Wkrótce termin na złożenie deklaracji CIT-CFC i PIT-CFC ilustracja

Analizy

Wkrótce termin na złożenie deklaracji CIT-CFC i PIT-CFC

Alert podatkowy 18/2016 | 2 września 2016 r.

Podatnicy posiadający akcje lub udziały w spółkach zagranicznych, które spełniają warunki do uznania ich za kontrolowane spółki zagraniczne („CFC”) będą musieli – zasadniczo - po raz pierwszy złożyć odrębne zeznanie o wysokości dochodu każdej ze swoich zagranicznych spółek CFC.

Kto składa deklarację CFC?

Zobowiązanymi do złożenia deklaracji CFC będą polscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych – którzy posiadają udziały w zagranicznych spółkach CFC z miejscem siedziby lub zarządu w państwie uznawanym za raj podatkowy, a także w innych państwach, jeżeli spółki te osiągają głównie przychody bierne opodatkowane stawką niższą niż 14,25% lub są zwolnione z opodatkowania. Za zagraniczne spółki kontrolowane mogą być również uznane zagraniczne oddziały lub zakłady podatkowe polskich podatników.

Kiedy złożyć deklarację CFC?

Podatnicy, który posiadają spółki CFC obowiązani są do złożenia deklaracji CFC do końca 9 miesiąca od zakończenia roku podatkowego spółki CFC. Jeżeli rok podatkowy spółki CFC jest tożsamy z rokiem kalendarzowym termin na złożenie deklaracji upływa już 30 września 2016 r.

Jeżeli podatnik nie może ustalić roku podatkowego spółki CFC albo rok ten przekracza okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy, rokiem podatkowym spółki CFC jest rok podatkowy podatnika. Tym samym, biorąc pod uwagę, że przepisy CFC stosuje się do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2014 r., gdy rok ten odpowiada kalendarzowemu, pierwsze zeznanie trzeba będzie złożyć do końca września 2016 r.

Jedna deklaracja CFC dla jednej spółki CFC

Podatnik, który posiada akcje lub udziału w więcej niż jeden spółce zagranicznej uznanej za spółkę CFC, jest zobowiązany do złożenia odrębnego zeznania o dochodach każdej z tych spółek.

O czym należy pamiętać?

Oprócz obowiązku złożenia deklaracji CFC, podatnicy CFC zobowiązani są również do:

  • Prowadzenia rejestru spółek CFC – rejestr powinien umożliwiać dokładne określenie ilości i lokalizacji poszczególnych spółek CFC podatnika;
  • Prowadzenia ewidencji CFC - ewidencja powinna umożliwić określenie wysokości dochodu CFC, podstawy opodatkowania CFC i wysokości podatku za dany rok. Podatnicy zobowiązani są do posiadania pełnej ewidencji nie później niż na moment złożenia deklaracji CFC.

Nieudostępnienie ewidencji i rejestru spółek CFC organowi podatkowemu (na żądanie, w ciągu 7 dni) lub prowadzenie ich w sposób uniemożliwiający określenie dochodu CFC skutkować może oszacowaniem dochodu CFC przez organ podatkowy, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty.

Niezłożenie deklaracji CFC, a w konsekwencji nieodprowadzenie podatku należnego z tego tytułu do właściwego urzędu, oprócz ryzyka doszacowania dochodu przez organy podatkowe, może pod pewnymi warunkami skutkować zastosowaniem odpowiedzialności karno-skarbowej wobec podatnika.

CFC - węgierskie spółki zależne
Czy ta strona była pomocna?