Partnerships & Ecosystems

Solution

Partnerships & Ecosystems

Enhancing ecosystems through realizing strategic partnerships

Deloitte Real Estate adviseert overheden bij het behouden en aantrekken van partijen die een bijdrage leveren aan het regionale en lokale ecosysteem. Onze dienstverlening richt zich op het articuleren van het strategische concurrentievoordeel van de regio in een value proposition en het bij elkaar brengen van een leadership netwerk.

Uw uitdaging

 • De stedelijke gebieden van de toekomst zijn weerbare en veerkrachtige regio’s, oftewel resilient regions. Het zijn innovatieve business ecosystemen met internationale verbondenheid en tegelijkertijd een sterke lokale verankering. Succesvolle ecosystemen onderscheiden zich door specifieke economische, fysieke en netwerkaspecten en de onderlinge interactie tussen de diverse actoren binnen dit ecosysteem (waaronder het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden). Een gestructureerde strategie gericht op het versterken van deze aspecten, en de samenwerking tussen de actoren, draagt bij aan de concurrentiepositie van het ecosysteem en daarmee aan de weerbaarheid en veerkrachtigheid van de betreffende regio. 
 • Ecosystemen beperken zich niet tot administratieve grenzen waardoor onderlinge samenwerking tussen partijen, publieke en private, een basisvoorwaarde is. Wij zien het dan ook als onze taak om partijen te binden en nieuwe samenwerkingsverbanden te initiëren en te realiseren en op die manier bij te dragen aan nieuwe combinaties en innovaties. 
 • Ons team bestaat uit objectieve ruimtelijk economisch adviseurs met een passie voor het realiseren van partnerships en versterken van ecosystemen. Wij bouwen daarbij voort op onze ruime ervaring in de PPS-praktijk, waarin we een groot aantal publiek private samenwerkingsverbanden hebben begeleid en gerealiseerd.

Hoe Deloitte u helpt

 • Economic development
  Deloitte Real Estate adviseert overheden bij het behouden en aantrekken van partijen die een bijdrage leveren aan het regionale en lokale ecosysteem. Onze ruime ervaring met economische ontwikkeling van regio’s leert dat er diverse strategieën zijn die gezamenlijk bijdragen aan het versterken van ecosystemen. Onze dienstverlening richt zich op het articuleren van het strategische concurrentievoordeel van de regio in een value proposition waarin de sterke economische, fysieke en netwerkaspecten worden belicht. Daarnaast richten wij ons op het bij elkaar brengen van een leadership netwerk en koppelen dit aan startende ondernemers via een uitgekiende programmering.
 • Campus development
  Deloitte Real Estate adviseert over de ontwikkeling van hoogwaardige innovation districts, science parks, campussen en bedrijvenparken. Dit zijn in feite fysieke uitingen van micro ecosystemen gericht op R&D, (wetenschappelijke) kennisontwikkeling en open innovatie met een nadrukkelijke rol voor een manifeste kennisdrager. Kenmerkend voor onze dienstverlening is dat wij positionering koppelen aan de sterkten van de regio, marktbehoeften en ruimtelijk-economische beleidsdoelstellingen. Door deze aspecten te combineren profiteren onze opdrachtgevers optimaal van het momentum terwijl zij het langetermijn perspectief borgen. Onze advisering op het terrein van campusontwikkeling richt zich op doelgroep- en marktanalyses, haalbaarheidsstudies, conceptontwikkeling, onderscheidend karakter en profilering, partnerships, concurrentieanalyse en innovatie.
 • Partnership location strategy & negotiations
  Deloitte Real Estate ondersteunt corporates bij het onderhandelen van optimale condities voor de toekomstige vestigingsplaats. Door corporate belangen en maatschappelijke baten met elkaar te verbinden kan een win-win situatie worden gerealiseerd. Onze dienstverlening reikt van het onderhandelen van incentives voor een kantoorlocatie tot het overeenkomen van vernieuwende samenwerkingsconstructies voor de realisatie van een fabriek.

Meer weten over Partnerships & Ecosystems?

Wilt u meer weten over Real Estate? Neem dan contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)88 2881636.

                                                                English Version

Partnerships & Ecosystems

Deloitte Real Estate advises authorities on the retention and acquisition of parties that contribute to the regional and local ecosystem. Our services are geared towards articulating the strategic competitive advantage of the region in a value proposition and bringing together a leadership network.

Your challenge

 • The urban areas of the future are resilient regions. They are innovative business ecosystems with international connectivity and, at the same time, a strong local grounding. Successful ecosystems distinguish themselves by their specific economic, physical and network aspects and the mutual interaction between the various actors within the ecosystem (including corporates, knowledge and educational institutions and governments). A structured strategy, focused on strengthening these aspects, and the cooperation between the actors, contributes to the competitive position of the ecosystem and, with that, to the resilience of the region concerned. 
 • Ecosystems are not limited to administrative borders, making mutual cooperation between parties, both public and private, a prerequisite. We therefore see it as our task to connect parties and initiate and realise new partnerships in order to contribute to new combinations and innovations. 
 • Our team consists of objective spatial economic advisers with a passion for realising partnerships and strengthening ecosystems. We build on our extensive experience in the PPP practice, in which we have supervised and realised a large number of public-private partnerships.

How Deloitte can help

 • Economic development
  Deloitte Real Estate advises governments on the retention and acquisition of parties that deliver a contribution towards regional and local ecosystems. Our extensive experience with the economic development of regions teaches us that there are various strategies which, together, contribute to the strengthening of ecosystems. Our services aim to articulate the specific competitive advantage a region has in a value proposition, highlighting the strong economic, physical and network aspects. We also focus on bringing together a leadership network and connecting this to start-up entrepreneurs through a sophisticated programme.
 • Campus development
  Deloitte Real Estate advises on the development of superior innovation districts, science parks, campuses and commercial estates. These are, in fact, expressions of micro ecosystems focused on R&D, (scientific) knowledge development and open innovation, with an explicit role for a manifest knowledge carrier. Characteristic of our service provision is that we connect positioning with the region’s strengths, market requirements and spatial-economic strategy targets. By combining these aspects, our clients profit optimally from the momentum, while safeguarding the long-term perspective. Our advice in the field of campus development comprises of audience and market analyses, feasibility studies, concept development, differentiating character and profiling, partnerships, competition analysis and innovation.
 • Partnership location strategy & negotiations
  Deloitte Real Estate supports corporates in negotiating optimal conditions for the future business location. By connecting corporate interests and societal benefits, a win-win situation can be realised. Our service provision ranges from the negotiation of incentives for an office location to agreeing on innovative cooperation structures in order to realise the build of a factory.

Want to know more about Partnerships & Ecosystems?

Would you like to know more about Partnerships & Ecosystems? Please contact Jurriën Veldhuizen on +31 (0)88 2881636.

Contact

Jurriën Veldhuizen

Jurriën Veldhuizen

Partner

Jurriën Veldhuizen is managing partner of Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Tech... More