Wdrożenie XBRL

Analizy

Wdrożenie XBRL o czym warto wiedzieć

Od 1 stycznia 2020 sprawozdania finansowe emitentów giełdowych będą wymagały przygotowania w jednolitym formacie XHTML.

Wymogi w zakresie XBRL

W związku z ogłoszeniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r., wszystkie roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, sporządzane zgodnie z MSSF, będą wymagały przygotowania w jednolitym europejskim formacie raportowania ESEF, z użyciem znaczników XBRL.

ESEF / XBRL - kluczowe kwestie dotyczące ustalenia strategii wdrożenia

Czym jest XBRL?

XBRL – to technologia znakowania informacji, umożliwiająca ich identyfikację i opis w ramach sprawozdania finansowego danej jednostki. Znaczniki XBRL powinny zostać zamieszczone przez Emitentów w dokumencie XHTML, czyli w formacie jaki będą mieć Skonsolidowane sprawozdania finansowe. Format XHTML ma być możliwy do odczytania przez każdą przeglądarkę internetową.

Jakie korzyści daje XBRL?

Zastosowanie jednolitego formatu ma na celu usprawnienie raportowania, ułatwienie dostępu do niego jak również jego analizy. Ma za zadanie zapewnić porównywalność rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Język XBRL pozwala analitykom sprawnie analizować informacje, zawarte w sprawozdaniu finansowym danej jednostki i porównywać je z danymi innych przedsiębiorstw, a ponadto śledzić trendy i wskaźniki branżowe oraz aktualizować modele finansowe.

Wymogi dotyczące formatu XBRL

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym w jednolitym formacie raportowania ESEF za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się po 1 stycznia 2020, konieczne będzie prezentowanie tylko podstawowych informacji (sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF).
Począwszy od 1 stycznia 2022 r., raportowanie w jednolitym formacie ESEF będzie obejmowało również noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego lecz znakowanie informacji dodatkowej wykonywane będzie w formacie blokowym. Natomiast nie należy wykluczać, że konieczność szczegółowego znakowania kwot zawartych w notach objaśniających będzie kolejnym etapem wdrożenia raportowania XBRL.

Zaplanuj wdrożenie XBRL

Wyzwania związane z wdrożeniem formatu XBRL

W związku z wejściem w życie opisanych powyżej regulacji, spółki, które będą nimi objęte, stają przed licznymi wyzwaniami związanymi z ich wdrożeniem. Taksonomia przedstawiona przez ESMA jak dotąd była przedmiotem zmian, zatem spółki były zobligowane do monitorowania i podążania za jej rozwojem. W dodatku wraz z wprowadzaniem nowych standardów lub zmian w obecnych regulacjach, katalog oznaczeń również może być aktualizowany a proces zmian powiązanych elementów będzie sukcesywnie wdrażany.

Adam Czechanowski | Deloitte

Podczas procesu zapoznawania się z zawartością taksonomii, spółka wdrażająca wytyczne ESMA powinna rozważyć m.in.:

 • Konieczność zastosowania rozszerzeń do własnego rocznego sprawozdania finansowego oraz ustalić jakie pozycje istniejących sprawozdań finansowych będą wymagać zastosowania rozszerzeń. Jakie są wymagania dotyczące potencjalnego rozszerzenia?
 • Wyjaśnienie, czy wszystkie niezbędne dane finansowe można dostarczyć za pośrednictwem istniejących systemów, czy też systemy powinny zostać rozszerzone o odpowiednie interfejsy/specjalne oprogramowanie.
 • Czy proces przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego, w tym ról, kompetencji i obowiązków, powinien być zoptymalizowany?
 • Jakie inne obszary należy uwzględnić? Czy należy w przyszłości zmienić format dostarczanych danych finansowych przez spółki zależne?

Jakie kroki podjąć?

Aby przygotować się na wdrożenie XBRL, spółki już teraz mogą:

 • Wyznaczyć osobę odpowiedzialną lub stworzyć zespół ds. raportowania XBRL i określić zakres szkolenia technicznego, które pracownicy będą musieli przejść, obejmujący  taksonomię i dotyczące  jednostki przepisy prawa i regulacje;
 • zapoznać się z wymogami ESMA oraz śledzić komunikaty udostępniane np. przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 • zgłębić temat taksonomii ESEF, zapoznać się z jej elementami i definicjami oraz rozpocząć selekcję właściwych oznaczeń sprawozdania finansowego i informacji objaśniających;
 • zdecydować, czy kierownictwo jednostki woli samodzielnie oznakowywać i sporządzać instancję XBRL (tj. dokument sformatowany zgodnie z zasadami XBRL), czy też woli zlecić to zadanie usługodawcy zewnętrznemu;
 • przeprowadzić próbne znakowanie dokumentów, zanim wymogi wejdą w życie.

Możliwe błędy

Do błędów najczęściej dostrzeganych zalicza się:

 • tworzenie rozszerzeń taksonomii pomimo obecności właściwego elementu w taksonomii standardowej;
 • dobór elementów zbyt wąskich lub szerokich znaczeniowo w odniesieniu do danego pojęcia, związanego ze sprawozdawczością finansową;
 • używanie niepoprawnych znaków (dodatnie i ujemne);
 • starania, aby wersja interaktywnego pliku danych wyglądała jak tradycyjne sprawozdanie finansowe, co może skutkować błędami w informacjach;
 • problemy z datami sprawozdawczymi, miejscami dziesiętnymi, jednostkami i brakującymi obliczeniami;
 • brak wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych w procesie raportowania XBRL.

Ocena i wdrożenie XBRL

Świadomi praktycznych problemów, związanych z wdrożeniem XBRL, pomagamy klientom przygotować się do zastosowania formatu XBRL.

Ocena i wdrożenie XBRL to dla wielu przedsiębiorstw zupełna nowość. Oferujemy nasze wsparcie w takich zakresach jak:

1. Przygotowanie oznaczeń XBRL do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zakresem prac mogą być objęte podstawowe części sprawozdania lub pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową. Nasze wsparcie obejmuje:

 • identyfikację elementów taksonomii MSSF właściwych dla poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • mapowanie pozycji standardowych
 • wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
 • dla pozycji niestandardowych identyfikację pozycji w taksonomii z szerszym i węższym znaczeniem księgowym
 • opracowanie listy rozszerzeń taksonomii
 • przeprowadzenie procesu mapowania do taksonomii skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy użyciu znaczników XBRL

2. Weryfikację przygotowanych przez jednostkę oznaczeń Taksonomii ESEF oraz rozszerzeń do pozycji ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

3. Konsultacje w zakresie wątpliwości w procesie mapowania przy użyciu znaczników XBRL.

4. Pomoc w wyborze odpowiedniego narzędzia wspomagającego proces raportowania według XBRL

5. Identyfikacja możliwości usprawnień procesu sporządzenia raportów rocznych

6. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie XBRL i informacje o zmianach w taksonomii

ESEF / XBRL

Kluczowe kwestie dotyczące ustalenia strategii wdrożenia

Czy ta strona była pomocna?