dlease Gotowi na MSSF 16 – Leasing? ilustracja

Artykuł

Gotowi na MSSF 16 – Leasing?

Nowe narzędzie Deloitte dLease samo wylicza korekty

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej MSSF 16 – Leasing, który zasadniczo zmienia sposób traktowania przez leasingobiorców umów leasingowych i innych umów najmu. Wyraźnie wpływa chociażby na wskaźniki rentowności, zadłużenia lub zysk firm przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji.

Dla firm oznacza to także konieczność modyfikacji systemów rachunkowości i procesów. W związku z tym Deloitte oferuje zupełnie nowe narzędzie, które znacznie ułatwia proces dostosowania do nowych wymagań.

Korzystanie z dLease jest możliwe poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji oprogramowania na serwerze Spółki. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku grup kapitałowych posiadających spółki zagraniczne.

dLease: Kluczowe funkcje sprawozdawczości zgodne ze standardem

Narzędzie dLease łączy w sobie doświadczenie Deloitte w dziedzinie rachunkowości oraz entuzjazm dla nowych technologii – jest inteligentne, szybkie i przyjazne dla użytkownika.

dLease - opis usługi

Narzędzie Deloitte dLease oferuje wszystkie kluczowe funkcje ujmowania leasingu zgodnie ze standardem MSSF 16 i szereg innych konkurencyjnych zalet, które sprawiają, że jest naprawdę wszechstronnym wsparciem dla użytkownika.

Podstawowe funkcje dLease

 1. dLease oferuje skuteczne zarządzanie użytkownikami o różnie określonych rolach, a także obsługę grup kapitałowych.
 2. Wstępnie skonfigurowana funkcja importowania danych Excel umożliwia użytkownikowi łatwe importowanie danych składnika leasingu zawartych w innych narzędziach lub arkuszach Excel do aplikacji dLease.
 3. Silnik obliczeniowy dLease obejmuje większość możliwych przypadków, jakie mogą zaistnieć w umowach leasingu, np. różne częstotliwości płatności, opcje przedłużenia, wypowiedzenia lub kupna, kary, umowy zależne od zmiany stopy procentowej lub indeksu (indeksacja), umowy w różnych walutach, itp.
 4. Umowy wprowadzone do dLease mogą podlegać dalszej modyfikacji (zmianie) lub ponownej ocenie, zgodnie z zasadami MSSF 16, poprzez wybranie odpowiedniego scenariusza. dLease udziela wskazówek użytkownikowi, aby umożliwić wprowadzanie jedynie istotnych informacji, niezbędnych do dokonania każdej modyfikacji/ponownej
  oceny.
 5. dLease oferuje intuicyjne, proste i przyjazne dla użytkownika środowisko robocze.
 6. dLease oferuje ustandaryzowane raportowanie wraz ze wszystkimi danymi istotnymi dla rejestrowania i ujmowania korekt MSSF. Raport może być przedstawiony w widoku dla poszczególnych umów, co ułatwia weryfikację danych
  liczbowych podczas audytu.
 7. dLease służy również jako narzędzie planowania i symulacji, umożliwiające zapoznanie się z przyszłymi efektami rozliczenia zobowiązań i aktywów stanowiących przedmiot leasingu.
 8. dLease obsługuje wszystkie trzy metody pierwszego zastosowania MSSF 16 zaproponowane przez standard.

dLease - Broszura

Zespół Deloitte zapewni wsparcie również w innych obszarach:

 • Wsparcie w identyfikacji i klasyfikacji leasingu, tj. czy umowa wchodzi w zakres MSSF 16.
 • Weryfikacja danych umownych w rejestrze (bazie danych) umów.
 • Weryfikacja danych dotyczących umowy leasingu.
 • Wsparcie w określeniu stopy dyskontowej (IBR).
 • Przedstawienie wzoru rejestru bazy danych umów leasingowych.
 • Przegląd polityki rachunkowości i sprawozdań finansowych.
 • Analiza niezbędnych modyfikacji procesów i wewnętrznego systemu kontroli.
 • Warsztaty (szkolenie pracowników w zakresie MSSF 16).

Czy ta strona była pomocna?