Z końcem stycznia upływają terminy na niektóre deklaracje podatkowe – ważne obowiązki MDR

Analizy

Z końcem stycznia upływają terminy na niektóre deklaracje podatkowe – ważne obowiązki MDR

Rekomendowana analiza obowiązku złożenia MDR-3

Alert podatkowy (2/2020) | 21 stycznia 2020 r.

W świetle przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR), jeśli w danym okresie rozliczeniowym korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z takiego schematu korzyść podatkową, ma on obowiązek przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego, informacji o zastosowaniu schematu podatkowego – MDR-3.

Terminy składania niektórych deklaracji podatkowych a MDR-3

Z końcem stycznia upływają terminy na składanie niektórych deklaracji podatkowych – w szczególności na:

1. złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT za 2019 r. (CIT-10Z);

2. złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2019 r. (CIT-6R);

3. złożenie rocznej deklaracji o zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. (PIT-4R);

4. przekazanie urzędowi skarbowemu informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r. (PIT-11);

5. przekazanie urzędowi skarbowemu informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2019 r. (PIT-8C);

6. przekazanie urzędowi skarbowemu deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

W związku z powyższym, jeśli w 2019 r. jako korzystający mieliście Państwo do czynienia z jakimkolwiek schematem podatkowym, rekomendujemy przeanalizowanie czy w 2020 r. powstaje po Państwa stronie obowiązek złożenia MDR-3.

MDR-3 – istotne kwestie

Zwracamy również uwagę, że:

1. Informacja MDR-3 zawiera:

  • NSP schematu podatkowego oraz
  • wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego - jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść;

zaś w przypadku gdy schemat nie posiada jeszcze NSP - również

  • szczegółowe dane dotyczące schematu (o których mowa w art. 86f Ordynacji podatkowej);

2. Jeśli korzystający posiada szczegółowe dane dotyczące schematu, które odbiegają od danych zawartych w otrzymanym przez niego potwierdzeniu nadania NSP lub informacji o schemacie niestandaryzowanym otrzymanej od promotora zobowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, w informacji MDR-3 korzystający ma obowiązek zmodyfikować te dane dla zapewnienia ich zgodności ze stanem rzeczywistym;

3. Informacja MDR-3 musi zostać podpisana:

  • w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną – przez tego podatnika;
  • w przypadku podatników będących osobami prawnymi – przez wszystkich członków organu zarządzającego podatnika - dowód złożenia podpisów przez te osoby przekazywany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa KAS przez jedną z osób, które podpisały te dokumenty;
  • w przypadku podatników będących jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej – informacja MDR-3 zawiera oświadczenie, zgodnie z którym wszyscy uprawnieni do reprezentacji, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – także wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną, poświadczą prawdziwość danych zawartych w tej informacji – dowód złożenia podpisów przez te osoby przekazywany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa KAS przez jedną z osób, które podpisały te dokumenty.

4. Informacja MDR-3 składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

5. Niezłożenie, wbrew obowiązkowi, informacji MDR-3 podlega na podstawie Kodeksu Karnego Skarbowego karze grzywny do 720 stawek dziennych (w 2020 maksymalna kara w tym zakresie może wynieść 24.960.000 zł).

Mając na uwadze niejasność przepisów i Objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów co do kwestii związanych ze składaniem MDR-3 w konkretnych przypadkach chętnie wesprzemy Państwa w analizie i wypełnieniu obowiązków związanych z MDR-3.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?