Business Location Strategy

Solution

Business Location Strategy

Location strategy, site selection and footprint optimization

Deloitte Real Estate helpt corporates met complexe en uitdagende vraagstukken rondom locatiestrategie, site selection en footprint optimalisatie. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we business cases voor besluitvorming over locatiestrategie, selectie van gebouw/ontwikkellocatie en road maps voor de implementatie die ondersteunend zijn aan de corporate strategie en doelstellingen.

Uw uitdaging

 • Deloitte Real Estate helpt corporates met complexe en uitdagende vraagstukken rondom locatiestrategie, site selection en footprint optimalisatie. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we business cases voor besluitvorming over locatiestrategie, selectie van gebouw/ontwikkellocatie en road maps voor de implementatie die ondersteunend zijn aan de corporate strategie en doelstellingen. 
 • Voor deze dienstverlening combineren wij onze expertise op het gebied van locatiestrategie met een diepgaand begrip van diverse markten en daaraan gerelateerde relevante locatiefactoren en een gedegen begrip van lokale talent- en vastgoedmarkten. Ook incorporeren wij de kennis en ervaring van Deloitte over bijvoorbeeld corporate finance, supply chain, verandermanagement, risicomanagement en tax. Deze unieke combinatie van vaardigheden zorgt ervoor dat wij onze opdrachtgevers al jaren succesvol ondersteunen bij complexe en uitdagende vraagstukken rondom locatiestrategie.
 • Ons team bestaat uit objectieve, gepassioneerde en strategische adviseurs. Bij het ontwikkelen van de optimale locatiestrategie en het identificeren en selecteren van de meest geschikte vestigingslocatie staan de belangen van onze opdrachtgevers voorop. Wij zijn geen makelaars die belang hebben bij een vastgoedtransactie.

Hoe Deloitte u helpt

 • Location strategy and site selection
  Deloitte Real Estate adviseert corporates over de toekomstige vestigingslocatie door overwegingen transparant en objectief te analyseren en besluitvorming te ondersteunen. Een diepgaand begrip van de achterliggende relevante locatiecriteria, kennis van lokale markten en afstemming op de specifieke behoefte van de opdrachtgever (business ratio, zoals market entry, cost reduction, partnerships / innovation, etc.) zijn de kenmerken van onze dienstverlening. Van een evaluatie tussen landen en regio’s wereldwijd tot location screening en een diepgaande due diligence op een locatie en / of specifiek vastgoed.
 • Incentives negotiation
  Deloitte Real Estate ondersteunt corporates bij het onderhandelen over de optimale condities voor de toekomstige vestigingsplaats. Door corporate belangen en maatschappelijke baten met elkaar te verbinden kan een win-win situatie worden gerealiseerd. Van het onderhandelen over incentives voor een kantoorlocatie tot het overeenkomen van samenwerkingsconstructies voor de realisatie van een nieuwe fabriek.
 • Footprint optimization
  Deloitte Real Estate maakt vastgoedportefeuilles inzichtelijk en identificeert kansen voor optimalisatie. Door de feitelijke (toekomstige) behoefte van de organisatie in kaart te brengen (op basis van de organisatiestrategie), deze te combineren met new workplace strategies en deze te matchen met het vastgoedaanbod binnen de organisatie wordt de footprint van de gewenste situatie bepaald. Dit doen wij onder andere door slim gebruik te maken van bedrijfsdata en dit te combineren met marktgegevens. Deze combinatie levert nieuwe en vaak verrassende inzichten over de wijze waarop vastgoed de corporate strategie ondersteunt en waar besparingsmogelijkheden bestaan. Op basis van deze inzichten wordt samen met het management een strategie ontwikkeld om optimalisaties en kostenbesparingen te realiseren.
 • Workplace strategies
  Deloitte Real Estate adviseert over de future of work; hoe ziet de werkplek van de toekomst uit en wat betekent dit voor uw (vastgoed)organisatie. Nieuwe werkplek concepten kunnen bijdragen aan verbeterde performance van uw organisatie, aan een beter gebruik van de beschikbare ruimte en aan kostenreductie. 
 
