wht podatek u zrodla oswiadczenie ilustracja

Analizy

Oświadczenie o niepobraniu podatku u źródła lub o zastosowaniu preferencyjnej stawki tego podatku

Czy już jesteś gotowy je podpisać?

Alert podatkowy (14/2019) | 8 maja 2019 r.

Najważniejsze regulacje o podatku u źródła (WHT) wchodzą w życie już od 1 lipca 2019. Niedawno Ministerstwo Finansów opublikowało interaktywne e-deklaracje dot. poboru podatku u źródła (WHT). Na szczególną uwagę zasługuje formularz oświadczenia o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki podatku u źródła (WH-OSC).

Jeżeli po 30 czerwca 2019 r. podmiot krajowy będzie dokonywał transgranicznej wypłaty dywidendy, odsetek, należności licencyjnych czy zapłaty za szereg usług niematerialnych (ponad limit 2 mln PLN w stosunku do jednego kontrahenta) to ma do wyboru dwie możliwości:

1. pobrać i odprowadzić podatek u źródła (WHT) według standardowej stawki krajowej czyli 19% lub 20% i ewentualnie pozostawić zagranicznemu kontrahentowi kwestię występowania o zwrot tego podatku w stosowym trybie, albo

2. zarząd płatnika, w praktyce zarząd spółki dokonującej wypłaty, musi złożyć i podpisać oświadczenia zawarte w formularzu WH-OSC, aby podatku u źródła (WHT) nie pobierać lub zastosować preferencyjną stawkę tego podatku.

Webcast: Podatek u źródła (WHT) – zmiany zasad poboru

5 czerwca 2019 r., godz. 10.00-11.00

Dowiedz się więcej, zarejstruj się na webcast

Oświadczenie i podatek u źródła (WHT)

Treść oświadczenia WH-OSC jest następująca: 

„Oświadczam, że płatnik posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Oświadczam, że po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie posiadam wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności nie posiadam wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 wspomnianej ustawy. W sytuacji, o której mowa w art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oświadczam również, że oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 7a wspomnianej ustawy zostało złożone przez wszystkie osoby obowiązane do jego złożenia”.

Zgodnie z powyższym zarząd płatnika oświadcza, że nie pobierano podatku u źródła (WHT) lub pobrano ten podatek na zasadach preferencyjnych, jeżeli spełnione są łącznie dwie przesłanki tj. że:

  • płatnik, dochowując standardu „należytej staranności”, zweryfikował, zgromadził i posiada wymagane dokumenty formalne, w szczególności z zakresu dokumentacji prawnej dotyczącej regulowanego zobowiązania (umowy, uchwały), dokumentacji podatkowej (certyfikaty rezydencji odbiorcy, dokumentacja cen transferowych) oraz dowody bankowe (kopie przelewów lub innych form rozliczeń), ewentualnie inne dokumenty, oraz że
  • po dokonaniu, weryfikacji całokształtu okoliczności dokonanej zapłaty (znowu przy zachowaniu standardu „należytej staranności”) zarząd płatnika nie posiada wiedzy pozwalającej przypuszczać, iż odbiorca należności nie jest jej rzeczywistym właścicielem.

Podatek u źródła - WHT

Baza wiedzy

Kto powinien składać oświadczenie o niepobraniu podatku u źródła (WHT) lub o zastosowaniu preferencyjnej stawki tego podatku?

Oświadczenie mają składać wszyscy członkowie zarządu dokonującego wypłaty należności i przy braku właściwych regulacji wewnętrznych w spółce wszyscy oni ponoszą taką samą odpowiedzialność. W szczególności w świetle nowo wprowadzonego art. 56c KKS odpowiedzialności karnej skarbowej będzie podlegać ten, „kto poda nieprawdę lub zatai prawdę w oświadczeniu o dochowaniu należytej staranności przy weryfikacji przesłanek zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia, oświadczeniu o przeprowadzeniu weryfikacji i posiadaniu dokumentów świadczących o zasadności zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia”.

W sposób oczywisty, złożenie oświadczenia WH-OSC wymaga uprzedniego przygotowania i wprowadzenia w każdej spółce dokonującej takich wypłat stosownych procedur weryfikacji i dokumentacji zasadności zastosowania właściwej stawki podatku u źródła (WHT) oraz wewnętrznych regulacji dotyczących zasad odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu oraz kluczowego personelu działu finansowego za kwestie związane z podatkiem. Na przygotowanie i wdrożenie stosownych proceder pozostało już niewiele czasu.

 

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?