Czym jest zrównoważone finansowanie i jak nowe unijne regulacje w tym zakresie wpłyną na rynek?

Artykuł

Czym jest zrównoważone finansowanie i jak nowe unijne regulacje w tym zakresie wpłyną na rynek?

Podsumowanie dyskusji Rafała Rudzkiego z Ludwikiem Koteckim w ramach cyklu "Kwadrans z Europejskim Kongresem Finansowym (EKF)"

Lipiec 2020 r.

W artykule omawiamy m.in. jak wykorzystać zmiany do rozwoju firmy i odbudowy gospodarki oraz na co biznes musi zwracać szczególną uwagę w związku z agendami klimatyczną i zrównoważonym finansowaniem.

Ludwik Kotecki, Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, b. Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów, (LK): 18 czerwca Komisja Europejska zatwierdziła przyjęcie przez Parlament Europejski rozporządzenia w sprawie Taksonomii. To kluczowy akt prawny, który ma być podstawą do zwiększenia inwestycji sektora prywatnego w zielone i zrównoważone projekty. Czas odbudowy po pandemii może stanowić dla wielu firm szansę na zmianę sposobu prowadzenia biznesu i przyjrzenie się nowym modelom biznesowym uwzględniającym rozwiązania korzystne dla nich i dla środowiska. Czym jest ta Taksonomia, czym jest zrównoważone finansowanie, jakie są plany unijne w zakresie regulacji i jaki będzie ich wpływ na rynek?

Rafał Rudzki, Partner Associate, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Polska, (RR): Na początek kilka ważnych informacji dla polskich i europejskich przedsiębiorców. Agenda zrównoważonego finansowania i agenda klimatyczna implikują konkretne zmiany dla uczestników rynku, które są obecnie dyskutowane na forum Unii Eurupejskiej. Zmiany, które będą nadchodziły w postaci kolejnych aktów regulacyjnych, nadadzą nowy kształt naszej gospodarce i określą konkretne obowiązki wymagające spełnienia przez rynek kapitałowy i sektor przedsiębiorstw.

Odpowiadając na pytanie, czym jest wspomniana Taksonomia. Taksonomia to narzędzie klasyfikacyjne, które pomaga inwestorom i firmom podejmować świadome decyzje inwestycyjne dotyczące zrównoważonej działalności gospodarczej przyjaznej środowisku.

Taksonomia to lista rodzajów działalności gospodarczych zrównoważonych środowiskowo i powiązanych z nimi określonych kryteriów. Taksonomia bazuje na najnowszych doświadczeniach naukowych i branżowych, które mają przekształcać gospodarkę w kierunku bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej.

W debacie publicznej pojawia się w tym kontekście określenie „zielone”, które nie zawsze jest używane przez regulatorów. Mówimy raczej o zrównoważeniu, które często przekracza spełnianie wyłącznie środowiskowych kryteriów. Zrównoważone finansowanie to powiązanie projektów i działalności, które są nakierowane na kreowanie nie tylko zwrotu z inwestycji, ale również na dostarczenie dodatkowej wartości gospodarczej, społecznej i pro-środowiskowej.

LK: Jak można zrównoważone finansowanie wykorzystać do krótkookresowego rozwoju firmy? Jakimi instrumentami krótkoterminowymi możemy się posługiwać, żeby już teraz wykorzystać zrównoważone finansowanie do rozwoju firmy i odbudowy gospodarki w kontekście nadchodzącego kryzysu?

RR: Odpowiedź na tak zadane pytanie wymaga szerszego spojrzenia i uwzględnienia nie tylko trendów w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale również dynamicznego tempa zmian naszego otoczenia biznesowego.

Dotykamy kwestii odporności w prowadzeniu działalności na szybko zmieniające się warunki wokół nas. Covid-19 i związana z nim pandemia wywołuje krótko- i długoterminowe skutki w gospodarce. Pandemia wyraźnie pokazuje, że inwestycje długoterminowe będą stanowiły podwaliny nie tylko dla efektywnej i zrównoważonej europejskiej gospodarki, ale będą również gwarantować przetrwanie kolejnych kryzysów.

Kluczowe jest ukierunkowanie swojej działalności nie tylko na korzyści finansowe, ale także aspekty pozamaterialne, które w przyszłości mogą wspierać i budować naszą przewagę konkurencyjną. Unia Europejska i rządy poszczególnych państw będą miały ogromny wpływ, co będzie się działo w kolejnych latach. Ta zmiana nie zadzieje się bez aktywności przedsiębiorców i wsparcia instytucji finansowych.

Już teraz obserwujemy wysyp instrumentów, które są dostępne na rynku finansowym, n.p. „zielone obligacje”, które mają przyczynić się do transformacji energetycznej. W Stanach np. dostępne są natomiast „niebieskie obligacje”, których emisja ma pomóc transformacji gospodarki wodnej. Kolejnym instrumentem dostępnym dla przedsiębiorców są pożyczki czy kredyty oparte o zmienny koszt, który jest powiązany z osiąganiem konkretnych wyników obszarze ESG (Environmental, Social, Governance).

