SSE

Analizy

Jak skorzystać ze zwolnienia podatkowego w SSE?

Wymogi, jakie musi spełnić inwestor, aby uzyskać zwolnienie podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Najważniejsze informacje nt. Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce oraz ich rola jako podatkowych zachęt inwestycyjnych.

Zezwolenie SSE

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe inwestor musi przede wszystkim uzyskać zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Co bardzo istotne - nie można rozpocząć projektu będącego podstawą do ubiegania się o rozszerzenie SSE przed złożeniem wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności strefowej.

Zezwolenie może zostać wydane na podstawie projektu inwestycji obejmującej wydatki na poziomie min. 100 000 EUR (np. utworzenie nowego zakładu lub rozbudowa istniejącego, dywersyfikacja produkcji lub zasadnicza zmiana istniejącego procesu produkcyjnego). W przypadku procedury rozszerzenia istnieją dodatkowe wymogi. 

Zezwolenie strefowe określa następujące kwestie:

 1. Rodzaje działalności, które mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego (zgodnie z PKWiU).
 2. Minimalną kwotę nakładów inwestycyjnych, które inwestor jest zobowiązany ponieść w związku z inwestycją w określonym czasie.
 3. Liczbę nowych pracowników, których inwestor deklaruje zatrudnić w określonym czasie, a także okres, w którym ogólny poziom zatrudnienia musi zostać utrzymany (zwykle okres 5 lat).

Dodatkowo inwestorzy są zobowiązani do:

 • Utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i WNiP (duże przedsiębiorstwa).
 • Utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres min. 5 lat po zakończeniu inwestycji (duże przedsiębiorstwa).
   

Zwolnienie podatkowe w SSE

Zwolnienie podatkowe dotyczy zysków uzyskanych z rodzaju działalności określonej w zezwoleniu, prowadzonej fizycznie na terenie SSE. Zwolnienie jest określone poprzez indywidualny limit dostępny dla danego inwestora.

Zolnienie podatkowe SSE

Wydatki kwalifikowane

Opcja 1

Jeśli inwestor zdecyduje się na kalkulację limitu zwolnienia na podstawie wydatków inwestycyjnych, mogą one obejmować:

 • zakup środków trwałych / wartości niematerialnych
 • rozbudowę / modernizację istniejących środków trwałych
 • opłaty z tytułu leasingu lokalów użytkowych (e.g. powierzchnia biurowa)
 • raty leasingowe środków trwałych

Opcja 2

Limit zwolnienia podatkowego może być obliczany również na podstawie 2-letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników – ta opcja jest zwykle szczególnie korzystna dla projektów w branży usługowej.
 

Intensywność pomocy

Intensywność pomocy (%) zależy od regionu, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wynosi między 15% a 50%* (dla dużych przedsiębiorstw). 

Przykład

Inwestor ma status dużego przedsiębiorstwa i rozważa wnioskowanie o zezwolenie SSE na podstawie projektu inwestycji z następującymi parametrami:

 • Wartość inwestycji: 20 mln EUR
 • Lokalizacja inwestycji: woj. małopolskie

Potencjalne korzyści: Limit zwolnienia podatkowego wynosi: 35% x 20 mln EUR 20M = 7 mln EUR.

To znaczy, że zyski uzyskane z działalności określonej w zezwoleniu mogą skorzystać na zwolnieniu podatkowym do 7 mln EUR. Biorąc pod uwagę stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (19%), przekłada się to na ponad 36,9 mln EUR dochodu zwolnionego od opodatkowania (do wypracowania nawet aż do końca 2026 r).

Czy ta strona była pomocna?