Punkty widzenia

Biuletyny MSSF

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

Biuletyn MSSF nr 02/2022

W tym wydaniu:

Skutki wojny mają wpływ na podmioty prowadzące działalność w Rosji i w Ukrainie oraz w krajach sąsiednich lub współpracujące z partnerami z tych krajów - są odczuwalne również na rynkach finansowych i w gospodarce globalnej. Pogłębiają one występujące trudności ekonomiczne, takie jak inflacja i globalne zakłócenia działania łańcuchów dostaw. W związku z tym wiele firm działających w skali globalnej musi uwzględnić skutki wojny w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2022

W tym wydaniu:

Najnowsze wydanie biuletynu zawiera m.in. następujące zagadnienia: zmiana klimatu i sprawozdawczość finansowa w firmie, skutki pandemii, niepewność i sprawozdawczość finansowa, waluta i hiperinflacja, istotne decyzje programowe Komitetu Interpretacyjnego MSSF.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 04/2021

W tym wydaniu:

We wrześniowym wydaniu Biuletynu MSSF ujawnienia dotyczące instrumentów finansowych a reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej - Etap 1: zmiany do MSSF 9 i MSR 39; Etap 2: zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 4 i MSSF 16

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 03/2021

W tym wydaniu:

Wydanie marcowe Biuletynu MSSF - materiały szkoleniowe na temat wymogów standardów istotnych przy ocenie zdolności kontynuacji działalności. Przedstawiamy również pakiet szczegółowych zmian do MSSF.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 02/2021

W tym wydaniu:

Wydanie specjalne Biuletynu MSSF przedstawia kluczowe kwestie, które mogą mieć znaczenie dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 r. lub później w związku z obecną sytuacją gospodarczą oraz zmianami standardów rachunkowości.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2021

W tym wydaniu:

wydanie biuletynu poświęcone jest kwestiom rachunkowym związanym z pandemią COVID-19.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 03/2020

W tym wydaniu:

RMSR publikuje zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 w związku z drugim etapem reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 02/2020

W tym wydaniu:

1. RMSR zmienia MSR 1 w celu doprecyzowania kryteriów klasyfikacji zobowiązań jako długo- lub krótkoterminowych

2. RMSR publikuje zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 dotyczące reformy wskaźników stóp procentowych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2020

W tym wydaniu:

 1. COVID-19 i sprawozdawczość finansowa wg MSSF.
 2. Ujęcie oczekiwanych strat kredytowych w kontekście koronawirusa (COVID-19).
 3. Zmiany do MSSF 16 „Leasing” dotyczące rozliczania ulg w spłatach czynszu w związku z COVID-19.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2019

W tym wydaniu:

 1. RMSR proponuje doprecyzowanie wymogów, dotyczących umów rodzących obciążenia
 2. RMSR zmienia definicję istotności
 3. RMSR zmienia definicję przedsięwzięcia w MSSF 3

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 03/2018

W tym wydaniu:

 1. Zastosowanie modelu oczekiwanych strat kredytowych do należności handlowych z wykorzystaniem macierzy rezerw.
 2. Broszura - Wdrożenie nowego standardu MSSF 16
  Konsekwencje bilansowe

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 02/2018

W tym wydaniu:

 1. Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu, zmiany do MSR 19
 2. Roczne poprawki do MSSF (cykl 2015–2017)
 3. RMSR proponuje dodatkowe zmiany do MSR 8
  Zasady rachunkowości, zmiana wartości szacunkowych i korygowanie błędów

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2018

W tym wydaniu:

 1. Nowa interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego”
 2. Zmiany do MSR 28 – Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
 3. RMSR opublikowała „Praktyczny komentarz na temat oceny istotności informacji

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 01/2017

W tym wydaniu:

 1. RMSR wydaje nową interpretację oraz niewielkie zmiany do MSSF
 2. RMSR proponuje zmiany, których celem jest doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia oraz metod rozliczania dotychczas posiadanych udziałów

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF nr 04/2016

W tym wydaniu:

 1. RMSR doprecyzowała MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
 2. RMSR wydaje zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, które wymagają ujawniania zmian w zobowiązaniach z działalności finansowej
 3. RMSR wydaje zmiany do MSR 12 w celu doprecyzowania sposobu ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku od niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 03/2016

W tym wydaniu:

 1. Komitet Interpretacyjny MSSF wydaje projekt interpretacji dotyczącej transakcji w walutach obcych i płatności zaliczkowych
 2. RMSR publikuje projekt interpretacji MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczącej niepewności rozliczania podatku dochodowego
 3. Proponowane roczne poprawki do MSSF – cykl 2014-2016
 4. RMSR opublikowała projekt dotyczący przeniesień nieruchomości inwestycyjnych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 02/2016

W tym wydaniu:

1. MSSF 16 “Leasing” - całkowicie nowa koncepcja leasingu

2. Symulator wpływu MSSF 16 - przygotuj się do nadchodzących zmian

w ujęciu leasingu

3. Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 01/2016

W tym wydaniu:

1. RMSR odracza datę wejścia w życie zmiany pt. „Sprzedaż lub przekazanie aktywów przez inwestora do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia”

2. Streszczenie wspólnego spotkania poświęconego rozliczaniu przychodów (listopad 2015 r.)

3. RMSR wydaje zmiany do MSSF dla MŚP na rok 2015

4. RMSR składa wniosek o opinie na temat planu prac

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 04/2015

W tym wydaniu:

1. Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (lipiec 2015 r.)

