Naprzeciw standardom - reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, etap 1 i 2

Artykuł

Naprzeciw standardom - reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, etap 1 i 2

We wrześniowym wydaniu Biuletynu MSSF ujawnienia dotyczące instrumentów finansowych a reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej - Etap 1: zmiany do MSSF 9 i MSR 39; Etap 2: zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 4 i MSSF 16

Biuletyn MSSF, wrzesień 2021

Tematy poruszane w wydaniu:

• Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe i MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena wynikające z Reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej zostały opublikowane w dwóch etapach. W ramach każdego z nich rozszerzono obowiązki informacyjne określone przez MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji.

• W ramach Etapu 2 zmian do MSSF Reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej wprowadzono również zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 16 Leasing, którym także towarzyszą dodatkowe obowiązki informacyjne określone przez MSSF 7.

• Zmiany w ramach Etapu 1 przewidują tymczasowe odstępstwa od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń, na które wpływ wywarła niepewność wywołana reformą, zanim dany wskaźnik referencyjny stopy procentowej (IBOR) zostanie zastąpiony alternatywną stawką referencyjną (zwaną również stopą wolną od ryzyka lub RFR). Zmiany w ramach Etapu 1 dotyczą rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

• Wiele jednostek zdecydowało się na zastosowanie zmian, o których mowa powyżej, wcześniej, aby utrzymać bieżące powiązania zabezpieczające nacechowane niepewnością spowodowaną reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej

• Zmiany w ramach Etapu 2 dotyczą kwestii, które mogłyby wpływać na charakter sprawozdawczości finansowej z chwilą zastąpienia dotychczasowej stopy IBOR alternatywną stawką referencyjną. Zmiany dotyczą wielu jednostek, w szczególności takich, których aktywa i zobowiązania finansowe (w tym: z tytułu leasingu) są objęte reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, a także jednostek stosujących wymogi rachunkowości zabezpieczeń, o których mowa w MSSF 9 lub w MSR 39 i których powiązania zabezpieczające objęte są reformą.

• Zmiany w ramach Etapu 2 dotyczą rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania (z zastrzeżeniem lokalnym wymogów dotyczących zatwierdzania, przy czym należy zaznaczyć, że omawiane zmiany w MSSF zostały zatwierdzone do stosowanie w UE). Podobnie jak w przypadku zmian w ramach Etapu 1 oczekuje się, że jeżeli jednostki rozpoczęły przejście na alternatywne stawki referencyjne, zmiany zostaną zastosowane wcześniej.

• Zmiany w ramach Etapu 2 wymagają przygotowania nowych ujawnień zgodnie z MSSF 7, w sytuacji gdy jednostka stosuje zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 4 i MSSF 16. Jednak w przypadku braku wcześniejszego zastosowania zmian, jednostki mogą rozważyć uwzględnienie ujawnień podczas przedstawiania użytkownikom informacji na temat wagi reformy dla jednostki oraz ryzyka z niej wynikającego, a także stopnia zaawansowania procesu przejścia na alternatywne stawki referencyjne.

• Ujawnienia nie są szczególnie uciążliwe, jednak konieczne jest zachowanie ostrożności podczas łączenia ich z wcześniejszymi ujawnieniami dotyczącymi rachunkowości zabezpieczeń i zarządzania ryzykiem zgodnie z MSSF 7. Z uwagi na charakter reformy wskaźników referencyjnych stóp procentowych przejście na alternatywne wskaźniki referencyjne dla różnych instrumentów finansowych będzie odbywać się w różnych momentach, dlatego zachodzi prawdopodobieństwo, że ujawnienia informacji zgodnie z MSSF 7 w ramach Etapu 1 i Etapu 2 będą wymagane w tym samym czasie (tj. nie są one wzajemnie wykluczające).

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom 
(wrzesień 2021)

Zarejestruj się, aby pobrać PDF
Czy ta strona była pomocna?