Punkty widzenia

Biuletyny MSSF

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

Biuletyn MSSF nr 01/2019

W tym wydaniu:

 1. RMSR proponuje doprecyzowanie wymogów, dotyczących umów rodzących obciążenia
 2. RMSR zmienia definicję istotności
 3. RMSR zmienia definicję przedsięwzięcia w MSSF 3

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 03/2018

W tym wydaniu:

 1. Zastosowanie modelu oczekiwanych strat kredytowych do należności handlowych z wykorzystaniem macierzy rezerw.
 2. Broszura - Wdrożenie nowego standardu MSSF 16
  Konsekwencje bilansowe

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 02/2018

W tym wydaniu:

 1. Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu, zmiany do MSR 19
 2. Roczne poprawki do MSSF (cykl 2015–2017)
 3. RMSR proponuje dodatkowe zmiany do MSR 8
  Zasady rachunkowości, zmiana wartości szacunkowych i korygowanie błędów

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2018

W tym wydaniu:

 1. Nowa interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego”
 2. Zmiany do MSR 28 – Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
 3. RMSR opublikowała „Praktyczny komentarz na temat oceny istotności informacji

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2017

W tym wydaniu:

 1. RMSR wydaje nową interpretację oraz niewielkie zmiany do MSSF
 2. RMSR proponuje zmiany, których celem jest doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia oraz metod rozliczania dotychczas posiadanych udziałów

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 04/2016

W tym wydaniu:

 1. RMSR doprecyzowała MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
 2. RMSR wydaje zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, które wymagają ujawniania zmian w zobowiązaniach z działalności finansowej
 3. RMSR wydaje zmiany do MSR 12 w celu doprecyzowania sposobu ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku od niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 03/2016

W tym wydaniu:

 1. Komitet Interpretacyjny MSSF wydaje projekt interpretacji dotyczącej transakcji w walutach obcych i płatności zaliczkowych
 2. RMSR publikuje projekt interpretacji MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczącej niepewności rozliczania podatku dochodowego
 3. Proponowane roczne poprawki do MSSF – cykl 2014-2016
 4. RMSR opublikowała projekt dotyczący przeniesień nieruchomości inwestycyjnych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 02/2016

W tym wydaniu:

1. MSSF 16 “Leasing” - całkowicie nowa koncepcja leasingu

2. Symulator wpływu MSSF 16 - przygotuj się do nadchodzących zmian

w ujęciu leasingu

3. Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 01/2016

W tym wydaniu:

1. RMSR odracza datę wejścia w życie zmiany pt. „Sprzedaż lub przekazanie aktywów przez inwestora do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia”

2. Streszczenie wspólnego spotkania poświęconego rozliczaniu przychodów (listopad 2015 r.)

3. RMSR wydaje zmiany do MSSF dla MŚP na rok 2015

4. RMSR składa wniosek o opinie na temat planu prac

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 04/2015

W tym wydaniu:

1. Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (lipiec 2015 r.)

2. RMSR proponuje doprecyzowanie MSSF 15

3. RMSR odracza datę wejścia w życie MSSF 15

4. RMSR proponuje poprawki do MSR 19 i KIMSF 14 w celu wyjaśnienia

dwóch kwestii

5. RMSR wydaje projekt zmian do Założeń koncepcyjnych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 03/2015

W tym wydaniu:
 • RMSR wydaje zmiany do MSR 1 w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
 • RMSR proponuje zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
 • RMSR wydaje zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 związane z zastosowaniem zwolnień dla jednostek inwestycyjnych
 • RMSR proponuje zmiany do MSR 1 w celu doprecyzowania kryteriów klasyfikacji zobowiązań jako długo- lub krótkoterminowych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 02/2015

W tym wydaniu:

 • RMSR proponuje zmiany do MSSF 2 związane z klasyfikacją i wyceną transakcji płatności na bazie akcji
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (lipiec 2014 r.)
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (październik 2014 r.)
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (styczeń 2015 r.)
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (marzec 2015 r.)

