Real Estate Financial Advisory

Solution

Real Estate Financial Advisory

Deal Support, Real Estate Valuation, Real Estate Finance and PPP

Deloitte Real Estate adviseert opdrachtgevers met complexe en uitdagende vraagstukken rondom vastgoedtransacties, vastgoedwaarderingen, vastgoedfinanciering en PPS-projecten.

Uw uitdaging

 • Deloitte Real Estate adviseert opdrachtgevers met complexe en uitdagende vraagstukken rondom vastgoedtransacties, vastgoedwaarderingen, vastgoedfinanciering en PPS-projecten.
 • Er is steeds meer aandacht voor performance benchmarks, die intern worden gebruikt ten behoeve van managementinformatie en extern als positionering van het vastgoedfonds. Door toename van verschillende soorten vastgoedfondsen ontstaat er steeds meer behoefte aan specifieke marktkennis, bijvoorbeeld kantoren, winkelcentra, hotels of parkeerfaciliteiten.
 • Ook vastgoedwaarderingen worden steeds complexer, met name voor exploitatie gebonden vastgoed en in geval van herontwikkelingsscenario’s. Deloitte Real Estate adviseert u samen met het Transaction Services team en Debt Advisory bij deze uitdagingen.
 • Om aan kapitaal en/of financiering te komen, moet in veel situaties andere dan de gebruikelijke kanalen worden benaderd en is betere informatie nodig om kapitaal- en vreemdvermogenverschaffers te overtuigen. Dit geldt zeker in sectoren waar door wijzigingen in de regelgeving de risico’s toenemen.
 • Het Deloitte Real Estate team adviseert u bij deze uitdagingen. Deloitte heeft brede kennis van vastgoedmarkt, zowel in Nederland als daarbuiten.

Hoe Deloitte u helpt

 • Deal Support
  Deloitte Real Estate begeleid transacties en (vendor) due diligence trajecten voor beleggers, woningcorporaties, corporates en vastgoedfondsen. Dit is mogelijk dankzij onze uitgebreide netwerken in de institutionele, professionele en particuliere vastgoedbeleggerskringen in Nederland en ons wereldwijde netwerk van real estate transactieadviseurs binnen en buiten Europa.
 • Real Estate Valuation
  Deloitte Real Estate waardeert individuele vastgoedobjecten, volledige vastgoedportfolio’s en vastgoedleningen. In overleg met onze opdrachtgever stellen wij een projectaanpak voor taxaties vast. Tevens stellen wij met opdrachtgevers interne richtlijnen op voor vastgoedwaarderingen. Vanzelfsprekend werken wij conform de beroepsnormen in termen van betrouwbaarheid, discretie en geheimhouding en zijn onze adviseurs register-taxateurs gecertificeerd door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).
 • Real Estate Finance
  Deloitte Real Estate adviseert samen met Deloitte Debt Advisory haar opdrachtgevers over de aanpak van het opstellen van een financieringsmemorandum waarmee een aantal geselecteerde financiers en beleggers wordt benaderd. Wij kennen de strategie en focus van financiers en beleggers in binnen- en buitenland en weten welke informatie en propositie zij wensen.
 • Publiek Private Samenwerking
  Deloitte Real Estate heeft uitgebreide ervaring met het begeleiden van publieke en private partijen bij haalbaarheidsonderzoeken naar PPS, het begeleiden van PPS-aanbestedingen en het aantrekken van financiering voor PPS-projecten. Wij hebben zowel ervaring aan de publieke als private zijde van PPS.

Meer weten over Real Estate Financial Advisory?

Wilt u meer weten over Real Estate? Neem dan contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)88 2881636.

                                                                  English Version

Real Estate Financial Advisory

Deloitte Real Estate advises clients on the complex and challenging issues around real estate transactions, real estate valuations, real estate financing and PPP projects.

Your challenge

 • Deloitte Real Estate advises clients on the complex and challenging issues around real estate transactions, real estate valuations, real estate financing and PPP projects.
 • There’s increasing attention for performance benchmarks, which are used internally as management information and externally to position the real estate fund. Due to the increase in different types of real estate funds, there’s an increasing need for specific market knowledge about offices, shopping centres, hotels or parking facilities, for example.
 • Real estate valuations are also becoming increasingly complex, especially for operationally-used property and in redevelopment scenarios. Together with the Transaction Services Team and Debt Advisory, Deloitte Real Estate advises on to these challenges.
 • In order to get capital and/or financing, other channels than the usual often have to be approached and better information is needed to convince (foreign) capital providers. This is especially the case in sectors where risks are increasing due to changes in regulations.
 • The Deloitte Real Estate team advises you on these challenges. Deloitte has extensive knowledge of the real estate market, both in the Netherlands and abroad.

How Deloitte can help

 • Deal Support
  Deloitte Real Estate supervises transactions and (vendor) due diligence tracks for investors, housing corporations, corporates and real estate funds. This is possible due to our extensive networks in the institutional, professional and individual investor circles in the Netherlands, and our global network of real estate transaction advisers both within and outside Europe.
 • Real Estate Valuation
  Deloitte Real Estate values individual properties, entire real estate portfolios and property loans. In consultation with our client, we propose a project approach for valuations. We also draft internal guidelines for property valuations together with our client. Naturally, we work we work in accordance with the professional standards in terms of trustworthiness, discretion and confidentiality and our advisers are registered surveyors, certified by the Dutch Register of Real Estate Surveyors (NRVT) and the Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).
 • Real Estate Finance
  Together with Deloitte Debt Advisory, Deloitte Real Estate advises clients about the drafting of a financing memorandum, used to approach a number of selected lenders and investors. We know the strategy and focus of the lenders and investors at home and abroad and we know the information and proposition they require.
 • Public Private Cooperation
  Deloitte Real Estate has extensive experience in guiding public and private parties in feasibility studies into public-private partnerships, overseeing the PPP tenders and attracting financing for PPP projects. We have experience both on the public and the private side of the PPP.

Would you like to know more about Real Estate Financial Advisory?

Would you like to know more about Real Estate? Please contact Jurriën Veldhuizen on +31 (0)88 2881636.

Contact

Jurriën Veldhuizen

Jurriën Veldhuizen

Partner

Jurriën Veldhuizen is managing partner of Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Tech... More