 • Location partnerships
  Deloitte Real Estate heeft bewezen dat creatieve oplossingen nodig zijn voor dispositie van incourante vastgoedlocaties. Wij richten ons daarbij op het realiseren van partnerships om de (maatschappelijke) meerwaarde van locaties te versterken en door gefundeerde place branding. Het is het denken in creatieve oplossingen waarmee wij ons onderscheiden van makelaars.

Meer weten over Business Location Strategy?

Wilt u meer weten over Real Estate & Partnerships? Neem dan contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)88 2881636.

                                                       English Version

Business Location Strategy

Deloitte Real Estate & Partnerships helps corporates with their complex and challenging issues around location strategy, site selection and footprint optimisation. Together with our clients, we build business cases for decision-making around location strategy, selection of building/development location and road maps for implementation, that support corporate strategy and targets.

Your challenge

 • Deloitte Real Estate & Partnerships helps corporates with their complex and challenging issues around location strategy, site selection and footprint optimisation. Together with our clients, we build business cases for decision-making on location strategy, selection of building/development location and road maps for implementation that support corporate strategy and targets. 
 • In providing these services, we combine our expertise in the field of location strategy with a deep knowledge of various markets and related relevant location factors, with a solid understanding of local talent and real estate markets. We also incorporate Deloitte’s knowledge and experience of, for example, corporate finance, supply chains, change management, risk management and tax. This unique combination of skills ensures that, for years, we have been able to successfully support our clients in their complex and challenging issues around location strategy.
 • Our team consists of objective, passionate, and strategic advisors. In developing an optimal location strategy, and identifying and selecting the most suitable business location, we put the interests of our clients first. We are not real estate brokers with an interest in the real estate transaction.

How Deloitte can help

 • Location strategy and site selection
  Deloitte Real Estate & Partnerships advises corporates about future business location by analysing options in a transparent and objective way and supporting decision-making. A thorough understanding of the underlying relevant location criteria, knowledge of local markets and alignment with the client’s specific requirements (business ratio, market entry, cost reduction, partnerships/innovation etc.) are the characteristics of our service provision. From an evaluation between countries and regions, to a location screening and a thorough due diligence on a location and/or specific property.
 • Incentives negotiation
  Deloitte Real Estate & Partnerships supports corporates in the negotiations about the optimal conditions for a future business location. By connecting corporate interests and societal benefits, a win-win situation can be achieved. From negotiating about incentives for an office location to the agreement on cooperation structures for realising a new factory.
 • Footprint optimisation
  Deloitte Real Estate & Partnerships makes real estate portfolios transparent and identifies opportunities for optimisation. By charting the actual (future) needs of the organisation (based on organisational strategy), combining this with new workplace strategies and matching this with the real estate offer within the organisation, the footprint of the desired situation is determined. We do this, among other things, by making clever use of company data and combining this with market information. This combination provides new and often surprising insights into the way in which real estate supports corporate strategy and where the opportunities for savings lie. Based on these insights, a strategy is developed, together with management, to realise optimisations and cost savings.
 • Workplace strategies
  Deloitte Real estate & Partnerships advises about the future of work; what does the workplace of the future look like and what does this mean for your (real estate) organisation. New workspace concepts can contribute to an improved performance of your organisation, to a better use of available space and to cost reduction. 
 • Location partnerships
  Deloitte Real Estate & Partnerships has proven that creative solutions are needed for the disposition of obsolete real estate locations. We focus on creating partnerships to strengthen the (societal) added value of locations and on well-founded place branding. This thinking in creative solutions is what distinguishes us from real estate agents.

Want to know more about Business Location Strategy?

Would you like to know more about Real Estate & Partnerships? Please contact Jurriën Veldhuizen on +31 (0)88 2881636.

Contact

Jurriën Veldhuizen

Jurriën Veldhuizen

Partner

Jurriën Veldhuizen is managing partner of Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Tech... More

Sjors Berns

Sjors Berns

Director

Sjors Berns is part of Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Technology. Sjors’ focu... More