Przekazanie 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Artykuł

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Podatki, 10 kwietnia 2024 r.

To już drugi rok, w którym każdy podatnik będzie mógł przekazać na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego nie 1%, a aż 1,5% podatku. 12,7 mln – to właśnie tyle podatników w 2023 roku zdecydowało się przekazać część swojego podatku należnego za 2022 rok, co łącznie dało ponad 1,5 mld złotych realnego wsparcia finansowego dla OPP. Wynik ten jest znacząco wyższy niż w roku ubiegłym. Najczęściej wspieranymi organizacjami są niezmiennie te, które pomagają chorym dzieciom i niepełnosprawnym.

Złożenie rocznego zeznania do 30 kwietnia (w którym wykazuje się dochody za poprzedni rok i rozlicza podatek) jest obowiązkowe dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to również dobra okazja, aby wesprzeć organizacje pożytku publicznego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Następuje to poprzez złożenie dyspozycji przekazania 1,5% podatku należnego przez podatnika na formularzach: PIT-OP, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 poprzez wskazanie kwoty podatku do przekazania oraz numeru KRS organizacji pożytku publicznego w odpowiednich rubrykach deklaracji.

 

Czym jest organizacja pożytku publicznego, jak ją wybrać i gdzie szukać?

Definicja organizacji pożytku publicznego została wprowadzona przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 1 stycznia 2004 roku. Status OPP nadaje wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych właściwych dla adresu siedziby organizacji. O status OPP mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także spółki kapitałowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego, niezwiązaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, po spełnieniu wskazanych w ustawie kryteriów.

OPP można wybrać za pomocą wykazu, prowadzonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Aktualny spis organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku znajduje się na stronie internetowej NIW.

 

Czym jest 1,5% podatku oraz zasady jego przekazania

Przekazanie 1,5% podatku należnego nie jest darowizną ani ulgą podatkową. Są to środki, które według składanej przez podatnika deklaracji, należą się fiskusowi, dlatego też decyzja o przekazaniu 1,5% podatku na rzecz OPP nie wpływa na ostateczną wysokość podatku do zapłaty oraz nie generuje dodatkowych kosztów po stronie podatnika. Jest to pewnego rodzaju podział wpływów z podatków, między budżetem państwa a organizacją pożytku publicznego. W razie braku wskazania OPP, którą chcemy wesprzeć, całość podatku należnego trafi do budżetu państwa.

Należy pamiętać, aby tytułem przekazania 1,5% podatku, nie dokonywać bezpośrednich przelewów do wybranej organizacji pożytku publicznego. Po wyrażeniu zgody na przekazanie części podatku należnego, zawartej w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie, naczelnik urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika), przekazuje na rzecz wybranej OPP, kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego, wynikającą ze złożonego rocznego zeznania podatkowego bądź korekty tego zeznania (jeśli została dokonana nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego).

Poza wyrażeniem zgody na przekazanie 1,5% podatku, podaniem numeru KRS wybranej OPP, podatnik ma również możliwość wskazania konkretnego celu szczegółowego. W zależności od preferencji, podatnik może pozostać anonimowy lub wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wybranej organizacji takich jak imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

1,5% podatku można również przekazać w usłudze Twój e-PIT wybierając z gotowej listy numer KRS wybranej OPP.

1,5% podatku możemy również przekazać w korekcie zeznania rocznego. Aby przekazanie było skuteczne korekta PIT powinna zostać złożona najpóźniej przed upływem miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego.

 

Współautorka:
Marta Radek-Kaczmara, starsza konsultantka w zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

1,5% Tax donation for specific Polish public welfare organization

open in new window See English version
Czy ta strona była pomocna?