Rozwiązania

Oferta publiczna spółki (IPO)

Wspieramy firmy na każdym etapie wchodzenia na Giełdę Papierów Wartościowych

Jeśli zdecydują się Państwo wejść na giełdę, ważne jest, aby zrobić to efektywnie i skutecznie. Skuteczne wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego jest wielkim i satysfakcjonującym osiągnięciem. Aby pokazać się na rynku z możliwie najlepszej strony niezbędne jest korzystanie przez spółkę i jej kierownictwo z najlepszego wsparcia i porad.

W jaki sposób możemy pomóc w przygotowaniu oferty publicznej spółki (IPO)?

Stajemy się integralną częścią Państwa zespołu, aby zapewnić odpowiedni poziom wsparcia i stać się uzupełnieniem posiadanych przez Państwa umiejętności i zasobów. Zakres naszego wsparcia może obejmować występowanie w roli audytora lub głównego doradcy oddelegowanego do pracy w Państwa biurze oraz niezależnego doradcy, dysponującego pełnym wsparciem ze strony wszystkich ekspertów Deloitte.

Dzięki temu możecie Państwo skupić się na rzeczach najważniejszych, czyli tworzeniu strategii spółki notowanej na giełdzie, informowaniu rynku o jej wartości oraz skoncentrować się na codziennej działalności. Zawsze pamiętamy o tym, że to Państwa pierwsza oferta publiczna, dlatego zaoferujemy dokładnie tyle wsparcia, ile okaże się niezbędne.

Deloitte pomoże Państwu na każdym etapie związanym z ofertą publiczną spółki.


Występowanie w roli audytora

 • Przybliżymy Państwu wymagania sprawozdawcze dotyczące prospektu emisyjnego, zagadnienia związane z historycznymi danymi finansowymi,  danymi wstępnymi, sprawozdawczością dotyczącą kapitału obrotowego, prognoz oraz szacunków.
 • Zbadamy i dokonamy przeglądu danych finansowych oraz doradzimy Państwu w obszarze sprawozdawczości.
 • Udzielimy Państwu wsparcia w formie listu gwarancyjnego, wesprzemy Państwa współpracę z innymi doradcami a także pomożemy w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego („KNF”).
 • Usługi w zakresie MSSF/ GAAP i konsultacje merytoryczne.
 • Wsparcie w przygotowaniu i przeglądzie polityki rachunkowości.
 • Gorąca linia w zakresie rachunkowości.


Kierowanie projektem i wsparcie projektu

 • Występujemy w roli niezależnego i doświadczonego doradcy w trakcie całego procesu.
 • Dajemy pełen dostęp do bogatej wiedzy ekspertów Deloitte, aby przygotować Państwa na każdą okoliczność.
 • Kierujemy projektem i świadczymy wsparcie, w tym także koordynujemy wszelkie wyniki prac.
 • Budujemy i wspieramy wdrożenie strategii w zakresie terminowej publikacji informacji dotyczących działalności.

Wycena i badanie due diligence

 • Oferujemy wsparcie w postaci kompleksowych badań w pełnym zakresie.
 • Prowadzimy analizę danych historycznych w zakresie transakcji, dokonujemy przeglądu bilansu i przepływów pieniężnych.
 • Dokonujemy przeglądu szacunków i prognoz oraz działalności operacyjnej i otoczenia rynkowego.
 • Służymy wsparciem przy wycenie poszczególnych składników sprawozdania finansowego.
 • Stosujemy modele wyceny i modele biznesowe opracowane przez Deloitte. Służymy też wsparciem przy testach na utratę wartości.

Prognozowanie

 • Możemy poddać diagnozie Państwa budżet i prognozy i udzielić porad w zakresie ewentualnych modyfikacji.
 • W razie potrzeby możemy stworzyć zintegrowany model prognostyczny pomocny zarządowi w ustaleniu wysokości kapitału zakładowego do celów pierwszej oferty publicznej.

Historyczne dane finansowe

 • Udzielamy porad w zakresie wymagań stawianych spółkom notowanym na giełdzie.
 • Jeśli konieczne jest przejście na MSSF, analizujemy różnice pomiędzy dwoma systemami sprawozdawczości, identyfikujemy obszary ryzyka i stopień złożoności – wsparcie we wprowadzaniu MSSF.
 • Dokonujemy analizy porównawczej zasad rachunkowości uwzględniając innych przedstawicieli tej samej branży.
 • Informujemy o wymaganiach dotyczących sprawozdawczości po debiucie giełdowym.
 • Doradzamy w złożonych kwestiach w dziedzinie rachunkowości, między innymi fuzji i przejęć, wydzieleń i połączeń.

Podatki

 • Przygotowanie i wdrożenie planu struktury przed przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej
 • Badania/przeglądy podatkowe przez przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej w celu wyeliminowania ryzyka
 • Pomoc w przygotowaniu niezbędnych informacji podatkowych, w tym danych przygotowanych według odmiennych standardów rachunkowości
 • Przygotowanie strategii dotyczącej wynagrodzenia zarządu
 • Wdrożenie w życie planów przydziału akcji dla kierownictwa i pracowników przed przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej
 • Planowanie podatkowe i tworzenie nowego modelu obciążeń podatkowych do modelu kapitału obrotowego

Procedury dotyczące sprawozdawczości finansowej i ładu korporacyjnego

 • Pomoc w uzyskaniu pewności, że Państwa procedury są zgodne z wymogami stawianymi przed spółkami notowanymi na giełdzie
 • Przeglądy procedur w zakresie sprawozdawczości finansowej w celu wykrycia słabych punktów
 • Stworzenie mechanizmów kontrolnych wykrywających słabe punkty oraz pomoc w tworzeniu planów ich eliminowania
 • Przygotowanie szczegółowej finansowej dokumentacji sprawozdawczej i innych dokumentów stanowiących załączniki do deklaracji sprawozdawczych składanych przez zarząd
 • Stworzenie procedur wdrożenia zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa oraz procedur audytu wewnętrznego
 • Przegląd stosowanych systemów informatycznych i pomoc w zarządzaniu ładem korporacyjnym

Optymalizacja zadłużenia i instrumenty finansowe

 • Świadczymy wsparcie przy analizie potrzeb w zakresie pozyskania kapitału i struktury finansowania.
 • Udzielamy niezależnych porad w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, dopasowując je do Państwa sytuacji.
 • Doradztwo w zakresie wyceny instrumentów finansowych oraz tworzenie modeli księgowych, księgowanie i wykazywanie ich w sprawozdaniach finansowych
 • Pomoc w tworzeniu systemów pod kątem wymagań związanych ze sprawozdawczością dopuszczania do obrotu giełdowego
 • Dysponujemy rozległą wiedzą w zakresie przepisów, interpretacji przepisów dotyczących obrotu na giełdzie, prospektów emisyjnych oraz ich zastosowania we wszystkich sektorach gospodarki.
 • Oprócz najwyższej jakości doradztwa w zakresie wymagań oferujemy porady dotyczące warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego oraz podpowiadamy, jak pozostać w zgodzie z przepisami.