Będą zmiany w przepisach dotyczących opłaty cukrowej oraz opłaty małpkowej

Artykuł

Będą zmiany w przepisach dotyczących opłaty cukrowej oraz opłaty małpkowej

Alert podatkowy 19/2022 | 7 października 2022 r.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia Projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”), który przewiduje wprowadzenie zmian w dotychczasowych przepisach regulujących tzw. opłatę cukrową oraz tzw. opłatę małpkową.

O co chodzi?

Od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego dwie nowe daniny publiczne – opłatę od wprowadzania na rynek krajowy napojów zwierających swoim składzie dodatek cukrów, substancji słodzących bądź kofeiny lub tauryny, czyli tzw. opłatę cukrową oraz opłatę od napojów alkoholowych w małych formatach do 300 ml czyli tzw. opłatę małpkową (dalej łącznie jako: „Opłaty”).

Po blisko dwóch latach obowiązywania przepisów dotyczących Opłat w dotychczasowej formie, mając na względzie doświadczenia Krajowej Administracji Skarbowej związane ze stosowaniem przepisów oraz tematykę wniosków o interpretację przepisów składanych przez przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów zidentyfikowało kwestie, które jego zdaniem budzą wątpliwości interpretacyjne i wymagają doprecyzowania przepisów ustaw dotyczących Opłat. Z informacji udostępnionych przez Ministerstwo, wynika, że zmiany w zakresie opłaty cukrowej mają dotyczyć m.in.:

  • podmiotów zobowiązanych do zapłaty – mają to być producenci napojów, ich importerzy oraz podmioty dokonujące ich nabycia wewnątrzwspólnotowego;
  • definicji napoju poprzez zastąpienie obecnego odwołania do PKWiU na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) oraz doprecyzowaniu w zakresie napojów w postaci skoncentrowanej;
  • definicji wprowadzenia na rynek krajowy napojów, a więc czynności związanych z powstaniem obowiązku zapłacenia opłaty;
  • zwrotu opłaty cukrowej w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu napojów, od których opłata została zapłacona na terytorium kraju;

Natomiast w zakresie opłaty małpkowej przewiduje się m.in. zmiany w zakresie:

  • uniknięcia wielokrotnego opodatkowania tych samych wyrobów poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji zapłaty opłaty na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw;
  • bezpośredniej sprzedaży przez producentów;
  • mechanizmu nakładania opłaty dodatkowej;
  • możliwości zwrotu opłaty małpkowej w określonych przypadkach.

Co to oznacza w praktyce?

Jak widać, zmiany przepisów będą dotyczyć obszarów fundamentalnych, takich jak podmiot zobowiązany do zapłacenia opłaty cukrowej, czy napój będący przedmiotem tej opłaty. Będą one jednak również wpływać na zakres obowiązków podmiotów zaangażowanych w obrót wyrobami podlegającymi Opłatom, wymuszając modyfikację dotychczasowych działań oraz wprowadzonych procedur.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości związane z regulacjami dotyczącymi Opłat. Niemniej wydaje się, że propozycje przedstawione na ten moment, nie odnoszą się do wszystkich obszarów, które rodzą uzasadnione wątpliwości podmiotów dotyczące m.in. naturalności cukrów, stosowania wyłączeń dla napojów zawierających jednocześnie cukry, substancje słodzące oraz kofeinę lub taurynę, czy też raportowania zdarzeń w deklaracjach.

Co dalej?

Po opublikowaniu tekstu nowelizacji z pewnością trzeba będzie ocenić jej potencjalny wpływ na obecnie przyjęte rozwiązania w przedsiębiorstwie. Zmiana przepisów będzie na przykład oznaczać w wielu kwestiach utratę mocy ochronnej z już uzyskanych indywidualnych interpretacji. Przyjęte procedury będą w wielu przypadkach wymagały zaktualizowania.

Warto monitorować proces legislacyjny przedmiotowej nowelizacji. W trakcie nadchodzących prac nad nowelizacją możliwe będzie składanie uwag do przygotowanego projektu. To też szansa na zgłoszenie propozycji zmian innych obszarów, które nie zostały objęte pracami przez MF.

Czy ta strona była pomocna?