wyceny

Rozwiązania

Wyceny

Nasz zespół doradza we wszystkich aspektach wyceny spółek, aktywów generujących dochód, notowanych i nienotowanych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, kredytów strukturyzowanych, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, własności intelektualnej i wartości niematerialnych.

Wycena jest często kontrowersyjnym i złożonym tematem. Wymaga dogłębnego zrozumienia rynku, danego składnika aktywów, firmy i jej konkurentów, informacji finansowych i niefinansowych, a także czynników, takich jak otoczenie prawne i regulacyjne. Doradztwo w zakresie wyceny wymaga odpowiedniego połączenia analizy, doświadczenia oraz profesjonalnych opinii i decyzji.

Wycena w transakcjach M&A oraz analiza inwestycji
Nasz zespół pomaga kierownictwu i interesariuszom oszacować cenę transakcji zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. Ponadto zapewniamy klientom bezstronne doradztwo w zakresie wyceny, pomagając w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, czy to w przypadku wstępnego przeglądu, czy też części szczegółowej oceny due diligence.

Przegląd portfela
Świadczymy usługi wyceny wielu firmom, funduszom private equity i inwestorom instytucjonalnym w zakresie ich portfeli inwestycyjnych, w tym bazowych inwestycji dłużnych i kapitałowych, infrastruktury, nieruchomości i innych nienotowanych na giełdzie aktywów.

Wsparcie w sporach sądowych
Wycena przedsiębiorstw i udziałów w sytuacji sporu może być skomplikowana, ponieważ zaangażowane strony często mają sprzeczne poglądy i / lub kierują się ustalonymi wcześniej warunkami umownymi. Często występujemy w imieniu jednej strony lub jako niezależny biegły wyznaczony wspólnie przez strony (lub sąd) do opiniowania aspektów danej wyceny.

Raportowanie finansowe
Wyceny są wymagane do celów sprawozdawczości finansowej. Ponieważ wartość godziwa nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia, jako standard wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej, nasz zespół wspiera klientów w wycenie wartości godziwej ich aktywów i zobowiązań, przeprowadzaniu testów na utratę wartości oraz alokacji ceny nabycia zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Restrukturyzacje
Restrukturyzacja firmy, czy to ze względów finansowych czy handlowych, to trudny proces. Wspieramy w zakresie restrukturyzacji i zadłużenia, doradzając zarządowi, udziałowcom, kredytodawcom, powiernikom i innym wierzycielom restrukturyzowanych przedsiębiorstw w obszarze wycen zabezpieczeń dla wszystkich interesariuszy.

Wartości intelektualne oraz niematerialne i prawne
Zajmujemy wycenami charakterystycznymi dla własności intelektualnej i związanym z nimi wpływem na wartość dla akcjonariuszy i sprawozdawczość finansową.

Wycena oferty publicznej (IPO)
Przygotowanie i ostateczna decyzja o przekształceniu biznesu na spółkę publiczną wymaga znacznego wysiłku ze strony wielu części przedsiębiorstwa. Nasz zespół pomaga w niezależnej ocenie wyceny firmy, ściśle współpracując z zespołami Corporate Finance oraz M&A Transaction Services.

Wycena opcji oraz innych finansowych instrumentów pochodnych
Wycena opcji i innych pochodnych instrumentów finansowych może być niezwykle złożonym zadaniem. Pomagamy w wycenie takich pozycji do celów sprawozdawczości finansowej, oraz celów transakcyjnych i komercyjnych.

Wycena w aspektach podatkowych
Wycena jest często kluczowym elementem analizy podatkowej ważnych decyzji biznesowych. Wyceny podatkowe są złożone i subiektywne a kluczowe znaczenie ma tutaj dokładne zrozumienie orzecznictwa i praktyki w zakresie wyceny podatkowej.

Wyceny spółki w różnych ujęciach

Kontakt:

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej

Mariusz Słowikowski

Mariusz Słowikowski

Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego

Mariusz posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym obejmujące wyceny dla celów transakcyjnych, koordynację procesów due diligence oraz doradztwo transakcyjne. Specjalizuje się... Więcej

Piotr Domański

Piotr Domański

Wicedyrektor | Zespół Wycen i Modelowania

Piotr Domański jest Wicedyrektorem w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte. Piotr posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości. Doświadczenie w zakresie finansów przedsiębi... Więcej