Actuarial & Insurance Solutions

Usługi

Actuarial & Insurance Solutions

Witamy w zespole Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych (AIS), gdzie zajmujemy się tworzeniem rozwiązań dla złożonych wyzwań stojących przed biznesem.

Jesteśmy liderem doradztwa aktuarialnego w Polsce i Europie Środkowej. W czasie projektów na co dzień współpracujemy z kolegami z biur Deloitte w Europie Środkowej, Niemczech, Austrii, jak również m. in. w krajach Skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hong Kongu, USA, Kanadzie, we Włoszech, na Cyprze, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą praktyczną. Na nasz zespół składa się liczne grono ekspertów posiadających szeroką wiedzę w zakresie zagadnień aktuarialnych, finansów i rachunkowości zakładów ubezpieczeń, procesów ubezpieczeniowych i zarządzania ryzykiem.

Deloitte współpracuje z większością zakładów i towarzystw oraz grup ubezpieczeniowych lub bankowo-ubezpieczeniowych działających w Polsce. Nasz zespół doradza klientom m. in. przy wdrożeniach regulacyjnych (m. in. ESG, MSSF 17, Wypłacalność II, Wytyczne / Rekomendacje KNF, IDD), audytach finansowych, modelowaniu aktuarialnym, tworzeniu i taryfikacji produktów ubezpieczeniowych, aktuarialnych Due Diligence na potrzeby transakcji M&A, projektach dla reasekuratorów, a także w obszarze procesów ubezpieczeniowych i data science.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Świadczymy usługi w obszarze ubezpieczeń życiowych, majątkowych i osobowych, zdrowotnych oraz świadczeń pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.

Poniżej prezentujemy listę oferowanych przez nas usług. Nie jest to katalog zamknięty – zawsze współpracujemy z klientami przygotowując rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych.

Nasze usługi obejmują:

 

