CFC - Zagraniczne spółki kontrolowane

Analizy

CFC - Dochody zależnych spółek węgierskich 

Kiedy dodatkowy podatek w Polsce?

Alert podatkowy 9/2016 | 6 maja 2016 r.

Dnia 20 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 1340/15) wydał wyrok dotyczący uznania węgierskiej spółki zależnej za zagraniczną spółkę kontrolowaną (tzw. CFC) i opodatkowania dochodów tej spółki podatkiem CIT w Polsce. W ujęciu ogólnym sprawa dotyczyła interpretacji przepisów o CFC w kontekście obowiązującego w kraju siedziby spółki zależnej opodatkowania według progresywnej skali podatkowej. W ocenie sądu wystarczy, że choćby jeden z progów podatkowych jest niższy niż 14,25%, aby uznać, że jedno z kryteriów stosowania CFC, tj. warunek niższego opodatkowania niż 75% stawki CIT obowiązującej w Polsce, jest spełnione. W konsekwencji, sąd uznał w rozstrzyganej sprawie, że spółka węgierska jest zagraniczną spółką kontrolowaną dla polskiego podatnika. Na obecny moment dostępne jest jedynie ustne uzasadnienie wyroku.

Przepisy o CFC w Polsce

Przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych, obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2015 r., przewidują m.in., że zagraniczną spółką kontrolowaną – oprócz podmiotów z tzw. rajów podatkowych lub państw, z którymi Polska lub UE nie mają podpisanej umowy o wymianie informacji podatkowych – jest także każda inna spółka (lub zakład) mająca siedzibę zagranicą, wobec której zostały łącznie spełnione trzy specyficzne warunki. Po pierwsze, polski podatnik posiadał nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni bezpośrednio lub pośrednio 25% udziałów w kapitale, 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% praw udziału w zyskach. Po drugie, co najmniej 50% przychodów tej spółki pochodzi z tzw. „pasywnych źródeł przychodów” (np. dywidendy, odsetki, opłaty licencyjne itd.). Po trzecie wreszcie, co najmniej jeden rodzaj przychodów jest opodatkowany w państwie rezydencji tej spółki wg stawki podatku dochodowego niższej o 25% niż 19% stawka obowiązująca w Polsce (tj. stawka jest niższa niż 14,25%) lub podlega zwolnieniu albo wyłączeniu z opodatkowania (z pewnymi wyjątkami).

Wyrok WSA we Wrocławiu

Właśnie ostatni z ww. trzech warunków był przedmiotem oceny WSA we Wrocławiu. Warto zwrócić uwagę na ten wyrok, gdyż sąd opowiedział się w nim za koniecznością weryfikowania nominalnej stawki podatkowej obowiązującej w kraju siedziby zagranicznej spółki, tj. bez analizy efektywnej stawki opodatkowania. Co więcej, zdaniem sądu, w przypadku progresywnego sposobu opodatkowania należy patrzeć na najniższy próg i oceniać, czy stawka podatkowa w tym przypadku jest wyższa niż 14,25%. Jeśli nie – trzeci z powyższych warunków stosowania przepisów o CFC należy uznać za spełniony.

Progresywne opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przewiduje m.in. ustawodawstwo węgierskie. Do kwoty dochodu wynoszącej 500 mln HUF (ok. 7 mln PLN) obowiązuje na Węgrzech stawka 10%, natomiast po przekroczeniu tego progu stawka wynosi 19%. Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu, ze względu na zastosowanie na Węgrzech 10% stawki podatku dochodowego w pierwszym progu, w przypadku każdej spółki (lub zakładu) na Węgrzech niemalże automatycznie spełniony jest wspomniany warunek dotyczący niższego opodatkowania.

Deklaracje CIT-CFC i PIT-CFC

Aby ustalić, czy dochody spółki (lub zakładu) z siedzibą na Węgrzech powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce na podstawie przepisów o CFC należy zatem uważnie przeanalizować pozostałe kryteria, a ponadto możliwości wyłączenia stosowania przepisów o CFC (np. warunek prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej). Ze względu na zbliżający się termin na złożenie pierwszych deklaracji CIT-CFC i PIT-CFC pozostało stosunkowo niewiele czasu na przeprowadzenie takiej analizy i ustalenie, czy dochody osiągane przez spółki, oddziały lub stałe zakłady na Węgrzech powinny być opodatkowane dodatkowym podatkiem CIT lub PIT także w Polsce.

CFC - węgierskie spółki zależne

CFC - Zagraniczne spółki kontrolowane

Dowiedz się więcej | Wróć na stronę główną CFC 

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?