E-commerce - Płatności transgraniczne pod lupą organów podatkowych od 2024 r.

Artykuł

E-commerce - Płatności transgraniczne pod lupą organów podatkowych od 2024 r.

Zmiany w VAT: dostawcy usług płatniczych będą raportować o płatnościach transgranicznych

Alert podatkowy (13/2022) | 17 sierpnia 2022 r.

Nowe reguły mające na celu uszczelnienie systemu opodatkowania transgranicznego handlu przez Internet już wkrótce dotyczyć będą dostawców usług płatniczych.

Nowelizacja Dyrektywy VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej mający na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2020/284 (nowelizacja Dyrektywy VAT) wprowadzającej dodatkowy obowiązek sprawozdawczy dla dostawców usług płatniczych. Podobnie jak w przypadku zmian wynikających z Dyrektywy DAC7 nowy obowiązek sprawozdawczy bezpośrednio dotknie jedynie specyficznej grupy podmiotów – w tym przypadku będą to dostawcy usług płatniczych. Jednakże w związku z tym, że przedmiotem nowego raportowania przez dostawców usług płatniczych będą określone płatności oceniane z perspektywy odbiorców tych płatności (potencjalnych sprzedawców), to pośrednio również ta grupa podmiotów powinna być świadoma nowych regulacji i ocenić ich wpływ na prowadzoną działalność.

Mimo iż omawiane rozwiązania powinny zostać implementowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polskę) do porządku krajowego do końca 2023 r. i zacząć obowiązywać najpóźniej od 2024 r., dostawcy usług płatniczych powinni wykorzystać obecny czas, aby odpowiednio przygotować się do nowego raportowania.

Istota wprowadzonych zmian

Celem wspomnianych zmian wynikających z dyrektywy Rady (UE) 2020/284 oraz ściśle związanego z nią rozporządzenia Rady (UE) 2020/283 jest dalsze wzmacnianie współpracy między administracjami podatkowymi Państw Członkowskich, a kluczowymi podmiotami mającymi wpływ na rozwój branży e-commerce – w tym przypadku dostawcami usług płatniczych. W ocenie unijnego ustawodawcy zarówno platformy internetowe, jak i dostawcy usług płatniczych stanowią specyficzny typ podmiotów, które mają lub mogą mieć dostęp do danych istotnych z perspektywy działań organów podatkowych mających pomóc w zwalczaniu nieprawidłowości (oszustw) związanych z VAT w sektorze e-commerce.

Nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych

Istotą omawianych zmian jest nałożenie na dostawców usług płatniczych dodatkowego obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji odbiorców płatności i wybranych płatności (tzw. płatności transgranicznych) oraz raportowania w cyklach kwartalnych zgromadzonych danych właściwym organom podatkowym Państw Członkowskich (tzw. Państwu Członkowskiemu pochodzenia i przyjmującym Państwom Członkowskim, jeżeli usługi płatnicze świadczone są również w tych innych Państwach Członkowskich). Nowopowstały obowiązek dotyczył będzie dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w UE, którzy będą raportować zebrane dane po łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • płatność będzie miała charakter płatności transgranicznej, tj. płatność będzie następować od płatnika zlokalizowanego w jednym z Państw Członkowskich (będącego co do zasady nabywcą towarów lub usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym kraju (będącego zasadniczo sprzedawcą towarów lub usług) – zarówno w innym Państwie Członkowskim, jak i w kraju trzecim / spoza UE,
  • dostawca usług płatniczych świadczy usługi płatnicze odpowiadające w ciągu kwartału kalendarzowego ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności.

W ewidencji będzie należało zawrzeć określone dane umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności (wraz z jego lokalizacją i numerem VAT lub innym krajowym numerem identyfikacji podatkowej, jeżeli jest dostępny), a także szczegółowe informacje dotyczące samych płatności transgranicznych oraz zwrotów płatności zidentyfikowanych jako odnoszące się do płatności transgranicznych. Dostawcy usług płatniczych będą mieć obowiązek przechowywania wyżej opisanych ewidencji przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność.

Uszczelnienie systemu opodatkowania transgranicznego

Dane pozyskane przez Państwa Członkowskie na poziomie krajowym od poszczególnych dostawców usług płatniczych będą następnie przekazywane do powstałego w tym celu centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (Central Electronic System of Payment Information / CESOP; system ten prowadzony będzie na poziomie unijnym). CESOP i dodatkowe analizy prowadzone w oparciu o dane w nim gromadzone stanowić będą dodatkowe narzędzie dla Państw Członkowskich do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT w branży e-commerce.

Na obecnym etapie Ministerstwo Finansów skierowało projekt omawianej ustawy do konsultacji publicznych oraz opiniowania, które trwać będą do 23 sierpnia 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt ze specjalistami VAT:

Czy ta strona była pomocna?