Artykuł

Biuletyn MSSF - RMSR publikuje materiał do dyskusji dotyczący regulacji stawek

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Biuletyn MSSF - 01/2015

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

Proponowane zmiany precyzują, że jednostką obrachunkową inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach lub jednostkach stowarzyszonych jest inwestycja jako całość. Jeżeli jednak składają się na nią instrumenty finansowe notowane na aktywnym rynku (tj. inwestycje poziomu 1), to wartość godziwą takiej inwestycji oblicza się na podstawie nieskorygowanych cen rynkowych (tj. Cena x Ilość). Projekt proponuje podobne rozwiązanie przy ustalaniu wartości odzyskiwalnej ośrodka generującego przepływy pieniężne, odpowiadającej jednostce notowanej na aktywnym rynku. Wartość godziwą tego ośrodka pomniejszoną o koszty zbycia należy obliczać na podstawie niekorygowanej ceny rynkowej inwestycji (tj. Cena x Ilość). 

W projekcie proponuje się również dodanie do MSSF 13 przykładu ilustrującego zastosowanie zwolnienia portfelowego, opisanego w par. 48 tego standardu, do ekspozycji netto na ryzyko dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych, kiedy to wycena ekspozycji netto w wartości godziwej oparta jest o liczbę instrumentów finansowych netto przemnożoną przez odpowiednią cenę poziomu 1.

W tym wydaniu:

  1. RMSR proponuje zmiany precyzujące znaczenie jednostki obrachunkowej i wycenę w wartości godziwej inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych notowanych na aktywnych rynkach

2. RMSR publikuje materiał do dyskusji dotyczący regulacji stawek

3. RMSR proponuje zmiany do MSR 12 w celu doprecyzowania sposobu rozliczania aktywów z tytułu odroczonego podatku dotyczącego niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej

4. RMSR wydaje roczne poprawki do MSSF (cykl 2012–2014)

Pobierz Biuletyn MSSF 01/2015

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?