Nowy wzorzec schemy e-faktury w KSeF

Artykuł

Nowy wzorzec schemy e-faktury w KSeF

Pierwsze czytanie projektu ustawy dotyczącego wprowadzenia obligatoryjnego e-fakturowania ustrukturyzowanego za pośrednictwem KSeF oraz publikacja nowej wersji schemy e-faktury

Alert podatkowy 5/2023 | 30 maja 2023 r.

26 maja 2023 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, dotyczącego wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania ustrukturyzowanego, za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Projekt został skierowany do prac w komisjach sejmowych. Wniesiony przez rząd projekt ustawy, zawiera kilka istotnych zmian w stosunku do wersji roboczej z 30 marca 2023 roku. W najnowszym alercie podatkowym prezentujemy najistotniejsze zmiany dotyczących e-faktury i KSeF ,wynikające z projektu ustawy oraz komunikatów Ministerstwa Finansów.

Płatność za faktury ustrukturyzowane (e-faktury)

Wskazanie numeru KSeF danej e-faktury będzie obowiązkowe także poza mechanizmem podzielonej płatności, jeżeli płatność zostanie dokonana za pośrednictwem usługi polecenia zapłaty, polecenia przelewu lub innego instrumentu płatniczego umożliwiającego podanie tytułu transferu środków pieniężnych. Zgodnie z wcześniejszym projektem obowiązek ten był związany z dokonaniem płatności z rachunku bankowego w banku mającym siedzibę w Polsce albo w oddziale banku zagranicznego. Według projektu obowiązek ten będzie dotyczył również płatności dokonywanych przez podatników zagranicznych, zarejestrowanych na VAT w Polsce albo z rachunków w bankach zagranicznych.

KSeF - problemy z dostępnością

Doprecyzowano niektóre przepisy odnoszące się do awarii i planowanej niedostępności KSeF oraz niemożności wystawienia e-faktury w tym systemie, leżącej po stronie podatnika. Między innymi przewidziano, że terminy na przesłanie do KSeF e-faktur wystawionych we wcześniej wymienionych okolicznościach, poza tym systemem będą przerywane przez wystąpienie awarii. Co do zasady, terminy będą liczone ponownie od dnia zakończenia awarii, jednak w przypadku tzw. sytuacji kryzysowej (kiedy zamieszczenie komunikatu o awarii w BIP MF oraz dedykowanym API jest niemożliwe i zostaje on ogłoszony w środkach społecznego przekazu), przesłanie faktur do KSeF przestanie w ogóle być wymagane.

KSeF i e-faktury - inne zmiany oraz termin wejścia w życie

W projekcie ustawy dokonano szeregu poprawek merytorycznych i redakcyjnych, jednak kluczowe rozwiązania ustawy dotyczące wyłączenie wystawiania faktur ustrukturyzowanych dla klientów B2C oraz planowany termin wejścia w życie ustawy i obligatoryjnego KSeF ustalony na 1 lipca 2024 pozostały bez zmian. Warto zaznaczyć, iż podczas lutowej konferencji uzgodnieniowej przedstawiciele Ministerstwa Finansów, zapewniali, że w procesie legislacyjnym zostanie zachowane co najmniej roczne vacatio legis przed wejściem w życie przepisów.

 

Prace w Parlamencie są jednym z ostatnich etapów procesu legislacyjnego związanego z wprowadzaniem obligatoryjnego systemu e-fakturowania ustrukturyzowanego za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Dla podatników jest to również sygnał, że wdrożenie KSeF jest coraz bliżej, przez co jest to jeden z ostatnich momentów na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wystawiania e-faktury w nowym formacie. Ze względu na złożoność procesu implementacji nowego rozwiązania w przedsiębiorstwach, warto jak najszybciej rozpocząć analizę wewnętrznych procesów dotyczących e-fakturowania, jak również podjąć odpowiednie kroki w celu przygotowania zaplecza technologicznego do wprowadzenia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Czy ta strona była pomocna?