Nowelizacja Rekomendacji U

Artykuł

Nowelizacja Rekomendacji U

26 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nową Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Jej celem jest poprawa standardów działalności i stabilny rozwój rynku bancassurance. Kluczowym elementem Rekomendacji U jest zapewnienie klientom odpowiedniej wartości produktów ubezpieczeniowych oferowanych w ramach bancassurance.

Obecnie obowiązująca Rekomendacja U, wprowadzona w 2014 roku, zostanie zastąpiona nową. Od tego czasu zmieniły się przepisy dotyczące m.in. oferowania produktów ubezpieczeniowych, co wpływa na sposób prowadzenia działalności przez podmioty działające w obszarze bancassurance. Nowa Rekomendacja U rozszerza również adresatów
o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nowa Rekomendacja U wprowadza szereg nowych postanowień dotyczących szczególnie:

✔️zapewnienia odpowiedniej wartości produktów ubezpieczeniowych oferowanych w ramach bancassurance, włączając w to ubezpieczenia spłaty kredytów lub pożyczek (tzw. produkty CPI),

✔️sposobu oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance,

✔️relacji między bankiem/SKOK prowadzącym działalność
w obszarze bancassurance a instytucją finansującą ubezpieczenie. Instytucja ta, na podstawie umowy zawartej z bankiem/SKOK, zobowiązana jest do pokrycia kosztów ochrony ubezpieczeniowej dla banku/SKOK,

✔️monitorowania procesów związanych z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych przez banki/SKOK, w ramach systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz przez komitet audytu.


KNF oczekuje, że banki dostosują swoją działalność do zaktualizowanej Rekomendacji U do 1 lipca 2024 r., natomiast spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe powinny dokonać dostosowań do 1 stycznia 2025 r.

Czy ta strona była pomocna?