Analizy

Delegowanie pracowników

FAQ

18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa nakłada szereg nowych obowiązków na pracodawców zagranicznych delegujących pracowników na terytorium Polski, a także precyzuje kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy oraz reguluje zasady jej współpracy z zagranicznymi organami kontroli, w szczególności w zakresie egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych nakładanych przez te organy na polskich pracodawców. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Czy przepisy Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług („Ustawa”) mają zastosowanie do delegowań trwających w dniu wejścia w życie Ustawy? 

Tak, nowe przepisy będą miały w większości zastosowanie także do delegowań na terytorium Polski trwających w dniu wejścia w życie Ustawy. Ustawa przewiduje termin 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. do dnia 18 września 2016 r.) na dopełnienie niektórych nowych obowiązków nałożonych na pracodawców delegujących pracowników do Polski, np. w zakresie przechowywania na terytorium Polski określonych dokumentów dotyczących delegowanego pracownika oraz złożenia przez pracodawcę oświadczenia do Państwowej Inspekcji Pracy zawierającego podstawowe informacje o delegowaniu pracowników.

Czy Ustawa znajdzie zastosowanie także w przypadku delegowania pracowników przez pracodawców spoza UE?

Tak, przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium Polski przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim UE (np. Japonia, USA).

Jak rozróżnić podróż służbową od delegowania?

Rozróżnienie podróży służbowej od delegowania może okazać się w praktyce bardzo problematyczne i każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny. Rozróżnienia tego nie można dokonywać jedynie w oparciu o kryterium długości trwania pobytu w obcym państwie. Dokonując takiego rozróżnienia należy zwrócić uwagę na takie cechy istotnie odróżniające podróż służbową od delegowania jak incydentalność, wyłom w zwykłym świadczeniu pracy, który wymaga opuszczenia na polecenie pracodawcy określonego w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, nie powodując jednocześnie zmiany tego elementu umowy o pracę. Jednak wypełnienie cech podróży służbowej nie musi wyłączać jednoczesnego wypełnienia cech charakterystycznych delegowania wymuszających zastosowanie przepisów Ustawy.

Czy przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę uwzględnia się diety z tytułu podróży służbowych?

W Polsce diety przysługujące z tytułu podróży służbowej nie stanowią wynagrodzenia za pracę. W związku z tym nie są one uwzględniane przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy jednak mieć na uwadze, że prawo w innych jurysdykcjach może przewidywać odmienne zasady w tym zakresie (tak jest np. w Holandii).

Czy ta strona była pomocna?