Sprzedajesz wyroby w opakowaniach lub produkty jednorazowego użytku PET? Uważaj na nowe obowiązki!

Artykuł

Sprzedajesz wyroby w opakowaniach lub produkty jednorazowego użytku PET? Uważaj na nowe obowiązki!

Wrzesień 2022 r.

Projektowane przez rząd przepisy ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (UC 73, dalej: „Projekt”), przewidują wprowadzenie dodatkowych obowiązków na podmioty wprowadzające do obrotu produkty jednorazowego użytku PET oraz podmioty oferujące posiłki i napoje w opakowaniach PET.

Proponowany Projekt ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego, rozwiązań, które zostały uregulowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. UE L 155 z dnia 12.06.2019). Warto zaznaczyć, że termin implementacji przedmiotowej dyrektywy upłynął 3 lipca 2021 r., niemniej jednak Polska wciąż nie wcieliła nowych wytycznych do krajowego porządku prawnego.

Głównym założeniem Projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów, a także do zwiększenia ilości odpadów poddawanych recyklingowi. Podmioty wprowadzające do obrotu produkty jednorazowego użytku PET oraz podmioty oferujące posiłki i napoje w opakowaniach PET, w świetle projektowanych przepisów, mają ponosić większą odpowiedzialność finansową i organizacyjną za gospodarowanie odpadami, celem dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Najważniejsze zmiany zawarte w Projekcie obejmują:

Podmioty, które oferują opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych lub posiłki i napoje w takich opakowaniach będą miały obowiązek pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego opakowania lub produkty w takich opakowaniach. Do pobrania opłaty będą również zobowiązani przedsiębiorcy oferujący napoje lub posiłki przez urządzenia vendingowe.

Maksymalna stawka opłaty ma wynosić 1 zł za szt. opakowania jednorazowego użytku PET, wymienionego w załączniku nr 1 do Projektu. Jak wynika z obecnie opublikowanego projektu rozporządzenia stawka opłaty powinna wynosić odpowiednio: (i) 20 gr za 1 szt. kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek oraz (ii) 25 gr za 1 szt. pojemników na posiłki, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich posiłków.

Obowiązek uiszczenia opłaty będzie spoczywał na przedsiębiorcach, którzy wprowadzają do obrotu produkty jednorazowego użytku PET, które zostały wymienione w załączniku nr 4 do Projektu (np. paczki, owijki, lekkie plastikowe torby na zakupy, kubki na napoje, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne). Wysokość opłaty będzie ustalana jako iloczyn stawki określonej w przepisach wykonawczych do Projektu oraz odpowiednio masy albo liczby wprowadzonych do obrotu w danym roku produktów jednorazowego użytku wymienionych w załączniku nr 4 do Projektu.

Zakaz wprowadzania do obrotu będzie dotyczył produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które zostały wymienione w załączniku nr 2 Projektu (m.in. patyczki higieniczne, słomki, sztućce, talerze, mieszadełka do napojów) oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Obowiązek oznakowania będzie spoczywał na przedsiębiorcach, którzy wprowadzają do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 3 do Projektu. Przedsiębiorcy będą zobowiązani zapewnić umieszczenie na opakowaniach produktów lub na samych produktach odpowiedniego oznaczenia, na zasadach i zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2020/2151.

Poza wskazanymi wyżej zmianami Projekt przewiduje też wiele obowiązków formalnych, które będą musieli wypełnić przedsiębiorcy m.in.:

  • obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa,
  • obowiązek prowadzenia odpowiednich ewidencji w zakresie nabytych i wydanych opakowań jednorazowego użytku PET oraz produktów jednorazowego użytku PET wprowadzonych do obrotu,
  • obowiązek składania sprawozdań o liczbie nabytych i wydanych opakowań jednorazowego użytku PET oraz sprawozdań o liczbie wprowadzonych do obrotu produktów jednorazowego użytku PET,
  • obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu określone produkty jednorazowego użytku PET (tj. chusteczki nawilżane, balony, lekkie plastikowe torby, tampony, podpaski) oraz narzędzia połowowe.

Jak wynika z treści Projektu, przepisy wprowadzające obowiązek uiszczania opłaty opakowaniowej, opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów, czy też obowiązek finansowania kampanii edukacyjnych powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Czy ta strona była pomocna?