Slim VAT, czyli kolejny projekt zmian w ustawie o VAT

Analizy

Slim VAT, czyli kolejny projekt zmian w ustawie o VAT

Nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r.

Alert podatkowy (16/2020) | 20 sierpnia 2020 r.

W tym tygodniu został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT. Zgodnie z projektem większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Poniżej prezentujemy zwięzłe podsumowanie najbardziej interesujących elementów nowelizacji.

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów opublikowało informację o planowanym wprowadzeniu uproszczeń w rozliczaniu VAT – czyli o tzw. pakiecie Slim VAT (skrót od simple, local and modern VAT). Konsekwencją zapowiedzi jest opublikowany w tym tygodniu projekt zmian, które dotyczą nie tylko wprowadzenia uproszczeń, ale również przepisów dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS) i istotnych zmian w systemie zwrotu podatku podróżnym TAX FREE.


Uproszczenia dla podatników

1.

Dokonywanie korekt zmniejszających

 
 • dostawca będzie korygował VAT należny za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą, o ile będzie posiadał dokumentację potwierdzającą uzgodnienia z nabywcą dotyczące obniżenia podstawy opodatkowania VAT; 
 • w konsekwencji dostawcy będą musieli zadbać o właściwe udokumentowanie podstawy korekty „in minus” (np. kwot udzielonych rabatów), a jeśli dostawca nie będzie posiadał takiej dokumentacji, korekty VAT będzie mógł on dokonać w rozliczeniu za okres, w którym taką dokumentację uzyska (przepisy obecnie obowiązujące, które warunkują prawo obniżenia VAT należnego od posiadania dowodu odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie będą już obowiązywały); 
 • z kolei nabywca będzie korygował VAT naliczony za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej zostały uzgodnione.

2.

Zasady przeliczania kursu walut:

 
 • wprowadzona zostanie możliwość wyboru przeliczania dla celów VAT kwot wyrażonych w walucie obcej na złote wg zasad właściwych na podstawie przepisów o podatkach dochodowych;
 • podatnik będzie mógł wybrać takie rozwiązanie do stosowania przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • takie opcjonalne rozwiązanie nie będzie mogło być stosowane w przypadkach niepodlegających przeliczeniu według przepisów ustaw o podatkach dochodowych – tak jak np. w przypadku WNT czy importu usług, dla których VAT rozlicza nabywca.

3.

Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i rachunku VAT:

 
 • zostanie wprowadzona możliwość stosowania potrącenia wierzytelności dla transakcji objętych obowiązkowym MPP (obecnie taka możliwość dotyczy jedynie potrąceń, o których mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, czyli sytuacji, w których obie wierzytelności muszą być wymagalne i nie obejmuje np. nettingu);
 • podatnicy będą mogli dokonywać przelewów z rachunku VAT na rzecz agencji celnej w kwocie odpowiadającej podatkowi z tytułu importu towarów czy należności celnych (ustawa precyzuje także jak w takim przypadku powinny wyglądać komunikaty takich przelewów);
 • doprecyzowane zostaną przepisy adresujące limit (15 tys. zł) dla stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
 • wniosek o uwolnienie środków z konta VAT będą mogły złożyć podmioty niebędące podatnikami VAT (np. komornicy), czy też nieposiadające w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności.
 

Pozostałe uproszenia dotyczą m.in.:

 
 • wydłużenia terminu na odliczenie VAT bez konieczności dokonywania korekty deklaracji z 2 następnych okresów rozliczeniowych do 3 dla podatników rozliczających się miesięcznie; 
 • dokonywania korekt zwiększających (uregulowane zostaną obecnie w praktyce stosowane zasady rozróżniające moment dokonania korekty in plus ze względu na powód tej korekty);
 • zasad opodatkowania zaliczek w eksporcie (wydłużony zostanie termin na wywóz towarów przy zaliczkach eksportowych z 2 do 6 miesięcy);
 • zwiększenia limitu z 10 zł do 20 zł dla nieewidencjonowanych prezentów małej wartości;
 • prawa do odliczenia VAT od usług noclegowych, jeśli zostały nabyte w celu odsprzedaży;
 • uchylenia przepisu art. 7 ust. 8 mówiącego o transakcjach łańcuchowych (zgodnie z uzasadnieniem do projektu, uchylenie tego przepisu ma charakter porządkujący, jako że do transakcji łańcuchowych odwołuje się już art. 22 ustawy o VAT, a obecny art. 7 ust. 8 nie ma swojego odpowiednika w dyrektywie VAT; co ciekawe, w uzasadnieniu do tej zmiany zostały przywołane wyroki TSUE wydane w sprawach dotyczących kart paliwowych).

Zmiany dotyczące WIS

Projekt zawiera również zmiany w regulacjach dotyczących WIS i wprowadza regulacje podobne do obowiązujących dla interpretacji indywidualnych, czy wiążących informacji taryfowych (WIT). Przykładowo, nie będzie już możliwości wydania WIS w przypadku spraw, dla których toczy się postępowanie podatkowe, kontrola czy też została wydana decyzja lub postanowienie w tym zakresie. Ten przepis będzie dotyczył postępowań wszczętych i niezakończonych przez wejściem w życie nowych przepisów.

Oprócz tego, WIS mają obowiązywać przez 3 lata od momentu ich wydania, tak jak obecnie WIT. WIS, które zostaną wydane przed wejściem w życie projektowanej ustawy (przed 1 stycznia 2021 r.), będą ważne przez 3 lata liczone od momentu wejścia tych przepisów w życie (tj. do 31 grudnia 2023 r.).


Zmiany dotyczące TAX FREE

Obecnie dla systemu zwrotu podatku podróżnym podatnicy stosują przepisy obowiązujące od 1999 r., które przewidują papierowy obieg dokumentów i stosowanie stempli przez urząd celno-skarbowy. Takie regulacje mogły powodować nadużycia ze strony osób fizycznych korzystających ze zwrotu i niepewność po stronie sprzedawców.

Ustawodawca przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. system zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE) będzie systemem rozliczanym elektronicznie. Sprzedawcy korzystający z tego systemu będą mogli wystawiać dokumenty na PUESC, prowadzić tam ewidencję i elektronicznie otrzymywać potwierdzenie wywozu towarów. Nieznacznej zmianie mają też ulec wymogi dla podmiotów dokonujących zwrotu podatku.

Co istotne, przy sprzedaży towarów w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r. wprowadzony ma zostać obowiązek stosowania kas online.


Podsumowanie

Projekt zmian jest na ten moment na etapie opiniowania i jego obecny kształt prawdopodobnie będzie jeszcze ulegał zmianom. Niemniej, ze względu na szeroki wachlarz projektowanych zmian i stosunkowo krótkie vacatio legis, podatnicy już teraz mogą przygotowywać się do zmian.

W szczególności podatnicy już teraz mogą dokonać weryfikacji, czy ustalenia z kontrahentami dotyczące rabatów i korekt zmniejszających są odpowiednio udokumentowane, czy też np. zastanowić się nad nowym podejściem odnośnie sposobu przeliczania kursów walut (podejście dotychczasowe vs. stosowanie zasad wynikających z przepisów o podatku dochodowym).

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?