Rady nadzorcze i zarządy wobec wartości klimatu dla biznesu

Artykuł

Rady nadzorcze i zarządy wobec wartości klimatu dla biznesu

Zarządy i rady nadzorcze borykają się z konsekwencjami zmian klimatu. Problemy dotyczą przede wszystkim tego, jak już widoczne i nowo powstające zagrożenia i możliwości mogą odbić się na działaniach, strategiach i łańcuchach wartości przedsiębiorstwa. Często jednak kadry kierownicze mniej uwagi poświęcają nierównomiernemu oddziaływaniu zmian klimatu na ludzi i społeczności, wpływowi tych zmian na ludzkie działania i zachowania oraz wynikającym z tego konsekwencjom dla działalności biznesowej.

Dzięki uznaniu wartości klimatu za podstawę dobrego zarządzania, członkowie zarządów i rad nadzorczych, niezależnie od branży, sektora czy regionu geograficznego kierowanej przez nich firmy, zyskują szanse, których wcześniej prawdopodobnie nie dostrzegano: możliwości nadzorowania eksploracji nowych produktów, nowych rynków, nowych modeli biznesowych i nowych strumieni przychodów przy jednoczesnym ograniczaniu rosnącego ryzyka związanego ze stratami przyrodniczymi. Choć ogrom tego zadania z początku może zniechęcać (potencjalnie, obok redukcji emisji, będzie ono kolejnym obciążeniem), warto zdać sobie sprawę, że jest to tylko kolejny krok na drodze, którą większość firm już rozpoczęła poprzez uruchomienie strategii środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) oraz wyznaczenie nieemisyjnych celów netto. Nie chodzi też o osiągnięcie doskonałości. Przede wszystkim trzeba ruszyć z miejsca, zrozumieć problem, ustalić plan i zapoznać z nim interesariuszy, a następnie włączyć kwestie środowiska naturalnego do systemu ładu korporacyjnego.

Teraz liderzy muszą poszerzyć swoje spojrzenie obejmując nim zarówno wpływ biznesu na klimat, a także uwzględnić kluczową rolę przyrody w osiąganiu celów klimatycznych.

Wszystkie przedsiębiorstwa są uzależnione od przyrody, bezpośrednio lub pośrednio. Mniej więcej połowa produktu krajowego brutto (w ujęciu światowym) w umiarkowanym lub dużym stopniu zależy od przyrody, a bez niej nie byłoby możliwe uzyskanie drugiej połowy wartości PKB. W przypadku niektórych przedsiębiorstw powiązanie z przyrodą jest oczywiste, jak na przykład zależność przemysłu rolniczego od zapylania i jakości gleby. W innych dziedzinach gospodarki związek wydaje się mniej bezpośredni, np. może dotyczyć materiałów potrzebnych do produkcji lub dostępu do czystego powietrza i wody, które są niezbędne pracownikom. Pomimo zależności, brak wiedzy i świadomości znaczenia przyrody prowadzi do złych decyzji biznesowych, które wpływają na naturalne otoczenie.

 

Zagrożenia dla przedsiębiorstw:

  • ograniczenie przychodów i zwiększenie kosztów z powodu zmniejszonej podaży wysokiej jakości materiałów wywodzących się z zasobów naturalnych;
  • zmniejszenie liczebności i produktywności pracowników z powodu wpływu utraty bioróżnorodności na zdrowie;
  • zwiększenie kosztów ubezpieczenia i ryzyka przeszacowania aktywów lub ich utraty z powodu nieodwracalnego uszkodzenia aktywów naturalnych; oraz
  • utrata różnorodności biologicznej, która zmniejsza szanse na osiągnięcie celów klimatycznych.

Ponadto, interesariusze coraz dobitniej uświadamiają sobie, że zagrożenia środowiskowe rosną, a przekłada się to na wyższe oczekiwania wobec przedsiębiorstw co do ujawniania współzależności związanych z przyrodą i opracowywania długoterminowych planów ograniczania ryzyka i adaptacji do nowych warunków.

Świadomość, że potrzeba chronienia klimatu jest kluczowa przy realizacji celów biznesowych, pozwoli członkom zarządów i rad nadzorczych tworzyć większą wartość dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym wzmacnianiu fizycznej i komercyjnej odporności organizacji.

 

Aby przyspieszyć odbudowę środowiska naturalnego, przedsiębiorstwa mogą:

  • unikać sytuacji, w których działalność firmy wpływa na przyrodę i ograniczać ten wpływ poprzez wdrażanie praktyk regeneracyjnych lub poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Można to osiągnąć w ramach bezpośredniej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa lub pośrednio poprzez łańcuch wartości.
  • przywracać stan pierwotny i regenerować przyrodę poprzez inwestowanie w programy odbudowy i regeneracji oraz współpracę w celu opracowania rozwiązań uwzględniających kwestie środowiskowe.

Interesariusze domagają się od firm opracowania planów, które pokażą, jak przedsiębiorstwo ceni swoje relacje z przyrodą. Zarząd i rada nadzorcza powinny przejąć inicjatywę przy pracy nad tymi planami i zintegrować je z korporacyjną strategią i celami.

Document


The Chairperson’s Guide to Valuing Nature

Przeczytaj pełne wydanie raportu
Czy ta strona była pomocna?