მომსახურება

საბაზრო და საკრედიტო რისკი

ანალიზის სანდო სისტემა გაურკვეველ საბაზრო პირობებში

ნორმატიულ-საკანონმდებლო რეგულაციების მუდმივი ცვალებადობის პირობებში, დელოიტის სერვისები საბაზრო და საკრედიტო რისკების შემცირების მიმართულებით საშუალებას აძლევს კლიენტებს შეაფასონ რისკები და ასევე, შეიმუშაონ და განახორციელონ რისკების მართვის გადაწყვეტილებები კორპორატიული მართვის, ანგარიშგების მომზადების, მონაცემთა ანალიზისა და ტექნოლოგიების დანერგვის სფეროებში.