Inflacja, zmiany demograficzne i kryzys klimatyczny to kluczowe czynniki kształtujące przyszłość sektora ubezpieczeń

Informacje prasowe

Inflacja, zmiany demograficzne i kryzys klimatyczny to kluczowe czynniki kształtujące przyszłość sektora ubezpieczeń

Branża musi dostosować się do nowych wyzwań społecznych i gospodarczych

Warszawa, 3 października 2023 r.

Inflacja, ryzyka geopolityczne oraz zmiany regulacyjne, demograficzne i klimatyczne powodują, że branża ubezpieczeniowa znajduje się w niemal nieustannej transformacji. Przyszłość branży w znacznym stopnie zostanie zdeterminowana przez umiejętność dostosowania się do zmieniających potrzeb społecznych i gospodarczych. O wyzwaniach stojących przed sektorem dyskutowano podczas konferencji „Ubezpieczenia: sprzedaż, innowacje, ryzyko”. Partnerem wydarzenia była firma doradcza Deloitte.

Pod koniec września b.r. odbyła się pierwsza edycja konferencji organizowanej przez Centrum Myśli Strategicznych w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, brokerów, agentów, instytucji regulacyjno-nadzorczych, przedstawicieli świata nauki i instytucji publicznych. Celem projektu jest wymiana doświadczeń w obszarze bieżących trendów, zmieniających się oczekiwań klientów, jak również analiza szans i zagrożeń mających wpływ na codzienną działalność ubezpieczycieli. Rada Programowa konferencji, której przewodniczył Marcin Warszewski, lider sektora ubezpieczeń w Deloitte, skoncentrowała się na tematach zorientowanych na sprzedaży, innowacji i ryzyku.

Uczestnicy organizowanych w ramach wydarzenia debat zwracali uwagę na m.in. silną potrzebę adaptacji sektora do zmian i aktywnej odpowiedzi na materializujące się nowe ryzyka. Wśród zagrożeń wymieniono m.in. konsekwencje zmian klimatycznych, cyberataki oraz brak stabilności geopolitycznej w regionie. Istotnym wyzwaniem dla branży jest także pojemność reasekuracyjna determinowana przez czynniki takie jak wysoka inflacja, konieczność rewaluacji inwestycji ze względu na wysokie stopy procentowe, zwiększone ryzyko geopolityczne czy regulacyjne.

Podczas konferencji skupiono się na potrzebie innowacji. Jako obszary wymagające wdrożenia zmian wymieniono kwestię oferty produktowej ubezpieczycieli – szczególnie w świetle zmian demograficznych i potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Zwrócono także uwagę na potrzebę tworzenia nowych rozwiązań adresujących nowe ryzyka klimatyczne, a także konieczność wparcia przez sektor rozwoju zielonej gospodarki. Działania te wymagać będą wsparcia i partnerstwa regulatorów i instytucji publicznych.

Eksperci podkreślili także istotną pozycję sektora ubezpieczeniowego w polskiej gospodarce. Zwrócono uwagę na jego niewykorzystany potencjał, na istotnie niższy niż w Europie zachodniej, poziom penetracji składki do PKB, szczególnie w przypadku ubezpieczeń na życie. Podkreślono potrzebę edukacji społecznej, ze względu na dużą lukę w świadomości ubezpieczeniowej i związany z nią niski poziom wydatków na ten cel.

Branża ubezpieczeń w Polsce stoi przed wyzwaniem dalszego wzrostu, natomiast spowolniony wzrost gospodarczy, inflacja i rosnący koszt kapitału nie napawają optymizmem. Demografia i zmiany klimatyczne są wyzwaniem, ale także szansą dla ubezpieczycieli na poszerzenie oferty i pokrycie nowych potrzeb ubezpieczeniowych

– mówił Marcin Warszewski, lider praktyki ubezpieczeniowej w Deloitte.


Nowe technologie i outsourcing

Jednym z trendów omawianych w trakcie konferencji była rola cyfryzacji, technologii oraz outsourcingu w sektorze ubezpieczeń. Zdaniem biorących udział w dyskusji głównymi zaletami outsourcingu technologii są efektywność kosztowa, dostęp do nowych kompetencji oraz szybkość wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

W ramach debaty zastanawiano się również jak wygląda skłonność polskiego sektora ubezpieczeniowego do korzystania z outsourcingu. Chociaż zdania uczestników debaty były podzielone, zgodzono się, że istnieje kilka barier ograniczających skłonność zakładów ubezpieczeń działających w Polsce do przenoszenia części działań poza własne struktury. Jednym z nich jest kwestia podatków: usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku VAT, podczas gdy realizacja takich procesów przez podmiot niebędący ubezpieczycielem jest dodatkowo obciążona fiskalnie. Kolejną kwestią jest istotny rozmiar czołowych ubezpieczycieli które mogą osiągać korzyści skali poprzez działania prowadzone w ramach własnych struktur.

Z tego też względu zainteresowaniem ubezpieczycieli są te obszary outsourcingu, w których najbardziej istotny jest element innowacyjności m.in. usługi chmurowe, analityka danych, generatywna sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo.

Subskrybcja:

Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie: www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Czy ta strona była pomocna?