Analizy

Nowelizacja ustawy o prawie wodnym

Zwiększone opłaty i wynagrodzenie za korzystanie z usług wodnych

Alert prawny (16/2016)

W swoich założeniach projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie lub zwiększenie opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych. Regulacja jest konsekwencją implementacji do polskiego porządku prawnego Ramowej Dyrektywy Wodnej, (2000/60/WE). Nowela obejmie wszelkie branże, gdzie woda jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym, niezależnie od tego czy jest składnikiem produktu końcowego, czy jest wykorzystywana do celów technologicznych.

Celem przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo Wodne jest zwiększenie ochrony zasobów wodnych w Polsce poprzez efektywniejsze wykorzystanie rachunku ekonomicznego w wycenie kosztów usług wodnych. Zakres zmian w wyżej wymienionym akcie prawnym jest bardzo szeroki i nie ogranicza się jedynie do modyfikacji obowiązujących stawek za pobór wody. Tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, czyli Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wymaga od państw członkowskich wprowadzenia zasady pokrycia kosztów usług wodnych przez jej użytkowników, co w przypadku wielu podmiotów wiąże się bądź z urealnieniem kosztów korzystania z zasobów wodnych, bądź też z likwidacją obowiązujących zwolnień z ponoszenia opłat.

Obecnie nowelizacja jest przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów. Prace się przedłużają, jednak w niedalekiej perspektywie powinny zostać przesłane do Rady Ministrów i następnie do parlamentu.

Proces legislacyjny

Proces legislacyjny na etapie prac rządowych nie przewidywał konsultacji społecznych. Jednak Ministerstwo Środowiska zleciło firmie doradczej Deloitte Advisory projekt mający na celu stworzenie m.in. podstaw ekonomicznych do określania zmian w systemie opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych.

W ramach ww. projektu Deloitte zrealizował ogólnopolskie badanie wpływu potencjalnych zmian wywołanych zmianami regulacji na podmioty gospodarcze. Przedstawienie pełnych danych w ramach tego badania daje szanse na rzetelne przedstawienie ministerstwu i parlamentarzystom wpływu wdrożenia rozwiązań w różnych wariantach.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?