Polski Ład 2.0 uchwalony - kluczowe zmiany w obszarze PIT/ZUS

Artykuł

Polski Ład 2.0 uchwalony - kluczowe zmiany w obszarze PIT/ZUS

Alert podatkowy (8/2022) | 24 czerwca 2022 r.

13 czerwca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która określana jest jako Polski Ład 2.0. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 15 czerwca, a wchodzi w życie już 1 lipca 2022 r., przy czym część jej przepisów będzie obowiązywać retroaktywnie, tj. już od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład 2.0 – co się zmieni w obszarze PIT/ZUS?

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany dotyczące opodatkowania i oskładkowania osób fizycznych, które wynikają z uchwalonej nowelizacji.

Polish Deal 2.0 adopted

Key changes in the personal income tax and social security regulations

(wersja angielska)

Read more

1. Wprowadzenie nowej skali podatkowej (stawki 12% i 32%)

Ustawa wprowadza nową skalą podatkową poprzez obniżenie stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali (tj. stosowanej do dochodu poniżej 120 000 zł rocznie) z 17% do 12%. Zmiana ta ma charakter retroaktywny, co oznacza, że nowa skala ma dotyczyć dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 roku.

2. Zmiany w kwocie zmniejszającej podatek i poborze zaliczek
 • Bez zmian pozostaje wprowadzona od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku (30 000 PLN rocznie dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali). W związku z tym jednak, ze względu na zmianę skali podatkowej, została ustalona nowa kwota zmniejszająca podatek, która wyniesie rocznie 3 600 PLN (30 000 PLN x 12% = 3 600 PLN), a miesięcznie – 300 PLN (1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek).
 • Dodatkowo podatnik będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym także zleceniodawców) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 PLN przy jednej umowie), 1/24 (150 PLN przy dwóch umowach) lub 1/36 (100 PLN przy trzech umowach) kwoty zmniejszającej podatek.
 • Ponadto, ustawa przewiduje możliwość zastosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu w ciągu roku zaliczek od dochodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. np. z umowy zlecenia czy umowy o dzieło, od dochodów z praw majątkowych, a także dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników (np. w oparciu o zagraniczną umowę o pracę).
 • W wyniku obniżenia stawki PIT do 12% nastąpi również uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r.
 • Wprowadzona zostanie także możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek PIT na wniosek podatnika w sytuacji, gdy jego przewidywane dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 PLN.
 • Należy pamiętać, że wszelkie oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki PIT podatnik będzie miał obowiązek składać płatnikowi wyłącznie w formie pisemnej, a płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za zaniżenie podstawy opodatkowania w razie, gdy będzie ono wynikało ze złożonych przez podatnika oświadczeń.

3. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
 • W wyniku nowelizacji z dniem 1 lipca 2022 r. zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, która obowiązuje od stycznia 2022 r. Likwidacja będzie dotyczyła całego 2022 r., co oznacza, że w zeznaniu podatkowym za 2022 r. podatnik powinien rozliczyć się z zastosowaniem nowej skali podatkowej i bez ulgi dla klasy średniej. Intencją ustawodawcy było, aby obniżka stawki podatkowej do 12% kompensowała podatnikom likwidację ulgi dla klasy średniej, która ze względu na skomplikowany algorytm wyliczenia była postrzegana jako niezrozumiała.
 • Z uwagi na zgłaszane wątpliwości natury konstytucyjnej związane z decyzją o likwidacji retroaktywnie ulgi dla klasy średniej, w ustawie przewidziano mechanizm ustalania tzw. „podatku hipotetycznego za 2022 r.”, a więc podatku obliczanego według zasad obowiązujących w pierwszej połowie 2022 r. (tj. według skali podatkowej właściwej na dzień 1 stycznia 2022 r. i z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej). Wyliczenia podatku hipotetycznego dokonywać będą organy podatkowe. Jeżeli wysokość podatku hipotetycznego będzie niższa od rzeczywistego zobowiązania wynikającego z nowych przepisów (tj. z zastosowaniem nowej niższej stawki - 12%), organy podatkowe będą zwracać podatnikom, którym przysługiwało prawo do ulgi dla klasy średniej (tj. pracownikom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą z dochodami pomiędzy 68 412 a 133 692 PLN rocznie) powstałą różnicę, tak, aby sytuacja podatnika była niepogorszona.

4. Możliwość zmiany w odniesieniu do roku 2022 formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej

W ustawie zawarto przepisy umożliwiające osobom samozatrudnionym, opodatkowującym swoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór opodatkowania według skali podatkowej (są to przepisy szczególne dotyczące tylko rozliczeń za rok 2022, w związku ze zmianą przepisów w trakcie roku):

 • W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, zmiana formy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. będzie możliwa po zakończeniu roku poprzez złożenie zeznania podatkowego za 2022 r. na formularzu PIT-36 (w miejsce PIT-36L).
 • W odniesieniu do podatników stosujących dotychczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustawodawca przewiduje dwie możliwości przejścia na skalę podatkową:
  • po zakończeniu roku podatkowego - dla podatników stosujących w 2022 roku opodatkowanie w formie ryczałtu, poprzez złożenie formularza PIT-36 w terminie ustawowym (w tym wariancie opodatkowanie progresywne będzie skuteczne w odniesieniu do całkowitego dochodu osiągniętego w 2022 roku);
  • zmiana w trakcie roku – dla podatników opodatkowanych na zasadzie ryczałtu, którzy nie złożyli w 2022 roku oświadczenia o rezygnacji - poprzez oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych w okresie 1 lipca 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. Termin na złożenie oświadczenia upływa 22 sierpnia 2022 roku. Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie będą zobowiązani złożyć dwa zeznania: PIT-28 z uwzględnieniem dochodu osiągniętego do 30 czerwca 2022 r. oraz PIT-36 w odniesieniu do dochodu za okres od 1 lipca 2022 r. Oświadczenie to skutkuje zmianą metody opodatkowania także na kolejne lata (chyba, że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania).

