wyceny

Rozwiązania

Wyceny

Nasz zespół doradza we wszystkich aspektach wyceny spółek, aktywów generujących dochód, notowanych i nienotowanych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, kredytów strukturyzowanych, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, własności intelektualnej i wartości niematerialnych.

Wyceny

Wycena jest często kontrowersyjnym i złożonym tematem. Wymaga dogłębnego zrozumienia rynku, danego składnika aktywów, firmy i jej konkurentów, informacji finansowych i niefinansowych, a także czynników, takich jak otoczenie prawne i regulacyjne. Doradztwo w zakresie wyceny wymaga odpowiedniego połączenia analizy, doświadczenia oraz profesjonalnych opinii i decyzji.

Wspieramy naszych klientów wykonując następujące usługi:

  • Wycena w transakcjach M&A oraz analiza inwestycji
  • Wycena projektów w formule project finance
  • Wycena dla celów sprawozdawczości finansowej
  • Wyceny spółek portfelowych funduszy
  • Wartości intelektualne oraz niematerialne i prawne
  • Wycena w aspektach podatkowych
  • Wycena opcji oraz innych finansowych instrumentów pochodnych
  • Restrukturyzacje
Wycena w transakcjach M&A oraz analiza inwestycji

Nasz zespół pomaga kierownictwu i interesariuszom oszacować cenę transakcji zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. Ponadto zapewniamy klientom bezstronne doradztwo w zakresie wyceny, pomagając w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, czy to w przypadku wstępnego przeglądu, czy też części szczegółowej oceny due diligence.

Wycena projektów w formule project finance

Project finance jest jednym ze sposobów finansowania inwestycji w sferze energetyki odnawialnej oraz infrastruktury. Nasz zespół oferuje przygotowanie wyceny projektów realizowanych w formule project finance z uwzględnieniem czynników specyficznych dla takich inwestycji.

Wyceny spółek portfelowych funduszy

Świadczymy usługi wyceny wielu firmom, funduszom private equity, venture capital i inwestorom instytucjonalnym w zakresie ich portfeli inwestycyjnych, w tym bazowych inwestycji dłużnych i kapitałowych, infrastruktury, nieruchomości i innych nienotowanych na giełdzie aktywów.

Wycena dla celów sprawozdawczości finansowej

Wyceny są wymagane do celów sprawozdawczości finansowej. Ponieważ wartość godziwa nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia, jako standard wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej, nasz zespół wspiera klientów w wycenie wartości godziwej ich aktywów i zobowiązań, przeprowadzaniu testów na utratę wartości oraz alokacji ceny nabycia zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Wartości intelektualne oraz niematerialne i prawne

Zajmujemy wycenami charakterystycznymi dla własności intelektualnej i związanym z nimi wpływem na wartość dla akcjonariuszy i sprawozdawczość finansową.

Wycena w aspektach podatkowych

Wycena jest często kluczowym elementem analizy podatkowej ważnych decyzji biznesowych. Wyceny podatkowe są złożone i subiektywne a kluczowe znaczenie ma tutaj dokładne zrozumienie orzecznictwa i praktyki w zakresie wyceny podatkowej.

Wycena opcji oraz innych finansowych instrumentów pochodnych

Wycena opcji i innych pochodnych instrumentów finansowych może być niezwykle złożonym zadaniem. Pomagamy w wycenie takich pozycji do celów sprawozdawczości finansowej oraz celów transakcyjnych i komercyjnych.

Restrukturyzacje

Restrukturyzacja firmy, czy to ze względów finansowych czy handlowych, to trudny proces. Wspieramy w zakresie restrukturyzacji i zadłużenia, doradzając zarządowi, udziałowcom, kredytodawcom, powiernikom i innym wierzycielom restrukturyzowanych przedsiębiorstw w obszarze wycen zabezpieczeń dla wszystkich interesariuszy.

Wyceny spółki w różnych ujęciach

Kontakt:

Piotr Domański

Piotr Domański

Partner Associate | Zespół Wycen i Modelowania

Piotr Domański jest Partnerem Associate w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte. Piotr posiada ponad 13-letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości. Doświadczenie w zakresie finansów przed... Więcej

Michał Bach

Michał Bach

Assistant Director

Michał jest Wicedyrektorem w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte. Posiada ponad 8 lat doświadczenia w realizacji projektów z zakresu wycen i modelowania finansowego, które zdobył w wiodących firma... Więcej

Joanna Lemańska

Joanna Lemańska

Assistant Director

Joanna posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, głównie w zakresie wycen na potrzeby transakcji, restrukturyzacji podatkowej oraz sprawozdawczości finansowej. Realizowała również projekty z za... Więcej