Naprzeciw standardom

Artykuł

Naprzeciw standardom

RMSR publikuje zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 w związku z drugim etapem reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej

Biuletyn MSSF (listopad 2020)

Biuletyn MSSF nr 03/2020

Niniejszy Biuletyn MSSF opisuje zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe oraz MSSF 16 Leasing, opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Rada). Zmiany noszą nazwę: Reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej - Etap 2 (Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16).

Jest to druga część dwuetapowego projektu Rady dotyczącego Reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. We wrześniu 2019 r. Rada opublikowała pierwszy zestaw zmian (Etap 1). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym poprzednim Biuletynie MSSF.

Wprowadzenie

Wskaźniki referencyjne stopy procentowej, takie jak IBOR, odgrywają kluczową rolę na globalnych rynkach finansowych i stanowią podstawę wyceny produktów finansowych, których wartość mierzy się w bilionach dolarów. W wielu krajach prowadzone są prace mające umożliwić przejście na alternatywne referencyjne stopy procentowe w odpowiedzi na występujące ryzyko systemowe. Rada Stabilności  Finansowej (FSB) przeprowadziła gruntowny przegląd głównych wskaźników referencyjnych stóp procentowych i przedstawiła swoje rekomendacje dotyczące reformy. W efekcie dla najważniejszych walut władze dokonały wyboru nowych referencyjnych stóp procentowych, których podstawą będą transakcje zawierane na płynnym rynku, a nie jak do tej pory osąd eksperta. Celem takich działań jest zapewnienie większej wiarygodności stawek, które staną się alternatywnymi stopami procentowymi dla produktów i transakcji, które nie będą już uwzględniały premii za ryzyko kredytowe, stanowiącej element obecnych referencyjnych stóp procentowych.

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom (listopad 2020)

Pobierz PDF
Czy ta strona była pomocna?