Zmiana ustawy o usługach płatniczych. Obowiązek akceptacji płatności gotówką

Artykuł

Zmiana ustawy o usługach płatniczych. Obowiązek akceptacji płatności gotówką

Zmiana będzie dotyczyła obowiązku akceptacji płatności gotówką przez m.in. sklepy czy lokale usługowe.

Alert Prawny 4/2021

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych („Projekt”) . 13 sierpnia 2021 r. Projekt został przekazany do podpisu Prezydenta i zakłada on, że zmiany wejdą w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia.

W niniejszym alercie przedstawione zostaną główne założenia Projektu, jego przyczyny i cel, który ma realizować, skutki, które niesie dla podmiotów gospodarczych, a także główne wątpliwości z nim związane.

 

I. Obowiązek przyjmowania płatności gotówką

Projektowane zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązku przyjmowania płatności gotówką w transakcjach, których przedmiotem jest świadczenie usług i sprzedaż towarów konsumentom przez akceptantów (np. sklepy, lokale usługowe itp.), jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż 5370,64 zł[1].

Przez akceptanta rozumie się odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy (np. bank, instytucja płatnicza) świadczy usługę płatniczą, czyli w praktyce jest to strona umowy z agentem rozliczeniowym. Najczęściej będzie to podmiot oferujący płatność przy użyciu kart płatniczych.

Projekt jest bardzo krótki, składa się z jednego artykułu i zgodnie z jego treścią akceptant nie może:

(i) Uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej;

(ii) Odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta w formie gotówkowej (do kwoty określonej w Projekcie);

(iii) Nakładać ani pobierać żadnych dodatkowych opłat z tytułu przyjmowania zapłaty gotówką, ani różnicować ceny w zależności od formy zapłaty.

Projekt przewiduje cztery wyjątki od powyższych zasad dotyczące płatności:

(i) Dokonywanych „w sieci Internet”;

(ii) W miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu;

(iii) W trakcie imprez masowych, o ile w regulaminie imprezy zamieszczono stosowną informację;

(iv) Dokonywanych w ramach jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, na kwotę większą lub równą 5370,64 zł.

 

II. Przyczyny zmian w ustawie o usługach płatniczych

Projekt jest wynikiem badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) dotyczącego zwyczajów płatniczych Polaków[2]. Analiza ta wykazała, że mimo wskazania w art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polski, że „znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”, w obecnym stanie prawnym nie ma bezwarunkowego obowiązku przyjmowania płatności w gotówce. Jednocześnie badanie wykazało, że gotówka „(…) jest nadal najbardziej rozpowszechnionym instrumentem płatniczym”. Stąd, w ocenie NBP, którą podzielił Prezydent RP, pojawiła się potrzeba zwiększenia ochrony płatności gotówkowych.

 

III. Cel Projektu

Podstawowym celem Projektu jest uregulowanie statusu prawnego akceptacji gotówki poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego (w tym, zgodnie z informacjami na stronie Prezydenta RP, także osobom, które nie posiadają rachunków płatniczych) prawa wyboru najlepszej, z ich punktu widzenia, metody płatności, w tym płatności gotówkowych[3]. Obecny kształt przepisów może prowadzić do wykluczenia finansowego (ang. financial exclusion) niektórych grup społecznych, np. osób starszych, szczególnie w dobie trwającej pandemii COVID-19.

 

IV. Skutki zmiany ustawy o usługach płatniczych dla podmiotów gospodarczych

Dopiero na końcowych etapach procesu legislacyjnego, doszło do określenia w Projekcie kwoty górnej granicy płatności gotówkowych, co należy uznać za słuszne doprecyzowanie, wskazujące na uwzględnienie kwestii związanych chociażby z kosztem obsługi gotówki, czy też potencjalnym skutkiem, jakim może być zwiększenie poziomu przestępczości – gotówka bowiem zapewnia wysoki stopień anonimowości, a transakcje gotówkowe opiewające na wysokie kwoty mogą przyczynić się do wzrostu ilości środków poddawanych praniu pieniędzy, czy też do unikania opodatkowania.

Zgodnie z zamysłem, Projekt miał na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego możliwości wyboru preferowanej metody płatności i zagwarantowanie możliwość dokonywania płatności gotówką, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie posiadają rachunków bankowych. Wydaje się jednak, że umieszczenie opisywanych przepisów w ustawie o usługach płatniczych oraz odniesienie ich jedynie do akceptantów, nie pozwoli na realizację tego celu. Postanowienia Projektu oznaczają, że jeżeli dany przedsiębiorca umożliwia płatność za pomocą terminala, to musi umożliwić płatność gotówką na opisanych Projektem warunkach. Jeśli jednak przedsiębiorca nie udostępnia płatności za pomocą terminala płatniczego, to wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby np. zażądał płatności wyłącznie przelewem na swój rachunek bankowy.

Jeżeli uwzględnimy wprowadzony próg płatności to okazuje się, że Projekt spełnia swoje cele połowicznie i nie jest aż tak rewolucyjny jak się zapowiadał. Z drugiej strony właśnie dzięki temu, z perspektywy przedsiębiorców, negatywne skutki tego Projektu, polegające na konieczności zapewnienia obsługi gotówkowej i poniesieniu kosztu tej obsługi, będą zapewne ograniczone. W praktyce bowiem przy płatnościach poniżej 5370,64 zł większość przedsiębiorców, którzy udostępniają płatności terminalem i tak udostępnia płatności za pomocą gotówki.

Magdalena Jaczewska, Senior Associate, Deloitte Legal

 

Warto podkreślić, że pewne wątpliwości budzi wyjątek od skonstruowanego w Projekcie obowiązku przyjmowania płatności w formie gotówki, dotyczący usług świadczonych w Internecie. Usługi takie nie zostały zdefiniowane ani w ustawie o usługach płatniczych, ani w żadnej innej ustawie. Wydaje się, że trafniejsze byłoby odwołanie się do umów zawieranych na odległość. W praktyce, takie ujęcie omawianego wyjątku może doprowadzić do sytuacji, w której przykładowo, gdy konsument zamawia obiad w restauracji przez Internet, wówczas dostawca nie ma obowiązku przyjmowania od niego gotówki, natomiast kiedy zamówienie złożone zostanie przez telefon, taki obowiązek już się pojawia.

Podsumowując, wstępnie wydaje się, że Projekt przez wprowadzone ograniczenia kwotowe i zakresowe realizuje wskazane przez Prezydenta RP cele tylko częściowo, ale właśnie dzięki temu, z perspektywy większości przedsiębiorców, zapewne nie wprowadzi nadmiernej rewolucji i dla większości z nich nie powinien być dotkliwy.

Łukasz Szymański, Radca prawny, Partner Associate, Deloitte Legal

Przypisy:

[1] Zgodnie z Projektem jest to kwota odpowiadająca przeciętnemu wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

[2] NBP, Zwyczaje płatnicze Polaków w 2020 r., Podstawowe wyniki badań, Warszawa 2021, (https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow_2020.pdf)

[3] https://m.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,40,kolejna-inicjatywa-ustawodawcza-prezydenta-rp.html

Czy ta strona była pomocna?