Punkty widzenia

Biuletyny MSSF

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

Biuletyn MSSF nr 01/2019

W tym wydaniu:

 1. RMSR proponuje doprecyzowanie wymogów, dotyczących umów rodzących obciążenia
 2. RMSR zmienia definicję istotności
 3. RMSR zmienia definicję przedsięwzięcia w MSSF 3

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 03/2018

W tym wydaniu:

 1. Zastosowanie modelu oczekiwanych strat kredytowych do należności handlowych z wykorzystaniem macierzy rezerw.
 2. Broszura - Wdrożenie nowego standardu MSSF 16
  Konsekwencje bilansowe

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 02/2018

W tym wydaniu:

 1. Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu, zmiany do MSR 19
 2. Roczne poprawki do MSSF (cykl 2015–2017)
 3. RMSR proponuje dodatkowe zmiany do MSR 8
  Zasady rachunkowości, zmiana wartości szacunkowych i korygowanie błędów

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2018

W tym wydaniu:

 1. Nowa interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego”
 2. Zmiany do MSR 28 – Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
 3. RMSR opublikowała „Praktyczny komentarz na temat oceny istotności informacji

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2017

W tym wydaniu:

 1. RMSR wydaje nową interpretację oraz niewielkie zmiany do MSSF
 2. RMSR proponuje zmiany, których celem jest doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia oraz metod rozliczania dotychczas posiadanych udziałów

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 04/2016

W tym wydaniu:

 1. RMSR doprecyzowała MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
 2. RMSR wydaje zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, które wymagają ujawniania zmian w zobowiązaniach z działalności finansowej
 3. RMSR wydaje zmiany do MSR 12 w celu doprecyzowania sposobu ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku od niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 03/2016

W tym wydaniu:

 1. Komitet Interpretacyjny MSSF wydaje projekt interpretacji dotyczącej transakcji w walutach obcych i płatności zaliczkowych
 2. RMSR publikuje projekt interpretacji MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczącej niepewności rozliczania podatku dochodowego
 3. Proponowane roczne poprawki do MSSF – cykl 2014-2016
 4. RMSR opublikowała projekt dotyczący przeniesień nieruchomości inwestycyjnych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 02/2016

W tym wydaniu:

1. MSSF 16 “Leasing” - całkowicie nowa koncepcja leasingu

2. Symulator wpływu MSSF 16 - przygotuj się do nadchodzących zmian

w ujęciu leasingu

3. Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 01/2016

W tym wydaniu:

1. RMSR odracza datę wejścia w życie zmiany pt. „Sprzedaż lub przekazanie aktywów przez inwestora do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia”

2. Streszczenie wspólnego spotkania poświęconego rozliczaniu przychodów (listopad 2015 r.)

3. RMSR wydaje zmiany do MSSF dla MŚP na rok 2015

4. RMSR składa wniosek o opinie na temat planu prac

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 04/2015

W tym wydaniu:

1. Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (lipiec 2015 r.)

2. RMSR proponuje doprecyzowanie MSSF 15

3. RMSR odracza datę wejścia w życie MSSF 15

4. RMSR proponuje poprawki do MSR 19 i KIMSF 14 w celu wyjaśnienia

dwóch kwestii

5. RMSR wydaje projekt zmian do Założeń koncepcyjnych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 03/2015

W tym wydaniu:
 • RMSR wydaje zmiany do MSR 1 w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
 • RMSR proponuje zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
 • RMSR wydaje zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 związane z zastosowaniem zwolnień dla jednostek inwestycyjnych
 • RMSR proponuje zmiany do MSR 1 w celu doprecyzowania kryteriów klasyfikacji zobowiązań jako długo- lub krótkoterminowych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 02/2015

W tym wydaniu:

 • RMSR proponuje zmiany do MSSF 2 związane z klasyfikacją i wyceną transakcji płatności na bazie akcji
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (lipiec 2014 r.)
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (październik 2014 r.)
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (styczeń 2015 r.)
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (marzec 2015 r.)

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 01/2015

W tym wydaniu:

 1. RMSR proponuje zmiany precyzujące znaczenie jednostki obrachunkowej i wycenę w wartości godziwej inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych notowanych na aktywnych rynkach

2. RMSR publikuje materiał do dyskusji dotyczący regulacji stawek

3. RMSR proponuje zmiany do MSR 12 w celu doprecyzowania sposobu rozliczania aktywów z tytułu odroczonego podatku dotyczącego niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?