 
 • Budowa modeli przyszłych przepływów pieniężnych dla ubezpieczeń majątkowych, w tym z wykorzystaniem narzędzi budowanych przy pomocy Python, R, SAS, MS Excel.
 • Budowa i utrzymanie modeli dla ubezpieczeń życiowych, w tym m. in. Moses i Prophet.
 • Prophet:
  • modelowanie przepływów pieniężnych na potrzeby Wypłacalności II i MSSF 17,
  • analiza scenariuszowa,
  • budowa i rozwój modeli stochastycznych i modeli dynamicznych do wyceny opcji i gwarancji ubezpieczeniowych,
  • walidacja i optymalizacja istniejących modeli.
 • Implementacja / wsparcie w zakresie regulacji dot. sprawozdawczości finansowej:
  • MSSF 17:
   • kompleksowe rozwiązania kalkulacyjne i raportowe na potrzeby MSSF 17,
   • tworzenie i rozwój metodologii MSSF 17,
   • projektowanie i wdrażanie procesów na potrzeby MSSF 17,
   • tworzenie i rozwój modeli MSSF 17 w dedykowanym oprogramowaniu: Finevare,
   • tworzenie i rozwój modeli Prophet,
   • tworzenie ujawnień, analiza i wizualizacja wyników.
  • Wypłacalność II:
   • tworzenie i usprawnianie modelu kalkulacji SCR,
   • doradztwo w zakresie planowania, budowy, dokumentacji i walidacji modeli wewnętrznych,
   • budowa, weryfikacja bilansu ekonomicznego i wyliczeń SCR,
   • doradztwo w zakresie wdrażania parametrów specyficznych na potrzeby wyliczenia SCR (USP).
  • PSR
 • ESG w ubezpieczeniach (environmental, social, and corporate governance):
  • Taksonomia,
  • SFDR,
  • ESG w Wypłacalności II,
  • ESG w IDD,
  • CSRD,
  • uwzględnienie ryzyk fizycznych w pricingu ubezpieczeń majątkowych,
  • modelowanie i zarządzanie ryzykami klimatycznymi (w tym z wykorzystaniem CLIMADA).
 • Outsourcing wybranych funkcji (w tym Funkcji Aktuarialnej).
 • Doradztwo w zakresie produktów i dystrybucji:
  • testowanie nowych produktów w tym m. in.:
   • produkty typu Pay-As-You-Drive (PAYD) i Pay-As-You-Use (PAYU),
   • rozwiązania Try-Before-You-Buy,
  • analiza wymagań rynkowych oraz związane z tym projekcje finansowe,
  • analiza sieci sprzedaży i dystrybucji,
  • analiza taryf i ich optymalizacja, w tym m. in.:
   • ocena adekwatności wykorzystywanych modeli,
   • budowa i rozwój modeli taryfowych, w tym m. in. Quantee, Earnix, Akur8,
   • wdrożenia platform taryfikacyjnych,
   • wzbogacanie danych o zbiory zewnętrznych dostawców,
   • rozwój modeli scoringowych, w tym opartych na danych telematycznych dla ubezpieczeń komunikacyjnych,
   • implementacja narzędzi i praktyk MLOps w pricingu wraz z automatyzacją procesów taryfikacyjnych,
   • wieloaspektowa ocena dojrzałości taryfikacyjnej zakładu ubezpieczeń.
 • Tworzenie strategii inwestycyjnych.
 • Doradztwo w zakresie reasekuracji.
 • Wsparcie w procesach fuzji i przejęć.
 • Weryfikacja metodologii tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w szczególności:
  • rezerwy IBNR,
  • rezerwy Ubezpieczeń na Życie,
  • rezerwy Rentowe.
 • Pomoc w tworzeniu baz danych i systemów informatycznych.
 • Wyceny wartości zakładu ubezpieczeń dla celów transakcji i sprawozdawczości.
 • Doradztwo w zakresie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych i ubezpieczeń społecznych:
  • obliczanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych takich jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe zgodnie z MSR 19 i US GAAP,
  • analiza i prognozowanie systemu ubezpieczeń społecznych,
  • doradztwo w zakresie planów emerytalnych.
 • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem:
  • niezależne przeglądy systemu zarządzania ryzykiem,
  • rozwój procesów i raportowania ORSA.
 • Doradztwo w zakresie procesów biznesowych, w szczególności:
  • przeglądy procesu likwidacji szkód,
  • wdrożenie IDD,
  • przeglądy procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
  • przeglądy, tworzenie i przebudowa oraz dokumentacja procesów w obszarze finansów i rachunkowości zakładów ubezpieczeń oraz działalności lokacyjnej, celem ich optymalizacji i dostosowania do oczekiwań regulacyjnych,
  • przeglądy i rozwój procesów tworzenia i sprawozdawczości w zakresie taryf,
  • automatyzacja i usprawnianie procesów raportowych, wsparcie w tworzeniu zautomatyzowanych raportów analitycznych w środowisku produkcyjnym, w tym wsparcie w projektowaniu architektury ww. rozwiązań.
 • Analiza i zarządzanie danymi:
  • tworzenie narzędzi w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe (również z wykorzystaniem metod wyjaśnialnej sztucznej inteligencji, XAI):
   • narzędzia do testowania wyników wyliczeń aktuarialnych,
   • narzędzia do tworzenia taryf,
   • narzędzia do wykrywania anomalii i potencjalnych błędów w modelach aktuarialnych i danych wsadowych do tych modeli,
   • walidacja i wizualizacja wyliczeń aktuarialnych (w tym MSSF 17) w dedykowanej aplikacji – ARIA,
  • analiza danych przy użyciu Databricks - zaawansowane usługi przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych,
  • zarządzanie danymi i ETL (Extract, Transform, Load) – zapewnienie spójności i jakości danych,
  • eksploracja danych w Python - usługi z zakresu eksploracji danych, skrypty i narzędzia, które pomagają w ekstrakcji, transformacji i wizualizacji danych,
  • modelowanie predykcyjne,
  • raportowanie i analiza ad hoc - narzędzia do generowania raportów i prowadzenia analizy ad hoc, pozwalających na szybkie uzyskiwanie informacji z danych.
 • Pomoc w uzyskiwaniu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej:
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z firmami polskimi,
   tworzenie i wycenę produktów,
  • analizę sprzedaży, kanałów dystrybucji i administracji,
  • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i opracowywaniu biznes planów,
  • opracowanie symulacji, biznes planu oraz założeń aktuarialnych wymaganych do ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności.

Kontakt

Marcin Piskorski

Marcin Piskorski

Actuarial & Insurance Solutions CE Leader

Marcin specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie oraz produktach emerytalnych. Jest ekspertem w modelowaniu w systemie aktuarialnym Prophet m.in. dla celów generowania projekcji finansowych, oblicze... Więcej