Czym jest rejestr BDO i jakie podmioty są nim objęte?

Artykuł

Czym jest rejestr BDO i jakie podmioty są nim objęte?

Wrzesień 2022 r.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tzw. Rejestr BDO ma służyć gromadzeniu szeregu informacji m.in. na temat wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań oraz odpadach z nich powstających, osiągniętych poziomach recyklingu odpadów powstałych z opakowań, jak również umożliwia realizację obowiązków formalnych tj. prowadzenie ewidencji czy składanie sprawozdań.

Podmioty zobowiązane do rejestracji

Ustawa o odpadach, jak również ustawy szczególne regulujących gospodarkę odpadami, zawierają obszerny katalog podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu do rejestru BDO.

Obowiązkiem rejestracji w BDO objęte są podmioty m.in.:

 • wprowadzające,
 • dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia,
 • eksportujące oraz
 • wytwarzające
  • produkty opakowaniowe;
  • produkty w opakowaniach,
 • wprowadzające:
  • pojazdy;
  • sprzęt elektryczny oraz elektroniczny;
  • baterie i akumulatory;
  • opony, oleje lub smary.
    

Obowiązki podmiotów zarejestrowanych w BDO

Krajowe przepisy, składające się na system gospodarowania odpadami, nakładają na przedsiębiorców szereg wymogów w celu zwiększenia ich odpowiedzialności za wprowadzanie niektórych produktów i opakowań na rynek.

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorców zarejestrowanych w BDO należy prowadzenie stosownej ewidencji oraz sporządzanie rocznych sprawozdań. Obowiązki formalne mają umożliwiać pozyskanie wiedzy na temat rynku gospodarowania odpadami oraz sprawowanie kontroli, a także gromadzenie danych, które Polska jest zobligowana raportować do instytucji unijnych.

Przykładowo posiadacze odpadów mają obowiązek prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Przedsiębiorcy i organizacje odzysku są obowiązane dodatkowo do prowadzenia ewidencji, obejmującej informacje o masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, o masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, zaś podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach są obowiązane prowadzić ewidencję zawierającą informacje o masie opakowań, w których wprowadziły do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.

Przepisy środowiskowe określają również szeroki katalog podmiotów zobligowanych do składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Sprawozdanie składane jest poprzez system elektroniczny BDO do 15 marca za rok poprzedni.

Zakres obowiązków ewidencyjnych, jak i sprawozdawczych uzależniony jest od charakteru prowadzonej przez danego przedsiębiorcę działalności w obszarze systemu gospodarowania odpadami.

Kary za niedopełnienie obowiązków

Należy zaznaczyć, że za działanie podmiotu zobowiązanego do rejestracji w BDO, które jest niezgodne z przepisami, grozi odpowiedzialność karna oraz kary administracyjnej w wysokości od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Czy ta strona była pomocna?