5. Możliwość zmiany formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego

Ustawodawca przewidział także możliwość zmiany formy opodatkowania dla osób osiągających przychody z najmu prywatnego w roku 2022, które opodatkowują je obecnie z zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Po zakończeniu roku podatkowego będą oni mogli rozliczyć dochód z najmu uzyskany w całym 2022 r. z zastosowaniem skali podatkowej, składając formularz PIT-36 w miejsce formularza PIT-28.

6. Możliwość częściowego odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu/przychodu z działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy opodatkowani liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową zyskali możliwość odliczania zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem, przy czym składki te będą odliczane od dochodu/przychodu, a nie od podatku. Zasady odliczania składki zdrowotnej zostały zróżnicowane w zależności od formy opodatkowania:

 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką liniową – maksymalne odliczenie wynosi 8 700 PLN w 2022 r.;
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem – odliczenie wynosi 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych;
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych kartą podatkową – odliczenie wynosi 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

7. Zmiana terminu składania zeznań podatkowych (PIT-28/ PIT-28 S) i płatności ryczałtu
 • Termin składania zeznań podatkowych dla podatników opodatkowujących swoje dochody z zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zostanie wydłużony i ujednolicony z pozostałymi formularzami, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Zmiana dotyczy już zeznań składanych za 2022 r.
 • Skrócono termin płatności ryczałtu za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego, który wyznaczono na 20 stycznia. Nowy termin będzie jednak obowiązywał po raz pierwszy w przypadku ryczałtu należnego za grudzień bądź ostatni kwartał 2023 r.

8. Pozostałe zmiany

Wśród pozostałych zmian, wskazujemy wybrane, na które warto zwrócić uwagę:

 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez prokurentów – prokurenci zostali wprost ujęci w przepisie określającym katalog osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu; przy czym należy podkreślić, iż w uzasadnieniu do projektu wskazano, że ta zmiana nastąpiła już od 1 stycznia 2022 roku, a teraz jest tylko doprecyzowana.
 • Wprowadzenie oskładkowania komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej - składki społeczne i zdrowotne (ta zmiana wchodzi w życie dopiero od stycznia 2023 r.).
 • Przywrócenie preferencji do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach obowiązujących przed 2022 r. (w miejsce obowiązującej od 01.01.2022 r. ulgi podatkowej dla rodziców samotnie wychowujących dziecko w postaci odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym w wysokości 1,5 tys. PLN); przy czym ma podstawie przepisów przejściowych, płatnik będzie mógł stosować sposób preferencyjnego naliczania zaliczek (tj. taki jak przy naliczaniu zaliczek przy rozliczeniu z małżonkiem nie osiągającym dochodów) także dla rodziców samotnie wychowujących dziecko.
 • Zmiana kryterium wysokości osiągniętego dochodu przez pełnoletnie uczące się dziecko (limit warunkujący możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko, skorzystania ze zwolnienia dla rodzin 4+ oraz skorzystania z podatkowej ulgi z tytułu wychowania dzieci), poprzez podwyższenie rocznego limitu dochodów dziecka (z kwoty 3 089 PLN do 12-krotności renty socjalnej, tj. obecnie do kwoty 16 061,28 PLN).
 • Zmiana w zasadach doliczania w rozliczeniu rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców – do dochodów dziecka, które nie będą doliczane do dochodów rodziców, (a zatem będą podlegały opodatkowaniu wg skali podatkowej, korzystając z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł) dodano także renty małoletniego dziecka.
 • Rozszerzenie katalogu rodzaju dochodów korzystających zwolnień podatkowych do kwoty 85 528 PLN rocznie (tj. dla przychodów uzyskiwanych w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla seniora) o zasiłki macierzyńskie.
 • Modyfikacja ulgi na zabytki - uchylenie możliwości odliczenia wydatków na zakup zabytku nieruchomego i dodatkowo modyfikacja odliczenia poprzez umożliwienie rozliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, po ich zakończeniu i uzyskaniu zaświadczenia konserwatora zabytków - przy czym zmiana następuje od 2023 roku, z zachowaniem dotychczasowych zasad przy wydatkach poniesionych do 31 grudnia 2022 roku.
 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie preferencji podatkowych w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO) – przyznano możliwość rozliczania straty poniesionej w związku ze zbyciem akcji nabytych w ramach IPO, odstępując tym samym od zasady braku możliwości rozliczania strat powstałych w związku z przychodami, z których dochód jest zwolniony z opodatkowania.
 • Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej organizacjom pożytku publicznego do 1,5%.
Czy ta strona była pomocna?