Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Analizy

Jak przygotować firmę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową za 2018 rok?

Kto może skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową i jakie kroki należy podjąć, aby efektywnie skorzystać z tego instrumentu?

Alert podatkowy (13/2018) | 23 października 2018 r.

Zbliża się koniec roku kalendarzowego, który dla wielu podatników oznacza również koniec roku podatkowego. Powoli nadchodzi więc czas na przegląd działalności, identyfikację obszarów, w których podatnicy powinni dokonać ewentualnych korekt lub zmian. Wśród pytań, których nie powinno zabraknąć na liście kontrolnej powinno znaleźć się pytanie, czy firma będzie mogła skorzystać z obniżenia podstawy opodatkowania w związku z ulgą na działalność badawczo-rozwojową (dalej: ulgą B+R).

Czy podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi B+R za rok 2018?

Pierwszym krokiem ku skorzystaniu z ulgi B+R jest określenie, czy firma realizuje prace badawczo-rozwojowe (dalej: B+R). Kolejnym – spełnienie wymagań dotyczących ewidencji kosztów działalności badawczo-rozwojowej.
 

Czy jest możliwe, aby firma, której główną działalnością jest produkcja, sprzedaż lub świadczenie usług prowadziła działalność badawczo-rozwojową?

„Badania i rozwój” oraz „innowacja” to określenia bardzo popularne w ostatnich latach, jednak wciąż sprawiające przedsiębiorcom trudności w interpretacji. Z tego względu wiele firm nie decyduje się skorzystać z ulgi, ponieważ nie dostrzega działalności badawczo-rozwojowej u siebie lub dostrzega jedynie niewielki jej potencjał.

Wciąż pokutuje przekonanie, że działalność badawczo-rozwojową mogą prowadzić tylko firmy mające wysoko wyspecjalizowane laboratoria, pracowników naukowych, zajmujących się badaniem materiałów przy użyciu najnowocześniejszej aparatury badawczej. Dodatkowo wydaje się, że aby móc określić swoje działania jako badawczo-rozwojowe, firma powinna pracować nad rozwiązaniami innowacyjnymi na szeroką skalę.

Tymczasem w większości firm produkcyjnych, usługowych lub handlowych, spora część prac może nosić znamiona prac badawczo-rozwojowych. Można do nich zaliczyć poszukiwanie sposobów na udoskonalenie produktu firmy, jego formuły, opracowywanie nowych funkcjonalności. Również prace nad procesemaby przebiegał on sprawniej, szybciej, z mniejsza ilością błędów, może mieć postać prac rozwojowych.

Co istotne, aby skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową podatnik nie musi udowadniać innowacyjności swoich pomysłów. Jest to istotna cecha odróżniająca mechanizm ulgi B+R od popularnych dotacji na działalność badawczo-rozwojową (np. Szybka Ścieżka, Innomoto), w przypadku których, aby skorzystać z dofinansowania, istotnie należy wykazać, że rozwiązania firmy są pionierskie np. w skali kraju. W odniesieniu do ulgi B+R taki wymóg nie obowiązuje. Istotne jest, aby prace B+R realizowane w przedsiębiorstwie były twórcze, podejmowane w sposób systematyczny i prowadziły do nowych lub ulepszonych procesów, produktów lub usług.
 

Jak sprawdzić, czy firma prowadzi działalność B+R?

Zidentyfikowanie pełnego zakresu działalności B+R w przedsiębiorstwie może wymagać pogłębionej analizy. Aby jednak ocenić, czy firma ma w ogóle potencjał B+R i czy warto rozważyć skorzystanie z ulgi B+R, warto odpowiedzieć na poniższe pytania:

  • Czy firma modyfikuje lub rozwija elementy składowe swoich produktów lub usług (np.: nowe materiały, nowe koncepcje, inne) lub swoje produkty lub usługi?
  • Czy firma wprowadza zmiany w procesie (np. aby proces produkcji był szybszy, aby proces realizacji usługi przebiegał w sposób bardziej zautomatyzowany)?
  • Czy firma posiada dział B+R lub dział rozwoju lub osoby pełniące podobne funkcje?
  • Czy w firmie są realizowane próbne serie produktów, testowane nowe rozwiązania?

Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z powyższych pytań oznacza, że firma ma potencjał B+R i warto dokładniej przeanalizować możliwość skorzystania przez nią z ulgi B+R.
 

Czy nie jest za późno, aby rozliczyć ulgę B+R za 2018 rok?

W praktyce skorzystanie z ulgi B+R następuje w momencie złożenia przez podatnika zeznania podatkowego za dany rok. Jako załącznik do zeznania należy wówczas dołączyć formularz CIT-BR „Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową” dla osób prawnych lub PIT/BR „Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową” dla osób fizycznych. Kwotę kosztów kwalifikowanych wskazaną w formularzu CIT-BR lub PIT/BR przenosi się następnie do zeznania głównego i pomniejsza ona podstawę opodatkowania.

Jeżeli więc przedsiębiorstwo chciałoby skorzystać z ulgi, koniec roku jest najlepszym czasem, aby dokonać przeglądu działalności i kosztów firmy oraz dokonać ewentualnych uzupełnień lub korekt w ewidencji tak, aby móc skorzystać z ulgi za 2018 rok.
 

Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z ulgi B+R?

  1. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować działania B+R realizowane w firmie.
  2. W kolejnym kroku należy dokonać analizy kosztów tych działań i ocenić, czy mogą być one kosztami kwalifikowanymi do ulgi. Ocena kosztów powinna obejmować aspekty takie jak: prawidłowość prowadzonej ewidencji, spełnienie warunków kwalifikowalności (katalog kosztów kwalifikowanych, ewentualne wyłączenia, dodatkowe warunki). Weryfikacji powinna również być poddana dokumentacja poniesionych kosztów, aby fakt ich poniesienia oraz ich cel (czyli poniesienie w celu realizacji prac B+R) nie budziły wątpliwości.
  3. Ostatnim krokiem jest zagregowanie zidentyfikowanych kosztów i ujęcie ich w zeznaniu podatkowym.
     

Jak zmaksymalizować korzyści płynące z ulgi B+R?

Odpowiednie przygotowanie do korzystania z ulgi B+R za 2018 rok może procentować w kolejnych latach. Ulga B+R jest preferencją bez określonej daty granicznej jej obowiązywania. Oznacza to, że podatnicy mogą korzystać z niej w kolejnych latach (jeśli przepisy w tym obszarze pozostaną bez zmian). Tegoroczny wysiłek więc, związany z odpowiednim zidentyfikowaniem działalności B+R w firmie oraz wypracowaniem odpowiednich standardów dokumentowania ich czynności i kosztów pozwolą podatnikowi efektywnie korzystać z ulgi B+R w kolejnych latach.

Możliwe jest, że dany podatnik nie wykorzysta pełnej kwoty kosztów kwalifikowanych B+R danego roku (w przypadku np. poniesienia straty lub gdy wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń). Wówczas pozostała „niewykorzystana” kwota kosztów kwalifikowanych danego roku może zostać odliczona od podstawy opodatkowania w kolejnych sześciu latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Efektywnie więc koszty działalności B+R za 2018 podatnik może odliczać aż do 2024 roku.

Z kolei dla podatników, u których przychody z realizowanej działalności badawczo-rozwojowej będą znaczące, korzystne może okazać się uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego, uprawniającego do korzystania z ulgi na dodatkowo preferencyjnych warunkach. Podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mogą bowiem odliczyć w ramach ulgi B+R aż do 150% kosztów kwalifikowanych (w porównaniu do odliczenia w wysokości 100% dla podatników nieposiadających statusu centrum B+R). Centra B+R mają również do dyspozycji szerszy katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (w tym m.in. możliwość kwalifikowania kosztów usług B+R od jednostek innych niż jednostki naukowe).

Warto również wspomnieć o planowanej preferencji dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową – tzw. Innovation Box (lub IP Box). Innovation Box to preferencyjne opodatkowanie stawką 5% CIT (analogicznie PIT) dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Projekt ustawy dotyczącej zmian w podatkach dochodowych od 2019 r. przewiduje wprowadzenie korzystnego rozwiązania podatkowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Realizacja pierwszego z kroków - identyfikacja działalności B+R u podatnika może więc przynieść szereg kolejnych korzyści, związanych nie tylko z ulgą B+R.

 

Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.