2. RMSR proponuje doprecyzowanie MSSF 15

3. RMSR odracza datę wejścia w życie MSSF 15

4. RMSR proponuje poprawki do MSR 19 i KIMSF 14 w celu wyjaśnienia

dwóch kwestii

5. RMSR wydaje projekt zmian do Założeń koncepcyjnych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 03/2015

W tym wydaniu:
 • RMSR wydaje zmiany do MSR 1 w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
 • RMSR proponuje zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
 • RMSR wydaje zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 związane z zastosowaniem zwolnień dla jednostek inwestycyjnych
 • RMSR proponuje zmiany do MSR 1 w celu doprecyzowania kryteriów klasyfikacji zobowiązań jako długo- lub krótkoterminowych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 02/2015

W tym wydaniu:

 • RMSR proponuje zmiany do MSSF 2 związane z klasyfikacją i wyceną transakcji płatności na bazie akcji
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (lipiec 2014 r.)
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (październik 2014 r.)
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (styczeń 2015 r.)
 • Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (marzec 2015 r.)

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF 01/2015

W tym wydaniu:

 1. RMSR proponuje zmiany precyzujące znaczenie jednostki obrachunkowej i wycenę w wartości godziwej inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych notowanych na aktywnych rynkach

2. RMSR publikuje materiał do dyskusji dotyczący regulacji stawek

3. RMSR proponuje zmiany do MSR 12 w celu doprecyzowania sposobu rozliczania aktywów z tytułu odroczonego podatku dotyczącego niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 17

 • Obszar szczególnego zainteresowania - Ujawnianie informacji na temat kluczowych ocen i wartości szacunkowych
 • Istotne kwestie w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 17

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 16

 • Działalność RMSR w trzecim kwartale 2016 roku
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami
  Przegląd zagadnień branżowych: sektor handlu detalicznego, hurtowego i dystrybucji
 • MSSF 16 - Leasing
  Przegląd zagadnień branżowych: najemcy nieruchomości

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 16


 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 15

 • Działalność RMSR w drugim kwartale 2016 roku.
 • Wpływ brytyjskiego referendum dotyczącego wyjścia z UE na sprawozdawczość finansową.
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami. Przegląd zagadnień branżowych: sektor chemiczny.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 15

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 14

 • MSSF 15 – Przychody z umów z klientami
  Przegląd zagadnień branżowych: sektor produktów przemysłowych
 • MSSF 16 – Leasing
  Przegląd zagadnień branżowych: sektor telekomunikacyjny
 • Symulator wpływu MSSF 16

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 14

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 13

 • Działalność RMSR w drugim półroczu 2015 oraz na początku 2016 roku
 • Podsumowanie roku 2015
 • MSSF 15 - nowy standard dotyczący przychodów może wpłynąć na profil ujmowania przychodów i kosztów w sektorze wydobywczym

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 13

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 12

 • Działalność RMSR w II kwartale 2015 roku
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami. Wpływ zmian na podmioty z sektora nieruchomościowego
 • Nowy standard dotyczący instrumentów finansowych zmienia zasady klasyfikacji aktywów i tworzenia odpisów na aktywach finansowych. Wpływ zmian na podmioty z sektora ubezpieczeniowego.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 12

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 11

 • Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015
 • Podsumowanie roku 2014
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami, wpływ zmian na podmioty z sektora bankowego
 • MSSF 9 - nowy standard dotyczący instrumentów finansowych zmienia zasady klasyfikacji aktywów i tworzenia odpisów na należności

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 11

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 10

 • Działalność RMSR w II i III kwartale 2014
 • Banki mają obowiązek stosowania nowego modelu utraty wartości opartego o oczekiwane straty oraz zmienionej klasyfikacji aktywów finansowych
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami
  Wpływ zmian na podmioty z sektora energetycznego

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 10


Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 9

 • Czas na podsumowanie roku 2013 oraz co nas czeka w 2014 roku.
 • MSSF – przegląd zagadnień branżowych. Wspólne ustalenia umowne w sektorze badań klinicznych i farmaceutycznych.
 • Skutki zmian projektu dotyczącego ryzyka leasingowego w sektorze energetycznym.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 9

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 8

 • Działalność RMSR w IV kwartale 2012 oraz I kwartale 2013
 • Spojrzenie z bliska: Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej zgodnie z MSSF 13
 • Krytyczne obszary sprawozdawczości finansowej w niepewnych czasach gospodarczych
 • Przegląd nowych i zmienionych MSSF
 • Zestawienie MSSF, które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE
 • Rozwiązania informatyczne Deloitte w zakresie MSSF

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 8

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 7

 • Działalność RMSR w III kwartale 2012
 • Spojrzenie z bliska: Rachunkowość zabezpieczeń z wykorzystaniem opcji finansowych i strukturyzowanych instrumentów pochodnych
 • Rachunkowość w branży produkcyjnej - zmiany zasad rachunkowości zabezpieczeń
 • MSSF które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 7

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 6

 • Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012
 • Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami
 • Aspekty praktyczne: testowanie aktywów niefinansowych na utratę wartości wg MSSF

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 6

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?