Pełnomocnictwo ogólne

Analizy

Pełnomocnictwo ogólne

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego

Alert podatkowy 8/2016 | 5 maja 2016

15 kwietnia br., na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa. Obecnie trwają prace związane z konsultacjami publicznymi przedmiotowego projektu, który zgodnie z założeniem, ma wejść w życie 1 lipca 2016 r.

Pełnomocnictwo ogólne

Prowadzenie prac w zakresie treści rozporządzenia, związane jest z nowelizacją przepisów Ordynacji podatkowej mocą ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 października 2015 r.), wprowadzających począwszy od 1 lipca 2016 r. instytucję pełnomocnictwa ogólnego.

Stosownie do art. 138d § 1 znowelizowanej Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Zakres umocowania pełnomocnika ogólnego jest zatem bardzo szeroki i jak uzasadniał ustawodawca - stanowi odpowiedź na upowszechniającą się praktykę powierzania przez podatników kompleksowego uprawnienia do ich reprezentowania w sprawach podatkowych, włączając w to także wszelkie typy procedur podatkowych.

Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych

Przepisy projektowanego rozporządzenia określają wzór pełnomocnictwa ogólnego (w załączniku nr 1) oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (w załączniku nr 2). Co do zasady, pełnomocnictwa ogólne (a także zawiadomienie o ich zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu), mają być składane do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie wzoru z rozporządzenia oraz będą gromadzone w informatycznej bazie danych - Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Dzięki temu, pełnomocnictwa ogólne nie będą musiały być składane do akt wszystkich spraw, w których pełnomocnik będzie działać na podstawie wynikającego z niego upoważnienia. Dopiero w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego (jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie) w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólne będą mogły być składane do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w formie pisemnej (ale również według wzoru, określonego w rozporządzeniu).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Należy mieć także na uwadze, że zgodnie z art. 138d § 7 znowelizowanej Ordynacji podatkowej pełnomocnictwa ogólne będą mogły być także zgłaszane za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W dniu 15 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Obecnie trwają prace związane z konsultacjami publicznymi przedmiotowego projektu, który podobnie jak opisany powyżej projekt rozporządzenia w sprawie wzoru omawianego pełnomocnictwa, ma wejść w życie 1 lipca 2016 r.

Zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia, pełnomocnictwo ogólne będzie mogło być zgłoszone do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z wykorzystaniem interfejsu portalu podatkowego. Składane w ten sposób pełnomocnictwo będzie musiało zostać opatrzone:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893), albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo

3) podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym.

Jednocześnie, potwierdzenie złożenia pełnomocnictwa w opisany powyżej sposób odnotowane będzie na koncie podmiotu składającego pełnomocnictwo, do którego dostęp zapewnia portal podatkowy.

Nasz komentarz

Projektowane rozwiązania w zakresie pełnomocnictw ogólnych,  powinny przyczynić się do zniesienia uciążliwości związanych z dotychczasowym obowiązkiem przedkładania pełnomocnictw szczególnych lub urzędowo poświadczonych odpisów tych pełnomocnictw do akt każdej sprawy podatkowej i w konsekwencji uprości reprezentowanie strony przez pełnomocnika. Tym bardziej, że pełnomocnik ogólny będzie mógł zostać ustanowiony w momencie, gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa, jak i w toku tej procedury. Ograniczeniem w tym zakresie zdaje się być brak uprawnienia pełnomocnika ogólnego do podpisywania deklaracji, bowiem w tym zakresie obowiązują szczególne regulacje w art. 80a Ordynacji podatkowej.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?