Nowe wersje struktury VAT - Jednolity Plik Kontrolny

Analizy

Nowe wersje struktury VAT oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Alert podatkowy 23/2016 | 14 listopada 2016 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 28 października 2016 roku nowe wersje struktury VAT oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami Ministerstwo Finansów rozpoczęło wersjonowanie struktur JPK. Pierwszymi zmianami zostały objęte dwie z nich: VAT oraz PKPiR. Datą, od której będą obowiązywały nowe struktury, jest 1 stycznia 2017 roku. Niezależnie od tego pierwsze raportowanie przy użyciu nowej struktury JPK_VAT powinno nastąpić w lutym 2017 roku za styczeń 2017 roku.

Zmiany w strukturze VAT

Poprawki do struktury mają charakter merytoryczny (nowe pola, które nie występowały wcześniej w strukturze) oraz funkcjonalny (np. zmiana nazw pól, ich kolejności). W obu przypadkach wpływają one na kształt pliku XML, jak również będą wymagały zmian w sposobie przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

a)   zmiany merytoryczne

Charakter merytoryczny, czyli wpływający bezpośrednio na zakres danych, które mają być ujmowane w Jednolitym Pliku Kontrolnym, ma pięć kategorii zmian:

1.    Oznaczanie korekt

W strukturze dokonano zamiany typu lokalnego CelZlozeniaJPK na elementarny typ danych CelZlozenia, co w efekcie skutkuje dodaniem do celu złożenia pliku JPK wariantu 2, oznaczającego złożenie korekty.

Tym samym Ministerstwo Finansów oddzieliło składanie korekt plików JPK od składania pierwotnego pliku. Dotychczas złożenie korekty każdorazowo nadpisywało pierwotny plik JPK, co wynikało z braku możliwości wyboru w tym polu wariantu innego niż wariant 1.

Wprowadzone rozwiązanie powoduje, iż pierwotnie złożony plik JPK powinien mieć oznaczanie wariant 1, natomiast każda kolejna korekta odnosząca się do danego okresu powinna zostać oznaczona jako wariant 2.

2.    Nowe pola po stronie ewidencji sprzedaży

Podatnicy będą zobowiązani do ujmowania w nowych plikach XML dwóch dodatkowych pól po stronie ewidencji sprzedaży VAT.

Pierwszym z nich jest NrKontrahenta. W tym miejscu należy obligatoryjnie podać numer NIP nabywcy. Drugim jest nowe pole K_39, którego dodanie wynika ze zmian w formacie deklaracji VAT, a które dotyczy ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw.

Dodanie pola K_39 zmienia numerację dalszych pól, już wcześniej ujętych w strukturze.

3.    Nowe pola po stronie ewidencji zakupów

Po stronie ewidencji zakupów również pojawiają się dwa nowe pola. Jest to DataZakupu, w której należy obligatoryjnie wskazać datę wystawienia dowodu zakupu oraz pole K_50, w którym należy raportować korektę podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 Ustawy o VAT (korekta VAT dokonywana przez dłużnika z tytułu tzw. ulgi na złe długi).

4.    Zmiana charakteru pól z opcjonalnego na obligatoryjne

W dwóch przypadkach Ministerstwo Finansów zmieniło nazwę i charakter pól. NazwaNabywcy została zamieniona na NazwęKontrahenta a AdresNabywcy na AdresKontrahenta. W obydwu przypadkach został również zmieniony charakter tych pól z fakultatywnego na obligatoryjny.

5.    Pozostałe zmiany o charakterze merytorycznym

Wprowadzono również dwie dodatkowe zmiany, które wpływają na zawartość danych raportowanych w ramach pliku JPK.

Pierwszą z nich jest usunięcie mechanizmów klucz_LpSprzedaz i klucz_LpZakup, które wymuszały numerację wszystkich pozycji, zaczynając od numeru 1 i uniemożliwiając powstanie luk w numeracji.

Drugą jest wprowadzenie typu lokalnego TAdresJPK, co prowadzi do umożliwienia dodawania w nagłówku pliku JPK danych adresowych inne niż polskie. Ponadto, w ramach tej sekcji zmieniono kwalifikację pól z obligatoryjnych na fakultatywne, przy czym jako obligatoryjne pozostawiono nazwę miejscowości oraz kod kraju.

b)   zmiany funkcjonalne

Powyższe zmiany wymagają  odpowiedniego odzwierciedlenia w mapowaniu przygotowanym na potrzeby raportowania pliku JPK, poprzez uzupełnienie danych lub ich usunięcie. Pozostałe zmiany mają charakter funkcjonalny. Oznacza to, że same w sobie nie wpływają na zakres danych niezbędnych do sporządzenia pliku JPK, niemniej wymuszają zmianę struktury pliku ze względu na zmianę nazw pól oraz ich kolejności.

Do takich zmian należą:

  • w węźle SprzedazWiersz zmiana nazwy NrDokumentu na DowodSprzedazy
  • w węźle SprzedazWiersz zmiana kolejności elementów na następującą:

- NrKontrahenta

- NazwaNabywcy

- AdresNabywcy

- DowodSprzedazy

- DataWystawienia

- DataSprzedazy

  • w węźle ZakupWiersz zmiana nazwy NrIdWystawcy na NrDostawcy
  • w węźle ZakupWiersz zmiana nazwy NazwaWystawcy na NazwaDostawcy
  • w węźle ZakupWiersz zmiana nazwy AdresWystawcy na AdresDostawcy
  • w węźle ZakupWiersz zmiana nazwy NrFaktury na DwodoZakupu
  • w węźle ZakupWiersz zmiana nazwy DataWplywuFaktury na DataWplywu
  • w węźle ZakupWiersz zmiana kolejności elementów na następującą:

- NrDostawcy

- NazwaDostawcy

- AdresDostawcy

- DowodZakupu

- DataZakupu

- DataWplywu

Konsekwencje zmian

Podatnicy, których obecnie obejmuje obowiązek raportowania plików JPK, powinni być przygotowani na konieczność weryfikacji dotychczasowych raportów. Zmiany wymagają nie tylko nazwy kolumn, czy też ich kolejność. Istotne jest odpowiednie dodanie nowych pól, co w konsekwencji oznacza konieczność wyekstraktowania nowych danych z systemów księgowych.

Ponadto, składając pliki JPK na przełomie okresów, należy pamiętać o zastosowaniu nowej struktury od odpowiedniego momentu, tj. w przypadku struktury VAT - w odniesieniu do raportowania okresu styczniowego 2017 roku. Raportowanie korekt powinno się odbyć z użyciem struktury obowiązującej w danym okresie.

Sankcja VAT

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o Jednolitym Pliku Kontrolnym znajdziesz tutaj.

Czy ta strona była pomocna?