Naprzeciw standardom

Artykuł

Naprzeciw standardom

Wydanie specjalne Biuletynu MSSF przedstawia kluczowe kwestie, które mogą mieć znaczenie dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 r. lub później w związku z obecną sytuacją gospodarczą oraz zmianami standardów rachunkowości.

Biuletyn MSSF (luty 2021)

Biuletyn MSSF nr 02/2021

Każda spółka - niezależnie od branży, sytuacji finansowej, łańcucha dostaw, systemu dystrybucji, struktury zatrudnienia, zmian preferencji klientów itp. - zmaga się z trudnościami sprawozdawczymi i księgowymi, związanymi z pandemią, choć ich charakter i wielkość jest bardzo zróżnicowana.

Niniejsze wydanie specjalne biuletynu MSSF pt. Zamknięcie roku 2020 poświęcone jest takim właśnie trudnościom, a także innym potencjalnym problemom, które mogą pojawiać się w latach finansowych kończących się 31 grudnia 2020 lub po tej dacie wskutek zmian regulacyjnych, gospodarczych lub modyfikacji standardów rachunkowości. W związku z tym wskazujemy również źródła przydatnych informacji.

W niniejszym wydaniu biuletynu powraca temat przejrzystości sprawozdania finansowego jako warunek konieczny w czasach dużej niepewności. To najważniejszy komunikat przekazywany przez organy regulacyjne na całym świecie. W oświadczeniu z 29 maja 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Komisji ds. Papierów Wartościowych (IOSCO) oficjalnie uznała trudności, jakich doświadczają podmioty sporządzające sprawozdania finansowe w warunkach ciągłych zmian i dużej niepewności, w oparciu o potencjalnie niedokładne informacje, które mogą ulec zmianie już po ich opublikowaniu. Stwierdzono, że w warunkach dużej niepewności szczególne znaczenie ma zamieszczenie w sprawozdaniach finansowych ujawnień, zapewniających odpowiedni poziom przejrzystości, przedstawiających informacje charakteryzujące dany podmiot oraz dokonywanie precyzyjnych ocen i szacunków. Ujawnienia takie powinny wyjaśniać znaczący wpływ na poszczególne składniki aktywów, zobowiązania, płynność, wypłacalność oraz możliwość kontynuowania działalności, a także każdą znaczącą niepewność, wrażliwość, wszelkie istotne założenia, jak również czynniki decydujące o wynikach, strategiach, ryzyku i przyszłych perspektywach.

Kwestia ta ma nadal charakter priorytetowy. Szczególnie w czasach niepewności istotne jest przedstawienie użytkownikom sprawozdań finansowych odpowiednich informacji na temat odporności jednostki na bieżące wyzwania oraz analizy najważniejszych założeń i subiektywnych ocen dokonanych podczas sporządzania informacji finansowych.


KONTAKT - POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom (luty 2021)

Zarejestruj się, aby pobrać PDF
Czy ta strona była pomocna?