Implikacje rachunkowe COVID -19

Analizy

Implikacje rachunkowe COVID -19

Jakie skutki może mieć COVID-19 na sprawozdania finansowe?

Marzec 2020

Skutki ekonomiczne COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na sprawozdawczość wielu podmiotów gospodarczych, jak również współpracujących z nimi dostawców, klientów, kredytodawców.

Biorąc pod uwagę utrzymujące się w czasie zagrożenie rośnie również ryzyko spowolnienia gospodarczego, które może mieć wpływ na inne obszary sprawozdawczości i rachunkowości.

Uzupełnienia o dodatkowe czynności kontrolne będą wymagały procesy sprawozdawcze.

Poniżej przedstawiono wybrane obszary, które będą wymagały dodatkowych analiz dotyczących implikacji rachunkowych, szczególnie w przypadku przedłużającego się w czasie zagrożenia, które spowoduje wzrost ryzyka spowolnienia gospodarczego, które może mieć wpływ na inne obszary sprawozdawczości i rachunkowości, tak jak:

 • utraty wartości aktywów niefinansowych (w tym wartości firmy);
 • wyceny i utraty wartości zapasów;
 • wyceny rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia;
 • prawdopodobieństwa realizacji aktywów na podatek odroczony;
 • oceny ryzyka i potencjalnych skutków złamania konwenantów bankowych;
 • szacunkowej wielkości oczekiwanych strat kredytowych;
 • ryzyka realizacji zobowiązań warunkowych;
 • możliwości kontynuacji działalności;
 • zdarzeń po dniu bilansowym;
 • rezerwy na restrukturyzację.

Skutki księgowe będą zależne od specyfiki danej jednostki. Istnieją jednak pewne obszary sprawozdawczości finansowej, które będą wymagać szczegółowej analizy ze względu na wpływ epidemii. Należą do nich:

 • Utrata wartości aktywów trwałych (w tym wartości firmy): może zajść konieczność oceny, czy składnik lub grupa aktywów trwałych wymaga wykonania testu na utratę wartości.
 • Wycena zapasów: Zapasy wyceniane są według niższej z dwóch wartości: kosztu i wartości netto możliwej do uzyskania (NRV). W trudnych warunkach gospodarczych kalkulacja NRV może być skomplikowana oraz wymagać wykonania dodatkowych analiz. Ponadto, jeśli poziom produkcji jednostki jest wyjątkowo niski (na przykład w wyniku tymczasowego zamknięcia linii produkcyjnych), może być konieczna weryfikacja przyjętego kosztu zapasów, w celu zapewnienia, że do kosztów wytworzenia produktów nie zalicza się m.in. tych, które są konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
 • Wycena i utrata wartości należności: Analizy mogą wymagać modele utraty wartości oraz związane z tym założenia dotyczące oszacowania szacunkowej wielkości oczekiwanych strat kredytowych.
 • Analiza zdarzeń po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego: na koniec każdego okresu sprawozdawczego należy starannie ocenić informacje, uzyskane po zakończeniu okresu sprawozdawczego, ale przed datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji. Przykładowo, dla sprawozdań rocznych dla okresów zakończonych 31 grudnia 2019 roku lub wcześniej, zdarzenia będące odpowiedzią spółki na szerzącą się epidemię COVID-19 będą opisane w ramach ujawnień.
 • Analiza metod ujmowania i ujawniania zdarzeń po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego: na koniec każdego okresu sprawozdawczego należy starannie ocenić informacje, uzyskane po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  Kontynuacja działalności: ocena założenia kontynuacji działalności powinna uwzględniać również zdarzenia po dniu bilansowym, co może być istotne dla podmiotów szczególnie dotkniętymi skutkami COVID-19. Jeżeli zarząd jest świadomy istotnej niepewności co do kontynuacji działalności będą wymagane dodatkowe ujawnienia.
 • Warto zwrócić uwagę na wydane 12 marca 2020 roku przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) zalecenia dla uczestników rynków finansowych m.in.w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej, w którym informuje, że emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa SARS-CoV-2, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich śródrocznych raportach finansowych.
   

ZAKRES WSPARCIA:

 • oddelegowania pracowników do wsparcia przy przygotowywaniu sprawozdań (o ile jest to możliwe w modelu pracy zdalnej);
 • konsultacje w zakresie przygotowania wymaganych dodatkowych ujawnień dla sprawozdań rocznych;
 • pomoc w zakresie identyfikacji luk w kontroli wewnętrznej dotyczącej procesu sprawozdawczości;
 • wsparcie w zakresie dostosowania polityki rachunkowości.
IFRS in Focus. COVID -19

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?