Rynek tych instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych funkcjonuje. Taksonomia, o której rozmawialiśmy na początku naszej dyskusji, dotyczy głównie inwestorów i zarządzających portfelami oraz ubezpieczycieli, ale tym samym dotyczy każdego przedsiębiorcy, który będzie w przyszłości chciał lub musiał spełnić jej wymogi chcąc zdobyć finansowanie. Planując inwestycję w najbliższych latach trzeba już myśleć o tym, co jest w Taksonomii, ponieważ stanowi ona podwaliny decyzyjne dla instytucji finansowych i dla zarządów przedsiębiorców.

Newsletter: Sustainability Insights

Newsletter Deloitte Sustainability Insights to źródło wiedzy dla organizacji, które chcą świadomie budować swoją wartość poprzez aktywne zarządzanie wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym oraz dostosować się do obowiązującego prawa m.in. w zakresie ochrony środowiska, raportowania pozafinansowego.

Dowiedz się więcej i zasubskrybuj

LK: Co wynika z ekspertyzy Deloitte przygotowanej dla Ministerstwa Rozwoju „Perspektywy rozwoju zrównoważonego finansowania i implikacje dla sektora przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych w Polsce.” Jakie są główne wnioski z tej analizy? Jakie są główne kanały wpływu agendy zrównoważonego finansowania na polskie przedsiębiorstwa? Jakie są szanse i ryzyka dla przedsiębiorstw związane z unijnym planem działania w zakresie zrównoważonego finansowania?

RR: W analizie prezentujemy m.in. konkretne szanse dla przedsiębiorstw, które są biorcami kapitału. Jest to m.in. możliwość transformacji istniejących modeli biznesowych, np. położenie nacisku na podnoszenie efektywności i długofalową perspektywę, co w efekcie może przełożyć się na wzrost produktywności przedsiębiorstw w średnim lub długim okresie. Kolejna możliwość to zwiększenie skali działalności – zwłaszcza dla firm realizujących projekty wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Przyglądaliśmy się też podmiotom, które są dawcami kapitału. Ustanowienie restrykcyjnych progów klasyfikacji działalności we wspominanej wcześniej Taksonomii wraz z postępem technologicznym może skutkować wychodzeniem z rynku mniej produktywnych przedsiębiorstw, a w konsekwencji będzie bardziej ryzykowne dla emitentów lub kredytobiorców. W naszej ekspertyzie prezentujemy również publiczne zachęty, które będą niezbędne do przeprowadzenia zmian warunkowanych agendą klimatyczną i zrównoważonego finansowania.

Zachęcam do lektury naszego raportu, który jest dostępny na stronie Deloitte oraz na stronie Ministerstwa Rozwoju.

LK: Celem prac Unii Europejskiej jest kompleksowa transformacja europejskich ram regulacyjnych w kierunku wdrożenia zrównoważonego finansowania poprzez uwzględnienie czynników ESG w procesie inwestycyjnym i doradczym. Jak sformułować rekomendacje dla biznesu w zakresie zrównoważonego finansowania i jak się do niego przygotować?

RR: Firmy o dominującym udziale w źródłach finansowania kapitału własnego , co do zasady nie powinny znacząco odczuć wprowadzenia kryteriów Taksonomii w perspektywie krótkoterminowej, jednak jej postanowienia mogą wpłynąć na możliwość pozyskiwania kapitału na dalszych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

W przypadku dużego znaczenia kredytów i pożyczek w źródłach finansowania może dojść do pogorszenia warunków kredytowych dla firm o dużej ekspozycji na ryzyka związane z czynnikami ESG, w tym w szczególności ryzyka klimatyczne. Podobnie w przypadku emisji akcji i obligacji przedsiębiorstwa, które zdecydują się na inwestycje prowadzące do złagodzenia zmian klimatu, mogą liczyć na zwiększone zainteresowanie inwestorów.

Strategiczne jest przemyślenie, jaki ma być biznes i jaką rolę chce w tej transformacji odegrać. Oczywiście przedsiębiorstwo powołane jest do tego, aby generować wartość dla swoich właścicieli, ale tak naprawdę kluczowe jest pytanie, w jaki sposób ma to robić, zwłaszcza w kontekście zmieniających się regulacji. Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój będą stanowić, podwaliny do efektywnego i długotrwałego prowadzenia biznesu.

Perspektywy rozwoju zrównoważonego finansowania – implikacje dla sektora przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych w Polsce"

Podsumowanie ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju

Przejdź do strony raportu

Kwadrans z EKF - Ludwik Kotecki (IOF), Rafał Rudzki (Deloitte) | Nagranie rozmowy

Rozmowa online odbyła się 9 lipca 2020 r. w ramach cyklu „Kwadrans z EKF”. „Kwadrans z EKF” to cykl wywiadów o „Odpowiedzialnych finansach w obliczu kryzysu” z ekspertami współpracującymi z Europejskim Kongresem Finansowym.

Czy ta strona była pomocna?