Regulatory and Legal

Rozwiązania

Regulatory and Legal

Już od dzisiaj zacznij pracować na lepsze jutro

Nasi specjaliści od ryzyka i regulacji zapewnią bezpieczną przyszłość każdej firmie

Najnowsze technologie, ciągłe zmiany regulacji i potrzeb biznesowych mogą wywołać zawrót głowy nawet u doświadczonych przedsiębiorców. Z nami wszystko będzie łatwiejsze: identyfikacja ryzyka i zarządzanie nim, rozwiązywanie problemów, zanim staną się znaczące, wykorzystywanie technologii dla uzyskania przewagi na rynku czy uwolnienie zasobów, które będzie można wykorzystać w przyszłości, słowem - maksymalizacja możliwości przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami, regulacjami i zasadami odpowiedzialnego biznesu.
 

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół specjalistów ds. ryzyka i regulacji pomaga klientom działającym na rynkach regulowanych osiągnąć wyższe standardy zgodności, wypracować zwinne metodyki na poziomie strategicznym i przygotować grunt pod przyszłą działalność, spełniającą surowe wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Stosujemy holistyczne podejście, które nie ogranicza się do spełnienia wymogów regulacyjnych czy eliminacji niezgodności. Pomagamy klientom w zarządzaniu ryzykiem i likwidacji słabych punktów, jednocześnie wspierając ich w procesie podnoszenia standardów dotyczących zachowania zgodności z przepisami.

Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie naszych ekspertów ułatwiają naszym klientom przezwyciężanie wyzwań i spełnianie różnorodnych złożonych wymogów, związanych z prowadzeniem działalności regulowanej. Tworzymy skuteczne programy zapewnienia zgodności, dzięki którym łatwiej jest reagować na zmienne potrzeby biznesowe i nowe regulacje. Dzięki nam klienci działają pewnie, bezpiecznie, ich firmy spełniają najwyższe kryteria odporności i społecznej odpowiedzialności biznesu, a jednocześnie są dobrze przygotowane na przyszłe wyzwania.
 

Nasze usługi - wszystkie sektory regulowane

Regulatory Strategy and Compliance
  • Projektowanie, wdrażanie i prowadzenie programów zapewnienia zgodności na dużą skalę; wypełnianie zobowiązań regulacyjnych.
  • Prowadzenie aktywnej, przyszłościowej oceny trendów regulacyjnych i ich oddziaływania na modele działalności. Dopasowywanie modeli działalności do zmiennych warunków regulacyjnych.
  • Poprawa jakości nadzoru regulacyjnego i zgodności z przepisami.
  • Monitorowanie weryfikacja, analiza i raportowanie zgodności z przepisami.

Regulatory Response: pomagamy klientom eliminować luki w programach zapewnienia zgodności z przepisami, zazwyczaj wykrywane przy okazji możliwej lub faktycznej interwencji regulatora.
 

Nasze usługi - branża usług finansowych

Ponieważ branża usług finansowych charakteryzuje się wysoce specjalistycznymi wymogami regulacyjnymi, naszych klientów obsługują wyspecjalizowani fachowcy, pracujący na wszystkich trzech liniach obrony. Nasza oferta obejmuje wsparcie dotyczące regulacji w sektorze finansowym, w tym kodeksu postępowania i ochrony konsumentów, a także usługi związane z zarządzaniem ryzykiem w całym cyklu życiowym transakcji finansowych, czyli zarządzanie kapitałem, testy warunków skrajnych, ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne i płynnościowe.

  • Market and Credit Risk: wspieramy klientów w procesach przeglądu wartości aktywów, procesach analitycznych, modelowaniu przepływów pieniężnych, analizie struktur i dokumentacji oraz testach zgodności potransakcyjnej.
  • Capital Management, Liquidity and Treasury Risk: przekształcamy stosowane przez firmy strategie dotyczące transakcji skarbowych i towarowych, dostosowując je do globalnego rynku oraz skupiając się na kluczowych wydarzeniach, takich jak fuzje i przejęcia czy transformacje finansowe. Pomagamy dostosowywać się do wymogów regulacyjnych i zmian warunków rynkowych wynikających z wahań na rynkach towarowych i walutowych oraz zmian poziomu płynności firmy.
  • Nasza oferta dotycząca Financial Crime: obejmuje wsparcie w procesie opracowywania, wdrażania i racjonalizacji wszystkich aspektów działalności skutecznych programów zarządzania ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi. Współpracujemy z wiodącymi instytucjami finansowymi i reprezentantami innych sektorów z całego świata przy przeciwdziałaniu oszustwom i korupcji, oferujemy wsparcie w procesach sądowych, postępowaniach spornych, a także w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz innym przestępstwom finansowym, przynoszącym szkodę marce i reputacji firmy.