System kaucyjny – założenia, kogo będzie dotyczył?

Artykuł

System kaucyjny – założenia, kogo będzie dotyczył?

Wrzesień 2022 r.

Trwają prace nad przepisami, wprowadzającymi rozwiązania mające na celu zapewnienie określonych poziomów selektywnego zbierania odpadów. Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie tzw. systemu kaucyjnego, którego założenia zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98; dalej: „Projekt”). System kaucyjny będzie polegał na pobieraniu opłaty przy sprzedaży napojów w opakowaniach, która to opłata będzie następnie zwracana konsumentom w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji.

System kaucyjny obejmować ma terytorium całego kraju, bez znaczenia więc dla dokonywanego zwrotu będzie, gdzie dokonano zakupu. Wprowadzany mechanizm kaucyjny jest konsekwencją uchwalenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. L 155 z dnia 12.06.2019, str. 1) i stanowi jej transpozycję do polskiego porządku prawnego.

Zgodnie z opublikowanym Projektem, systemem kaucyjnym mają być objęte opakowania na napoje zarówno jednorazowego, jak i wielokrotnego użytku. Pojemność opakowania objętego systemem kaucyjnym wynosi dla:

  • butelek szklanych wielokrotnego użytku – do 1,5 litra,
  • butelek plastikowych/z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku – do 3 litrów.

Przy czym, już teraz Ministerstwo Klimatu informuje, że system kaucyjny zostanie rozszerzony o puszki aluminiowe do 1 litra, jak również szklane butelki jednorazowego użytku o pojemności do 1,5 litra.
 

  • Podmiot wprowadzający napoje w opakowaniach – (np. podmiot, który po raz pierwszy udostępnia produkt na rynku krajowym w celu używania lub dystrybucji, w tym importer i podmiot dokonujący WNT) – podmiot ten będzie miał obowiązek osiągnąć ustalony poziom selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. W celu realizacji powyższego obowiązku, podmiot wprowadzający może przystąpić do systemu kaucyjnego utworzonego przez tzw. podmiot reprezentujący. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnego zbierania odpadów, podmiot wprowadzający będzie zobligowany do uiszczenia tzw. opłaty produktowej.
  • Podmiot reprezentujący – podmiot, który prowadzi system kaucyjny, który ma być łącznikiem pomiędzy podmiotami wprowadzającymi napoje w opakowaniach, a jednostkami handlowymi. Zgodnie z przepisami podmiot reprezentujący powinien spełniać następując warunki: (i) prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. mającej siedzibę na terytorium kraju, (ii) wykonywać wyłącznie działalność związaną z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi, w tym recyklingiem oraz przetwarzaniem końcowym tych odpadów, (iii) posiadać zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego. Do obowiązków podmiotu reprezentującego będzie należało także prowadzenie ewidencji i składanie rocznych sprawozdań do marszałka województwa.
  • Jednostki handlowe – podmioty, w których ofercie znajdują się opakowania objęte obowiązkiem systemu kaucyjnego. Zakres obowiązków, związanych ze stosowaniem systemu kaucyjnego jest uzależniony od powierzchni jednostki handlowej.
    • Jednostki handlowe o powierzchni do 100m2 będą zobowiązane do pobierania kaucji oraz prowadzenia ewidencji obejmującej liczbę nabytych i sprzedanych napojów w opakowaniach, objętych systemem kaucyjnym.
    • Jednostki handlowe o powierzchni powyżej 100m2 będą miały obowiązek pobierania oraz zwrotu kaucji konsumentom, a także odbierania pustych opakowań i prowadzenia ewidencji zawierającej m.in. dane o wysokość pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji.
  • Konsument – podczas zakupu napojów w opakowaniach konsument zobligowany zostanie do uiszczenia wymaganej przepisami kaucji (wysokość kaucji określona zostanie wydanym rozporządzeniem). W momencie oddania zużytych opakowań konsument otrzyma zwrot kaucji, przy czym nie będzie wymagane okazanie paragonu potwierdzającego uprzedni zakup napoju w opakowaniu. Nieodebrana przez konsumentów kaucja trafi do wprowadzających napoje w opakowaniach i będzie mogła zostać przeznaczona przez nich na sfinansowanie systemu.

Uruchomienie systemu kaucyjnego stanowić będzie swoistą rewolucję, zarówno dla podmiotów wprowadzających różnego rodzaju napoje w butelkach lub puszkach, jak również dla jednostek handlowych, dla których nowe obowiązki z pewnością będą stanowiły wyzwanie logistyczne.

Warto podkreślić, iż Projekt wprowadza również szereg dodatkowych obowiązków m.in. obowiązek oznakowania opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz obowiązek prowadzenia przez uczestników systemu kaucyjnego odpowiednich ewidencji i składania sprawozdań. W związku z tym warto z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć działania w celu zidentyfikowania nowych obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach, jak również odpowiedniego przystosowania się do rewolucyjnych zmian.

Zgodnie z założeniami, przepisy Projektu powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., natomiast obowiązek uzyskania określonego poziomu selektywnego zbierania opakowań będzie miał zastosowanie od 2025 r. Oznacza to, iż przedsiębiorcy od momentu wejścia w życie przepisów będą mieć dwa lata na utworzenie systemu kaucyjnego.

Czy ta strona była pomocna?