Wdrożenie XBRL

Analizy

Wdrożenie XBRL o czym warto wiedzieć

Od 1 stycznia 2021 sprawozdania finansowe emitentów giełdowych wymagają przygotowania w jednolitym formacie ESEF.

Wymogi w zakresie XBRL

W związku z ogłoszeniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r., wszystkie roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, sporządzane zgodnie z MSSF, wymagają przygotowania w jednolitym europejskim formacie raportowania ESEF, z użyciem znaczników XBRL.

ESEF / XBRL - kluczowe kwestie dotyczące ustalenia strategii wdrożenia

Czym jest XBRL?

XBRL – to technologia znakowania informacji, umożliwiająca ich identyfikację i opis w ramach sprawozdania finansowego danej jednostki. Znaczniki XBRL powinny zostać zamieszczone przez Emitentów w dokumencie XHTML, czyli w formacie jaki mają obecnie Skonsolidowane sprawozdania finansowe. Format XHTML jest możliwy do odczytania przez przeglądarkę internetową.

Jakie korzyści daje XBRL?

Zastosowanie jednolitego formatu ma na celu usprawnienie raportowania, ułatwienie dostępu do niego jak również jego analizy. Ma za zadanie zapewnić porównywalność rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Język XBRL pozwala analitykom sprawnie analizować informacje, zawarte w sprawozdaniu finansowym danej jednostki i porównywać je z danymi innych przedsiębiorstw, a ponadto śledzić trendy i wskaźniki branżowe oraz aktualizować modele finansowe.

Wymogi dotyczące formatu XBRL

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym w jednolitym formacie raportowania ESEF za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się po 1 stycznia 2021, konieczne jest oznakowanie tylko podstawowych informacji (sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF).

Począwszy od 1 stycznia 2022 r., raportowanie w jednolitym formacie ESEF będzie obejmowało również noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego lecz znakowanie informacji dodatkowej wykonywane będzie w formacie blokowym. Natomiast nie należy wykluczać, że konieczność szczegółowego znakowania kwot zawartych w notach objaśniających będzie kolejnym etapem wdrożenia raportowania XBRL.

Zaplanuj wdrożenie XBRL

Wyzwania związane z wdrożeniem formatu XBRL

W związku z wejściem w życie opisanych powyżej regulacji, spółki, które będą nimi objęte, stają przed licznymi wyzwaniami związanymi z ich wdrożeniem. Taksonomia przedstawiona przez ESMA jak dotąd była przedmiotem zmian, zatem spółki były zobligowane do monitorowania i podążania za jej rozwojem. W dodatku wraz z wprowadzaniem nowych standardów lub zmian w obecnych regulacjach, katalog oznaczeń również może być aktualizowany, a proces zmian powiązanych elementów będzie sukcesywnie wdrażany.:

Adam Czechanowski | Deloitte

Podczas procesu zapoznawania się z zawartością taksonomii, spółka wdrażająca wytyczne ESMA powinna rozważyć m.in.:

 • Konieczność zastosowania rozszerzeń do taksonomii oraz ustalić jakie pozycje występujące w ramach rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych będą wymagać zastosowania rozszerzeń.
 • Czy proces przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego, w tym ról, kompetencji i obowiązków, powinien być zoptymalizowany?
 • Czy stosowany system służący do konwersji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do wymaganego formatu jest na bieżąco aktualizowany do zmieniających się wymogów, czy posiada funkcjonalności pozwalające na szybką aktualizację znakowania w momencie pojawienia się zmian w treści sprawozdania?

Jakie kroki podjąć?

Aby przygotować się na wdrożenie XBRL oraz w odpowiedzi na zmieniające się wymogi, spółki mogą:

 • Wyznaczyć osobę odpowiedzialną lub stworzyć zespół ds. raportowania XBRL i określić zakres szkolenia technicznego, które pracownicy powinni przejść, obejmujący taksonomię i dotyczące jednostki przepisy prawa i regulacje;
 • zapoznać się z wymogami ESMA oraz śledzić komunikaty udostępniane np. przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 • zgłębić temat taksonomii ESEF, zapoznać się z jej elementami i definicjami oraz wykonać selekcję właściwych oznaczeń skonsolidowanego sprawozdania finansowego i informacji objaśniających; jak również prześledzić zmiany między kolejnymi wersjami taksonomii ESEF;
 • zdecydować, czy kierownictwo jednostki woli samodzielnie oznakowywać i sporządzać raport w formacie XBRL , czy też woli zlecić to zadanie usługodawcy zewnętrznemu;
 • przeprowadzić próbne znakowanie np. informacji dodatkowej w formacie blokowym, zanim nowe wymogi wejdą w życie.

Możliwe błędy

Do błędów najczęściej dostrzeganych zalicza się:

 • tworzenie rozszerzeń taksonomii pomimo obecności właściwego elementu w taksonomii standardowej;
 • dobór elementów zbyt wąskich lub szerokich znaczeniowo w odniesieniu do danego pojęcia, związanego ze sprawozdawczością finansową;
 • używanie niepoprawnych znaków (dodatnie i ujemne);
 • starania, aby wersja interaktywnego pliku danych wyglądała jak tradycyjne sprawozdanie finansowe, co może skutkować błędami w informacjach;
 • problemy z datami sprawozdawczymi, miejscami dziesiętnymi, jednostkami i brakującymi obliczeniami;
 • brak wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych w procesie raportowania XBRL.

Ocena i wdrożenie XBRL

Świadomi praktycznych problemów, związanych z wdrożeniem XBRL, pomagamy klientom przygotować się do zastosowania formatu XBRL, jak również w kolejnych latach do odpowiedzi na zmieniające się wymogi.

Ocena i wdrożenie XBRL to dla wielu przedsiębiorstw zupełna nowość. Oferujemy nasze wsparcie w takich zakresach jak:

1. Przygotowanie oznaczeń XBRL do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zakresem prac mogą być objęte podstawowe części sprawozdania lub pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową. Nasze wsparcie obejmuje:

 • identyfikację elementów taksonomii MSSF właściwych dla poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • mapowanie pozycji standardowych
 • wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
 • dla pozycji niestandardowych identyfikację pozycji w taksonomii z szerszym i węższym znaczeniem księgowym i opracowanie listy rozszerzeń taksonomii
 • przeprowadzenie procesu mapowania do taksonomii skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy użyciu znaczników XBRL

2. Weryfikację przygotowanych przez jednostkę oznaczeń Taksonomii ESEF oraz rozszerzeń do pozycji ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3. Konsultacje w zakresie wątpliwości w procesie mapowania przy użyciu znaczników XBRL.

4. Pomoc w wyborze odpowiedniego narzędzia wspomagającego proces raportowania według XBRL

5. Identyfikacja możliwości usprawnień procesu sporządzenia raportów rocznych

6. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie XBRL i informacje o zmianach w taksonomii

7. Usługowe wygenerowanie raportu w formacie ESEF oraz wykonanie oznaczeń

ESEF / XBRL

Kluczowe kwestie dotyczące ustalenia strategii wdrożenia

Czy ta strona była pomocna?