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 01/2015

W tym wydaniu:

 1. RMSR proponuje zmiany precyzujące znaczenie jednostki obrachunkowej i wycenę w wartości godziwej inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych notowanych na aktywnych rynkach

2. RMSR publikuje materiał do dyskusji dotyczący regulacji stawek

3. RMSR proponuje zmiany do MSR 12 w celu doprecyzowania sposobu rozliczania aktywów z tytułu odroczonego podatku dotyczącego niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 05/2014

 • RMSR finalizuje MSSF 9, który zmienia wymogi dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz wprowadza model utraty wartości oparty o oczekiwane straty
 • Zmiany do MSR 27, które umożliwią zastosowanie metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
 • Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 (2011) dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez inwestora do wspólnego przedsięwzięcia lub jednostki stowarzyszonej 

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 04/2014

 • RMSR wydaje zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” dotyczące rozliczania transakcji nabycia udziałów we wspólnych działaniach
 • RMSR wprowadza modyfikacje do MSR 16 i MSR 38 w celu doprecyzowania dopuszczalnych metod amortyzacji
 • RMSR wprowadza zmiany do MSR 16 i MSR 41 w celu włączenia upraw roślinnych w zakres MSR 16
 • RMSR proponuje zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dotyczące zastosowania zwolnienia dla jednostek inwestycyjnych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 03/2014

 • MSSF 15 - nowy standard dotyczący przychodów
 • RMSR wydała materiał do dyskusji poświęcony rachunkowości zabezpieczeń portfela (macro hedging)
 • Decyzje RMSR i FASB z marca 2014 dotyczące projektu standardu poświęconego leasingowi
 • RMSR proponuje zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” w ramach inicjatywy podniesienia jakości ujawnień w sprawozdaniach finansowych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 02/2014

 • Poprawki do MSSF - cykl 2010-2012.
 • Poprawki do MSSF - cykl 2011-2013.
 • Projekt poprawek do MSSF – cykl 2012-2014.
 • Międzynarodowe założenia koncepcyjne sprawozdawczości zintegrowanej.
 • Nowy standard MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności".

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 01/2014

 • Zmiany do MSR 19 (2011) – rozliczanie składek niezależnych od stażu pracy
 • Zmiany do MSR 27 – zastosowanie praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
 • Reforma rachunkowości zabezpieczeń: lepsze dostosowanie do zarządzania ryzykiem

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

 

Biuletyn MSSF 07/2013

 • Poprawka do MSR 39 dotyczącą nowacji instrumentów pochodnych
 • Zmiany do MSR 16 i MSR 41 w odniesieniu do upraw roślinnych
 • Projekt zmian do MSSF dla MŚJ

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 06/2013

 • Projekt standardu dotyczącego rozliczania umów ubezpieczeniowych
 • Metody wyceny

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 05/2013

 • Drugi projekt standardu leasingu
 • Nowa interpretacja KIMSF dotycząca opłat publicznych
 • Zmiany do MSR 36 – ujawnianie wartości odzyskiwalnej

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 04/2013

 • Prognozowane straty kredytowe – projekt standardu
 • Propozycja zmiany MSR 19 w celu doprecyzowania sposobu rozliczania składek pracowniczych
 • Międzynarodowa Rada Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC) prowadzi konsultacje dotyczące założeń koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej
 • Projekt przejściowego standardu odroczonych sald z regulowanej działalności

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 03/2013

 • RMSR proponuje ograniczony zakres zmian do MSSF 11
 • Projekt standardu dotyczący rachunkowego ujęcia transakcji sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
 • RMSR proponuje zmiany do zakresu stosowania niektórych wytycznych z MSR 36
 • RMSR opublikowała projekt dotyczący nowacji instrumentów pochodnych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 02/2013

 • Zmiany do MSSF 10 – nowe wymogi dotyczące jednostek inwestycyjnych
 • Propozycje poprawek do MSSF (cykl 2011-2013)
 • Propozycje zmian dotyczących metody praw własności
 • RMSR proponuje doprecyzowanie akceptowalnych metod amortyzacji

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 01/2013

W tym wydaniu:
 
 • RMSR wydaje zmiany do MSR 1 w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
 • RMSR proponuje zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
 • RMSR wydaje zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 związane z zastosowaniem zwolnień dla jednostek inwestycyjnych 
 • RMSR proponuje zmiany do MSR 1 w celu doprecyzowania kryteriów klasyfikacji zobowiązań jako długo- lub krótkoterminowych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?