modelowanie biznesowe

Rozwiązania

Modelowanie biznesowe

Modelowanie biznesowe jest istotnym elementem procesu decyzyjnego związanego z oceną opcji strategicznych, nowych przedsięwzięć lub istniejącej działalności.

W skład naszych usług wchodzą:

 • wycena i symulacja opcji strategicznych i transakcji;
 • weryfikacja modeli finansowych;
 • przygotowanie prognoz wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć;
 • przygotowanie struktury finansowania projektów;
 • przygotowanie niezależnego przeglądu biznesu.

Niezależny Przegląd Biznesu obejmuje:

1. Analizę rynku, na którym funkcjonuje spółka

 • Przegląd strategicznej pozycji spółki (analiza SWOT), w tym strategii biznesowych i finansowych;
 • Analizę historycznych i bieżących wyników działalności operacyjnej i sytuacji finansowej spółki;
 • Przegląd prognoz finansowych ze szczególnym uwzględnieniem przepływów pieniężnych dostępnych dla potrzeb obsługi zadłużenia;
 • Analizę realistycznych wariantów restrukturyzacji zadłużenia;
 • Analizę wrażliwości i przegląd modelu finansowego.
  Po akceptacji optymalnego wariantu restrukturyzacji zadłużenia przez wszystkich interesariuszy możemy monitorować postępy wdrażania inicjatyw restrukturyzacyjnych przez Kierownictwo spółki.

2. Analizę rynkową i strategiczną

Analiza rynkowa
Analiza rynku, na którym funkcjonuje spółka dostarcza informacji i pomaga w zrozumieniu obecnej sytuacji spółki na rynku oraz perspektyw stojących przed rynkiem i spółką.

Analiza strategiczna
Analiza strategiczna koncentruje się na ocenie strategii finansowych i operacyjnych wybranych przez Kierownictwo spółki. Analiza strategiczna może zostać przygotowana w formie analizy SWOT, która określi mocne i słabe strony spółki oraz szanse i zagrożenia wynikające ze środowiska rynkowego.

Analiza obecnych i historycznych wyników spółki

 • Ocena historycznych wyników działalności gospodarczej
  Analiza historycznych wyników działalności ma na celu zidentyfikowanie kluczowych trendów i ryzyk, przyczyn pogorszenia wyników spółki, zmian struktury działalności i ich potencjalnego wpływu na rozwoju biznesu.
 • Wyniki działalności w roku bieżącym
  W celu oceny wyników działalności gospodarczej w roku bieżącym, przeprowadzamy porównanie wyników działalności od początku roku do chwili obecnej z wynikami zeszłorocznymi oraz z budżetem, analizę wyników działalności za ostatnie dwanaście miesięcy oraz analizę prognoz wyników działalności na rok bieżący.

3. Sytuację finansową i płynność

W ramach naszych prac dokonujemy oceny aktywów netto, badamy potencjalne kwestie wpływające na płynność oraz określamy możliwości generowania środków pieniężnych. W szczególności badamy sytuację odnośnie zadłużenia netto spółki, w tym potencjalne korekty o pozycje o charakterze zobowiązaniowym, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz nakłady inwestycyjne.

4. Przegląd prognoz finansowych

 • Zakres przeglądu
  W celu oszacowania jakości i wykonalności prognoz finansowych przygotowanych przez spółkę sprawdzamy dokładność budżetów i prognoz z perspektywy historycznej, oceniamy czy zastosowane założenia są realistyczne, sprawdzamy logiczną spójność algorytmów i poprawność matematyczną wyliczeń, analizujemy wyniki otrzymane z modułu wyliczeń oraz określamy potencjalne ryzyka w związku z wykonalnością prognoz finansowych, w tym działania ograniczające te ryzyka.
 • Ukierunkowanie przeglądu
  Prognozy finansowe przygotowane przez spółkę należy poddać dokładnej analizie w celu określenia przepływów pieniężnych dostępnych do obsługi zadłużenia. W tym celu przeprowadzając przegląd prognoz finansowych koncentrujemy się na analizie założeń dotyczących przychodów operacyjnych, kosztów działalności operacyjnej, marż, kapitału obrotowego, nakładów inwestycyjnych, inwestycyjnych i operacyjnych przepływów pieniężnych, finansowych przepływów pieniężnych oraz założeń makroekonomicznych.
 • Perspektywa krótko- i długoterminowa
  W zależności od wymogów projektu, przeprowadzamy analizę z perspektywy krótkoterminowej (w okresie 12-24
  tygodni), średnioterminowej (w okresie 6-8 kwartałów) oraz długoterminowej (w okresie 3-5 lat).
  Warianty restrukturyzacji zadłużenia i analiza wrażliwości

5. Warianty restrukturyzacji zadłużenia

Przegląd inwestycyjnych i operacyjnych przepływów pieniężnych stanowi podstawę analizy wariantów restrukturyzacji zadłużenia. Analiza potencjalnych opcji koncentruje się na przeglądzie wszystkich umów kredytowych między bankami a spółką, analizie zabezpieczeń, ocenie stanu i wartości aktywów w celu zrozumienia zakresu w jakim bank posiada zabezpieczenie, przeglądzie wariantów restrukturyzacji zadłużenia zaproponowanych przez Kierownictwo spółki, omówieniu z bankami warunków restrukturyzacji zadłużenia oraz rekomendacji dotyczącej optymalnego wariantu restrukturyzacji zadłużenia, który może być zaakceptowany zarówno przez spółkę jak i przez bank.

6. Analizę wrażliwości

W ramach przeglądu prognoz finansowych i analizy wariantów restrukturyzacji zadłużenia przeprowadzamy analizę wrażliwości kładąc szczególny nacisk na kluczowe założenia operacyjne i finansowe przyjęte w planie restrukturyzacji przez kierownictwo spółki.

7. Przegląd modelu

Stopień złożoności modelu biznesowego spółki może wymagać przygotowania zaawansowanego modelu finansowego. W takiej sytuacji możemy przeprowadzić przegląd modelu w celu dostarczenia bankowi komfortu, że w wyliczeniach nie ma poważnych błędów, a wyniki modelu finansowego są wiarygodne.

Kontakt

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej

Czy ta strona była pomocna?