MSSF

Artykuł

Naprzeciw standardom

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Listopad 2018

Biuletyn MSSF nr 03/2018

 1. Zastosowanie modelu oczekiwanych strat kredytowych do należności handlowych z wykorzystaniem macierzy rezerw.
 2. Broszura - Wdrożenie nowego standardu MSSF 16
  Konsekwencje bilansowe

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom (listopad 2018)

Zarejestruj się, aby pobrać PDF

Wdrożenie nowego standardu MSSF 16

Uwzględnienie w bilansie w zasadzie wszystkich umów leasingowych (z wyjątkiem krótkoterminowych i niskocennych) po poprawnej wartości początkowej oraz rozliczenie w kolejnych latach sprawozdawczych może być nie lada wyzwaniem. Zachęcamy Państwa do pobrania załączonego po prawej dokumentu (pobranie nie wymaga rejestracji) i odpowiedzenia na kilka pytań, które pomogą przygotować nam spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do potrzeb Państwa organizacji.

Jakie czynności trzeba będzie wykonać?
Jakie umiejętności trzeba będzie nabyć?

Wyznaczenie, które umowy kwalifikują się jako umowy leasingowe zgodnie z nowym standardem,

Wyznaczanie okresu leasingowego,

Wycena prawa do użytkowania przedmiotu leasingowego oraz zobowiązania z tytułu leasing

Kalkulacja płatności leasingowych przy wykorzystaniu stopy procentowej,

Odpowiednia prezentacja danych finansowych związanych z leasingiem w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

Większy nacisk na definicję leasingu wymaga umiejętności rozróżnienia umowy leasingu od umowy o świadczenie usług.

W analizie bierze się pod uwagę wiele aspektów – w tym znaczące prawo zastąpienia przedmiotu leasingu na inny substytut czy prawo do decydowania o wykorzystaniu przedmiotu umowy,

Wskazanie kwot kwalifikujących się jako element kosztów prawa do korzystania ze składnika aktywów,

Wyznaczanie okresu leasingowego wymaga uwzględnienia wszelkich faktów i okoliczności oraz przeprowadzenie znacznych osądów,

Wyliczenie rat kapitałowych i odsetkowych na podstawie harmonogramu płatności oraz stopy procentowej.

 

W ankiecie znajdziecie Państwo następujące pytania do analizy:

 1. Czy jednostka posiada wiedzę, które z zawartych przez nią umów są umowani leasing lub zawierają element leasingu?
 2. Czy systemy i procesy stosowane w firmie gromadzą wszelkie niezbędne informacje?
 3. Czy systemy i procesy są w stanie monitorować umowy leasingu i rejestrować niezbędne bieżące oceny?
 4. Czy jednostka analizowała możliwość skorzystania ze zwolnień dotyczących ujmowania i ułatwień, zawartych w MSSF 16?
 5. Czy jednostka wie, z jakich ulg okresu przejściowego jest w stanie skorzystać i czy skorzysta ze wszystkich dostępnych?
 6. Czy jednostka wie, jakie stopy dyskonta będą stosowane do różnych umów leasingu?
 7. Czy uwzględniono wpływ zmian na wynik finansowy i sytuację finansową jednostki?
 8. W jaki sposób jednostka zamierza poinformować o tym interesariuszy, których to dotyczy?
 9. Czy jednostka zaplanowała już moment uwzględnienia skutków podatkowych?
 10. Czy jednostka zastanawiała się nad zasadnością weryfikacji przyjętej strategii leasingowej?

Ankieta MSSF16

Wdrożenie nowego standardu MSSF 16 Konsekwencje bilansowe.

Odpowiedz na pytania
Czy ta strona była pomocna?