Co to jest specjalna strefa ekonomiczna SSE

Analizy

Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne?

SSE w Polsce

Najważniejsze informacje nt. Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce oraz ich rola jako podatkowych zachęt inwestycyjnych.

Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne?

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary w Polsce, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na szczególnych, preferencyjnych warunkach. Cechą charakterystyczną SSE jest zatem ich terytorialność, czyli ograniczenie dostępności zachęt wyłącznie do określonych terenów kraju. Co istotne jednak, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tzw. „rozszerzenie SSE”, które może pozwolić na ustanowienie Strefy np. na obszarze funkcjonującego już przedsiębiorstwa.

Zwolnienia podatkowe w SSE

Kluczową zachętą w formie pomocy publicznej dla inwestorów lokujących swoje projekty w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Pomoc publiczna stanowi formę refundacji kosztów nowego projektu inwestycyjnego. Stąd też kwota nakładów inwestycyjnych (lub też kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników) związanych z takim projektem stanowi podstawę do kalkulacji przysługującej przedsiębiorcy kwoty ulgi podatkowej.

W praktyce jednak, aby skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, nie wystarczy zrealizować projekt inwestycyjny, ale konieczne jest również wypracowanie przez jednostkę strefową dochodu podatkowego w odpowiedniej wysokości. Jest to zatem instrument szczególnie wrażliwy na wahania koniunktury i spadki rentowności projektów, co w konsekwencji powoduje, że tylko w określonej sytuacji rynkowej, działa jako rzeczywista zachęta inwestycyjna.

SSE jako narzędzie pobudzające inwestycje

Niezależnie od opisanej wady ulgi podatkowej, jako zachęty inwestycyjnej, przez ostatnie dwie dekady, SSE przyczyniły się w wydatny sposób do rozwoju gospodarczego Polski i przyciągnęły szereg inwestycji. Było to możliwe, m.in. dzięki pozostałym, często pozostającym niejako w „cieniu” zaletom specjalnych stref ekonomicznych, takim jak:

  • Lepsza infrastruktura (SSE tworzono co do zasady w regionach wysoko uprzemysłowionych, często w oparciu o infrastrukturę po tradycyjnych będących w odwrocie gałęzi przemysłu) obszarem Strefy obejmowano też co do zasady najbardziej obiecujące tereny inwestycyjne;
  • Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej (w regionach o dużej tradycji przemysłowej)
  • Łatwiejsze procedury (od początku przyjazne nastawienie do inwestorów – duża rola Zarządów Stref, tworzących platformę do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego)
  • Marketing inwestycyjny – często inwestorzy rozpoczynają poszukiwanie działek właśnie od tych strefowych;
Specjalne Strefy Ekonomiczne dzisiaj

Obecnie w Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. W skład każdej Strefy wchodzi od kilku do kilkunastu podstref zlokalizowanych w całej Polsce. Infrastruktura obszarów należących do SSE jest dobrze rozwinięta, co powoduje, że są one bardzo atrakcyjne zarówno dla polskich, jak i zagranicznych inwestorów.

Od początku swojego funkcjonowania Specjalne Strefy Ekonomiczne przyciągnęły inwestycje warte blisko 112 mld złotych, a przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach SSE stworzyły 312 tys. miejsc pracy. Na mocy obowiązujących obecnie przepisów Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku.

Zobacz także:

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i Specjalnych Stref Ekonomicznych (a także innych instrumentów wsparcia inwestycji oraz sposobów finansowania działalności innowacyjnej i B+R) znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz w ramach Newslettera „Strefa Ulg i Dotacji”.

Czy ta strona była pomocna?