Punkty widzenia

SSE: Rozliczenie CIT w przypadku posiadania kilku zezwoleń strefowych – zmiana podejścia organów

Alert podatkowy 11/2015

1 października 2015

W ostatnim czasie zaobserwować można ewolucję podejścia organów co do metodologii rozliczenia podatkowego w przypadku przedsiębiorców posiadających więcej niż jedno zezwolenie strefowe. Niniejsza zmiana może w wielu przypadkach skutkować dla inwestorów zarówno znacznym wzrostem poziomu skomplikowania rozliczeń, jak i zmniejszeniem efektywności podatkowej wynikłej z faktu funkcjonowania na terenie Strefy.

SSE - zmiana podejścia w stosunku do inwestorów

Przez wiele lat organy podatkowe konsekwentnie prezentowały stanowisko, zgodnie z którym inwestor posiadający kilka zezwoleń strefowych o zbieżnym zakresie upoważniony jest do: (i.) kalkulacji wyniku wyłącznie w podziale na wynik działalności opodatkowanej oraz wynik działalności zwolnionej (bez podziału tego wyniku na każdą z inwestycji strefowych) (ii.) wykorzystywania dostępnych limitów zwolnienia chronologicznie względem daty wydania poszczególnych zezwoleń.

W ostatnim czasie zaobserwować można istotne zaostrzenie podejścia sądów administracyjnych i organów podatkowych do omawianej kwestii. W kilku wydanych w ostatnim czasie interpretacjach indywidualnych, wyrażony został pogląd, że inwestor działający w SSE zobowiązany jest do oddzielnej kalkulacji wyniku w podziale na każdy z projektów inwestycyjnych, które stanowiły uprzednio podstawę do wydania poszczególnych zezwoleń strefowych. Podstawą do takiego podejścia, jest w ocenie organów argument wyrażany w treści interpretacji indywidualnych, iż: „dopuszczalna pomoc publiczna powinna być ustalana odrębnie w ramach każdej inwestycji będącej przedmiotem odrębnego zezwolenia”.  Z perspektywy tak postawionej tezy, otwarta pozostaje też kwestia odnośnie możliwości objęcia zakresem zwolnienia dochodu z działalności na terenie Strefy oraz w ramach kodów statystycznych wskazanych w zezwoleniu, który nie jest jednak wynikiem zrealizowania przez przedsiębiorcę na terenie SSE nowej inwestycji, będącej podstawą do uzyskania zezwolenia.

W naszej ocenie, omawiane stanowisko prezentowane w ostatnim czasie przez znaczną część organów podatkowych, nie znajduje podstawy w treści obecnie obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego, jak również przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Przyjęcie takiego podejścia może wiązać się z rewolucyjnymi wręcz zmianami jeśli chodzi o kalkulację wyniku w ramach działalności „strefowej”. Kalkulacja taka może być szczególnie utrudniona w przypadku podmiotów, które uzyskiwały kolejne zezwolenia strefowe w związku z rozbudową/ modernizacją istniejącego zakładu.

Wpływ na efektywność funkcjonowania na terenie SSE

Stanowisko prezentowane przez organy może powodować także istotny spadek efektywności podatkowej wynikającej z faktu funkcjonowania na terenie SSE - przykładowo, w sytuacji generowania strat przez poszczególne inwestycje strefowe (z uwagi na podejście organów, zgodnie z którym brak jest możliwości rozliczania straty „strefowej”), w przypadku posiadania zezwoleń (w szczególności ze znaczną wartością dostępnego limitu zwolnienia), których okres obowiązywania jest krótki (w praktyce na ogół 2016 lub 2017) albo też w sytuacji, gdy inwestycja generująca znaczne zyski była bazą do uzyskania zezwolenia, na podstawie którego dostępna jest niewielka wartość zwolnienia.

 

Czy ta strona była pomocna?