Projekt nowej Ordynacji podatkowej

Analizy

Projekt nowej Ordynacji podatkowej

Alert podatkowy 13/2017 | 24 października 2017 r.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowej Ordynacji podatkowej, będący efektem ponad dwuletniej pracy Komisji Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego. Modyfikuje ona obecnie obowiązujące instytucje oraz wprowadza do systemu prawa podatkowego wiele nowych rozwiązań.

Nowa Ordynacja podatkowa

W dniu 23 października 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowej Ordynacji podatkowej, która zastąpić ma obecnie obowiązującą ustawę.

Nowa Ordynacja podatkowa jest efektem ponad dwuletniej pracy zespołu ekspertów podatkowych działających w ramach Komisji Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem prof. Leonarda Etela. Jest ona obszerniejsza od obecnie obowiązującej Ordynacji i ma za zadanie zastąpić już ponad 20-letnią i wiele razy modyfikowaną poprzedniczkę.

Wraz z projektem ustawy, Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawiło projekty 42 rozporządzeń wykonawczych oraz przepisów wprowadzających nową Ordynację, której implementacja będzie wiązała się ze zmianą ponad 140 innych aktów prawnych.

Projekt poddany zostanie w pierwszej kolejności konsultacjom wewnątrzresortowym, a następnie konsultacjom społecznym. Dalej projekt skierowany zostanie na ścieżkę procedury legislacyjnej, w ramach której opracowywany będzie w komisjach parlamentarnych, Sejmie oraz Senacie.

Wejście w życie nowej ustawy przewidziane jest na 1 stycznia 2019 r.

Założenia projektu

Zgodnie z założeniami, którymi kierowała się Komisja, głównymi celami podczas prac nad nową Ordynacją były:

  1. przywrócenie zaufania w relacjach organów podatkowych i podatników, oraz
  2. zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego (zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych).

Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez modyfikacje obecnych już dzisiaj instytucji oraz wprowadzenie zupełnie nowych, w szczególności takich jak:

  • postępowanie uproszczone,
  • umowa o współdziałanie zawierana pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem o istotnym znaczeniu gospodarczym,
  • konsultacja przez podatnika z organem podatkowym skutków podatkowych transakcji,
  • umowa podatkowa zawierająca wzajemne ustalenia i ustępstwa zawierana w ramach postępowania podatkowego między organem a podatnikiem,
  • skierowanie sprawy rozpatrywanej w ramach postępowania podatkowego do mediacji,
  • ochrona uzasadnionych oczekiwań powstałych w następstwie uzyskania od organów podatkowych informacji o swoich prawach i obowiązkach.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?