Najnowsze trendy w obszarze zarządzania ESG w roku 2023

Artykuł

Najnowsze trendy w obszarze zarządzania ESG w roku 2023

Plan działania komitetu audytu

Nie ma uniwersalnego rozwiązania, które pozwoliłoby zarządzać kwestiami ESG. Każde przedsiębiorstwo musi uwzględniać swoją wyjątkowość, o której stanowią: struktura organizacyjna, globalny zasięg, wpływ środowiskowy, otoczenie biznesowe oraz wymogi branżowe. Ponadto szeroka gama tematów, na którą składa się ESG, nierzadko nie wpisuje się idealnie w zakres obowiązków jednego organu. Spółki coraz częściej decydują się na wprowadzenie ram ładu korporacyjnego, które określają zakres obowiązków rady nadzorczej i różnego rodzaju komitetów wchodzących w ich skład.

Uwagi wymaga również otoczenie regulacyjne. Amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wyszła z propozycją, która zakłada wprowadzenie przepisu dotyczącego ujawniania danych klimatycznych, z którego wynika, że sprawozdawczość ESG może niedługo stać się wymogiem. Zanim propozycja stanie się faktem, przedsiębiorstwa powinny przygotować się do formalnego ujawniania, a następnie atestacji danych na temat swojego wpływu na środowisko w ramach informacji przekazywanych na formularzu 10-K.

Propozycja SEC-u dotyczy głównie kwestii środowiskowych, jednak przedsiębiorstwa już teraz powinny zastanawiać się nad wprowadzeniem ram dotyczących całej strategii ESG, jak również wszystkich jej poszczególnych elementów, aby spełnić rosnące oczekiwania środowisk politycznych, nadzorczych i interesariuszy. Z uwagi na prawdopodobny wpływ propozycji SEC-u na sprawozdawczość finansową komitety audytu powinny śledzić najnowsze trendy i kierunki w zakresie raportowania czynników klimatycznych i szeroko pojętego obszaru ładu korporacyjnego.

On the audit committee’s agenda. Emerging trends in ESG governance for 2023

ESG i ryzyko klimatyczne – trendy w roku 2022

Nieujawnianie danych z obszaru ESG to już niemal przeszłość. Badanie spółek z indeksu S&P 500 przeprowadzone przez Deloitte wykazało, że zaledwie trzy procent przedsiębiorstw nie ujawniało informacji na temat swojego ogólnego podejścia do zarządzania kwestiami ESG w 2022 r. (w 2021 r. było to 14 procent, a w 2020 r. – 28 procent firm). Najprawdopodobniej jest to efekt ciągłego dopracowywania założeń i zwiększania możliwości w obszarze sprawozdawczości ESG, a także spodziewanych zmian regulacyjnych.

Nadzór nad ESG – trendy

W 63 procent spółek jedynym lub głównym organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ESG pozostaje komitet ds. nominacji i nadzoru. W 15 procentach spółek główną odpowiedzialność za kwestie ESG ponosi specjalny komitet ds. ESG/zrównoważonego rozwoju. Jest to podobny wynik do 2021 r. (13 procent).

Oczekiwania dotyczące raportowania kwestii ESG ulegają nieustannym zmianom, jednak ogólny trend jest wyraźny: struktury stają się coraz bardziej zdefiniowane, ujawnia się coraz więcej informacji, a zaangażowanie licznych komitetów i działów w kwestie ESG jest coraz większe. Przedsiębiorstwa mogą stanąć przed koniecznością przeprowadzenia szybkich zmian, aby usprawnić pomiary i raportowanie danych klimatycznych oraz udoskonalić procesy decyzyjne związane z przypisywaniem zasobów. Bez względu na to, czy komitet audytu w sposób bezpośredni nadzoruje proces ujawniania informacji na temat ryzyka klimatycznego lub innych danych ESG, jego rola będzie ważna. Ujawnianie informacji niefinansowych przestaje być kwestią wyboru i jest coraz bardziej powiązane z roczną sprawozdawczością finansową, dlatego komitety audytu powinny dysponować wiedzą na temat stosowanych mechanizmów kontroli danych i pomiarów oraz struktury nadzoru w obszarze ESG, aby monitorować ryzyko i podejmować odpowiednie działania.

Pytania do rozważenia przez komitet audytu:

  1. Czy kierownictwo i rada nadzorcza są zgodne co do tego, czym ESG jest dla ich firmy?
  2. Jak określa się ESG i jak z perspektywy strategicznej wygląda nadzór nad kwestiami ESG?
  3. Czy istnieje wyraźny podział zadań dotyczących poszczególnych komponentów ESG między radę nadzorczą a różne komitety?
  4. Jak wygląda koordynacja działań w obszarze ESG w różnych obszarach geograficznych i jednostkach biznesowych i jakie działania są podejmowane, aby przeciwdziałać tworzeniu się silosów?
  5. Jeżeli za nadzór nad kwestiami ESG odpowiedzialny jest jeden komitet, czy będzie on w stanie poradzić sobie z coraz większą złożonością ESG i ujawnień niefinansowych, gdy raportowanie stanie się obowiązkowe.
  6. Jak często tematy dotyczące ESG są omawiane na posiedzeniach komitetów i na jakim poziomie prezentowane są informacje?
  7. Czy spółka jest przygotowana do ujawnienia struktury nadzorowania ryzyka klimatycznego?
  8. Kto w radzie nadzorczej posiada doświadczenie w obszarze ryzyka klimatycznego? Czy komitet audytu posiada odpowiednie narzędzia do skutecznej weryfikacji ryzyka klimatycznego i innych ujawnień w obszarze ESG?
  9. Czy sposób, w jaki kierownictwo prezentuje i raportuje informacje związane z ESG, pozwala radzie nadzorczej i komitetowi audytu zrozumieć zagrożenia i możliwości w tym obszarze?
  10. W jakim zakresie pion finansowy jest zaangażowany w budowanie i wzmacnianie środowiska kontroli ujawnień klimatycznych?
Czy ta strona była pomocna?