Analizy

Zbliża się termin automatycznego przekształcenia terminowych umów o pracę w umowy bezterminowe

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 17/2018 | 17 września 2018 r.

22 listopada upłynie termin 33 miesięcy od wejścia w życie przepisów, zmieniających zasady zawierania umów na czas określony. Z tym dniem wszystkie pozostające w mocy umowy na czas określony zawarte przed 22 lutego 2016 roku, automatycznie przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.

Warto zatem dokonać przeglądu obowiązujących kontraktów i podjąć decyzję co do ich dalszych losów. Wrzesień jest ostatnim miesiącem na ewentualne wypowiedzenie umów terminowych zanim ulegną one przekształceniu. Zastosowanie ma do nich bowiem jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Zgodnie ze zmienionymi od 2016 roku przepisami o wypowiadaniu umów terminowych ich okres wypowiedzenia uzależniony jest od zakładowego stażu pracy, jak było to zastrzeżone dotychczas dla umów na czas nieokreślony. Przy czym na potrzeby liczenia zakładowego stażu pracy w przypadku tych umów nie uwzględnia się zatrudnienia przed 22 lutego 2016 roku (co wynika z przepisów przejściowych). Stąd wypowiedzenia złożone we wrześniu odniosą skutek na koniec października.

Inaczej jest jednak w przypadku umów zawartych po 22 lutego 2016 roku. W przypadku takich umów uwzględnia się cały dotychczasowy staż pracy, także ten sprzed 22 lutego 2016 roku. Może się zatem okazać, iż w przypadku tych pracowników 33-mięsięczy okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych został już przekroczony i uległy one przekształceniu z mocy prawa w umowy bezterminowe.

Wypowiedzenie umów o pracę na czas nieokreślony wymaga wskazania przyczyn uzasadniających rozstanie. Konieczne może być także skonsultowanie zamiaru wypowiedzenia umowy ze związkiem zawodowym. Niewykonanie tych obowiązków jest brakiem formalnym, który w razie odwołania się pracownika do sądu pracy może skutkować nawet przywróceniem do pracy.

Dodatkowo, jeśli zsumowany zakładowy staż pracy przekroczy 36 miesięcy, pracownik będzie uprawniony do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę faktycznie rozwiążę się z upływem ustawowego okresu wypowiedzenia nawet jeśli pracodawca wskaże krótszy okres. Pracownikowi będzie się również należeć wynagrodzenie za „utracony” okres wypowiedzenia.

Warto zatem zawczasu zidentyfikować takie umowy, aby uniknąć w przyszłości błędów przy ich wypowiadaniu.

Subskrybuj "Strefę pracodawcy"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych biuletynach. 

Czy ta strona była pomocna?