9 najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Artykuł

9 najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Alert Prawny 5/2021

Dotychczas obowiązujące prawo nie do końca adresowało problemy związane z funkcjonowanie grup spółek. Z uwagi na dynamicznie zmieniający się rynek, Kodeks spółek handlowych należy dostosować do obecnych realiów i potrzeb, tak aby spółki mogły funkcjonować sprawniej.

Do obecnej treści Kodeksu spółek handlowych wielokrotnie zgłaszano postulaty dokładniejszego uregulowanie funkcjonowania grup spółek. Wskazywano, że przepisy powinny odzwierciedlać to, że holdingi są często traktowane z perspektywy biznesowej jako jeden organizm gospodarczy. W odpowiedzi, w dniu 1 października 2021 roku izba niższa Parlamentu będzie dyskutować nad projektem nowelizacji Kodeksu i przewiduje szereg istotnych zmian, w tym między innymi wprowadzenie przepisów dotyczących prawa grup spółek (tzw. prawo holdingowe).

Projekt nowelizacji zmierza do uporządkowania struktur właścicielskich w grupach spółek i doprecyzowania zasad ich działania. Przy okazji wprowadzenia prawa holdingowego projektodawca wyposaża również rady nadzorcze w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także proponuje wyeliminowanie niektórych wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny.

 

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z proponowanych zmian w Kodeksie spółek handlowych:

  • Wprowadzenie formalnej możliwości utworzenia grupy spółek, kierującej się wspólnym interesem – pod warunkiem podjęcia uchwały przez wspólników spółki zależnej oraz ujawnienia tej okoliczności w KRS;
  • Umożliwienie wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym przez spółkę dominującą. Zarząd spółki zależnej będzie miał ograniczone możliwości odmowy wykonania takiego polecenia;
  • Wprowadzenie możliwości przymusowego wykupu udziałów wspólników mniejszościowych zależnej spółki kapitałowej (squeeze-out);
  • Prawo wspólników mniejszościowych spółki zależnej do złożenia wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego celem zbadania działalności grupy spółek;
  • Odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej za szkodę związaną z wykonaniem wiążącego polecenia (po spełnieniu szczegółowych warunków);
  • Odpowiedzialność spółki dominującej wobec wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej za obniżenie wartości udziału albo akcji takiego wspólnika lub akcjonariusza na skutek wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia;
  • Odpowiedzialność spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej w wypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki zależnej, chyba że spółka dominująca nie ponosi winy lub szkoda nie powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia;
  • Złagodzenie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych wobec spółek kapitałowych – członkowie tych organów nie będą odpowiadać wobec spółki za ewentualne szkody powstałe na skutek działania w sposób lojalny wobec spółki, w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego (tzw. business judgement rule);
  • Poszerzenie kompetencji rad nadzorczych, w tym m. in. przyznanie im uprawnień do korzystania z usług niezależnego doradcy (na koszt spółki) czy też ustanawiania specjalnych komitetów;

Proponowane zmiany w Kodeksie spółek handlowych i nowe przepisy dotyczące grup spółek mogą okazać się korzystne dla niektórych podmiotów. W szczególności proponowany mechanizm squeeze-out w spółce zależnej może być wykorzystany do wzmocnienia pozycji spółki dominującej. Obecnie usunięcie wspólników mniejszościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn i na podstawie orzeczenia sądu. Wejście w życie projektowanych przepisów uprości proces wprowadzenia w niektórych grupach spółek znaczących zmian strukturalnych.

- mówi Mariusz Śron, Radca prawny, Partner, Deloitte Legal

 

Ponadto, nowelizacja wprowadza istotną zmianę w postrzeganiu spółek jako elementu składowego większego tworu, jakim jest grupa kapitałowa. Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na zmianę reguł odpowiedzialności w obrębie grupy spółek. 

 

Nowelizacja poszerza odpowiedzialność spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej, istotnie ogranicza natomiast odpowiedzialność zarządu spółki zależnej w stosunku do spółki za wykonanie wiążącego polecenia. Te modyfikacje mogą wiązać się ze zmianą podejścia do kwestii oceny ryzyka w grupach kapitałowych.

- mówi Jędrzej Siarkowski, Aplikant radcowski, Senior Associate

 

 

Zgodnie z obecną wersją projektu, opisane wyżej zmiany wejdą w życie w ciągu pół roku po opublikowaniu nowelizacji.

Czy ta strona była pomocna?