Naprzeciw standardom

Artykuł

Naprzeciw standardom

Najnowsze wydanie biuletynu poświęcone jest kwestiom rachunkowym związanym z pandemią COVID-19

Biuletyn MSSF (styczeń 2021)

Biuletyn MSSF nr 01/2021

Najnowsze wydanie biuletynu poświęcone jest kwestiom rachunkowym związanym z pandemią COVID-19.

 

W materiale poruszamy następujące zagadnienia:

 1. Istotne subiektywne osądy i szacunki
 2. Kontynuacja działalności
 3. Zdarzenia po dniu bilansowym
 4. Sprawozdanie z zysków lub strat
 5. Alternatywne mierniki pomiaru
 6. Utrata wartości aktywów niefinansowych
 7. Instrumenty finansowe
 8. Przychody z umów z klientami
 9. Plany restrukturyzacji
 10. Rezerwy na umowy rodzące obciążenia
 11. Wypłaty z ubezpieczenia
 12. Umowy leasingu
 13. Konsolidacja
 14. Transakcje nabycia i zbycia aktywów
 15. Programy określonych świadczeń
 16. Płatności w formie akcji
 17. Inne świadczenia pracownicze (w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy)
 18. Wewnątrzgrupowe inwestycje zagraniczne o charakterze długoterminowym
 19. Pomoc rządowa
 20. Podatek dochodowy
 21. Naruszenie kowenantów kredytowych
 22. Śródroczne sprawozdania finansowe
 23. Pozostałe kwestie rachunkowe

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom (styczeń 2021)

Zarejestruj się, aby pobrać PDF
Czy ta strona była pomocna?