Praktyczny przewodnik po MSSF 2018

Punkty widzenia

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2018

styczeń 2018 r.

Przedstawiamy trzynaste wydanie Przewodnika po MSSF, w którym zawarliśmy główne obszary różnic pomiędzy MSSF, a Ustawą o Rachunkowości.

W najnowszym wydaniu Przewodnika przedstawiamy nowy standard MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”.

Przewodnik jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

W przewodniku po MSSF znajdą Państwo m.in.:

 • streszczenia wszystkich Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wydanych do 31 października 2017 r., a także Wprowadzenia do MSSF i Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych,
 • porównanie MSSF z Ustawą o rachunkowości w podstawowych aspektach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej (dla standardów zatwierdzonych do stosowania na terenie UE),
 •  informacje dotyczące struktury RMSR oraz stosowania standardów w UE.

Pobierz "Praktyczny Przewodnik po MSSF 2018"

Materiał bezpłatny (wymagana rejestracja), plik w formacie PDF.

Zarejestruj się i pobierz

Przewodnik MSSF - Spis treści

 • Streszczenie i porównanie obowiązujących standardów 07
 • Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 08
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych 09
 • MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 10
 • MSSF 2 Płatności na bazie akcji 11
 • MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć 13
 • MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe 18
 • MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 19
 • MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych 21
 • MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 22
 • MSSF 8 Segmenty operacyjne 23
 • MSSF 9 Instrumenty finansowe 25
 • MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe 36
 • MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 41
 • MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach 43
 • MSSF 13 Wycena w wartości godziwej 44
 • MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności 46
 • MSSF 15 Przychody z umów z klientami 47
 • MSSF 16 Leasing 49
 • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 51
 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 53
 • MSR 2 Zapasy 57
 • MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 58
 • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów 60
 • MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 61
 • MSR 11 Umowy o usługę budowlaną 62
 • MSR 12 Podatek dochodowy 63
 • MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 66
 • MSR 17 Leasing 69
 • MSR 18 Przychody 72
 • MSR 19 Świadczenia pracownicze 74
 • MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej 76
 • MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 77
 • MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego 80
 • MSR 24 Ujawnianie informacji o podmiotach powiązanych 82
 • MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych 84
 • MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe 85
 • MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia 86
 • MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 88
 • MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja 89
 • MSR 33 Zysk na akcję 90
 • MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 91
 • MSR 36 Utrata wartości aktywów 93
 • MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 95
 • MSR 38 Aktywa niematerialne 98
 • MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena 101
 • MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 110
 • MSR 41 Rolnictwo 112
 • KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane 114
 • KIMSF 17 Przekazanie aktywów niepieniężnych właścicielom 115
 • Interpretacje KIMSF 116
 • Struktura Fundacji RMSR 117
 • Stosowanie MSSF w Europie 121
 • Co nowego w regulacjach MSSF 122
 • Przydatne linki MSSF 125
 • Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF 126
 • Zespół Techniczny Deloitte 128
 • Kontakt 130
 • O SEG 131

Skróty stosowane w Przewodniku MSSF 2018

 • FMSSF Fundacja MSSF - organ założycielski RMSR (IFRS Foundation)
 • GAAP Ogólnie Przyjęte Zasady Rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles)
 • IOSCO Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commissions)
 • KIMSF Komitet Interpretacyjny MSSF (IFRS Interpretations Committee)
 • KMSR Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – poprzednik RMSR (International Accounting Standards Committee)
 • KSR Krajowy Standard Rachunkowości
 • MSR Międzynarodowy Standard Rachunkowości (International Accounting Standard)
 • MSSF Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standard)
 • PSR Polskie Standardy Rachunkowości
 • RMSR Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board)
 • SKI Stały Komitet Interpretacyjny przy KMSR oraz interpretacje wydane przez ten Komitet (Standing Interpretations Committee)
 • MSP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
 • UE Unia Europejska
 • UoR Polska Ustawa o Rachunkowości
Czy ta strona była pomocna?